Công văn 7835/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Công văn 7835/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7835/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên người Việt Nam làm việc trong các Văn phòng đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7835/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7835/VPCP-KTTH V/v thuế thu nhập cá nhân đối với Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008 nhân viên người Việt Nam làm việc trong các Văn phòng đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Ngoại giao; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 13190/BTC-TCT ngày 04 tháng 11 năm 2008 về việc không thu thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên là người Việt Nam được tuyển dụng và làm việc trong các Văn phòng đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện cụ thể. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Chính phủ; - Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, (Đã ký) các Vụ: TH, QHQT, TTĐT; - Lưu: VT, KTTH (3) Phạm Văn Phượng
Đồng bộ tài khoản