intTypePromotion=1

Công văn 784/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Công văn 784/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 784/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc sản lượng và giá tính thuế tài nguyên đối với dầu thô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 784/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  V¨n  c ña T æ n g  C ô c  thu Õ  sè 784 T C T/ N V 5   n g µ y 20 th¸ng  n¨ m  2002  2  v Ò  viÖc s¶n lîng vµ gi¸ tÝnh thu Õ  tµi g u yªn     n ® èi víi Ç u  th«  d KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  RÞa  Bµ  Vòng  Tµu, Tr¶    lêic«ng v¨n  3207/CT­   sè  LD ngµy  11­ 15­ 2001  cña cña Côc  thuÕ  tØnh  RÞa  Bµ  Vòng Tµu    vÒ s¶n îng vµ    l   gi¸tÝnh  thuÕ    tµinguyªn ®èi víidÇu         th«,Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1­ VÒ     s¶n îng dÇu      l   th« ®Ó tÝnh  thuÕ    tµinguyªn: C¨n  híng dÉn  i cø    t¹ ®iÓm       2, Môc    I,PhÇn  hai,Th«ng   48/2001/ thø    tsè  TT­BTC   ngµy  6­ 25­ 2001  cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    quy  ®Þnh  vÒ  thuÕ ®èi      chøc    víic¸c tæ  c¸ nh©n tiÕn hµnh   ho¹t®éng  t×m  kiÕm  th¨m  vµ  dß  khaith¸cdÇu      khÝ  theo quy ®Þnh  cña LuËt dÇu    khÝ  thuÕ    th×  tµinguyªn ® îc     x¸c ®Þnh    së      trªnc¬  luü tiÕn tõng    phÇn  cña  tæng  s¶n îng dÇu    l   th«,khÝ  thiªn   nhiªnthùc,khaith¸ctrong kú            nép  thuÕ  tÝnh  theo s¶n îng dÇu    l   th«,khÝ  thiªn   nhiªnb×nh    qu©n    mçi ngµy khaith¸c® îccña        toµn  diÖn  bé  tÝch    hîp ®ång. C¨n  quy  cø  ®Þnh  it¹ §iÒu  cña  3  NghÞ  ®Þnh  48/2000/N§­   sè  CP ngµy  12­ 2000  9­ cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt dÇu    khÝ    th× "s¶n  l   îng dÇu  khÝ thùc"lµ s¶n îng dÇu      l   khÝ khaith¸cvµ    îctõ diÖn      gi÷ ®     tÝch    hîp ®ång, ® îc®o        t¹ ®iÓm   i giao nhËn.   C¨n  híng  cø  dÉn  i®iÓm     t¹  1, Môc     I,Th«ng   153/1998/TT­ t BTC  ngµy  26­ 1998  11­ cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh NghÞ  ®Þnh  68/1998/N§­ sè  CP  ngµy  9­ 3­ 1998  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p lÖnh thuÕ  tµinguyªn      th×:®èi      víitµinguyªn kh«ng  thÓ    x¸c ®Þnh  îc sè îng,träng l   ®   l    îng hay khèil    îng thùc tÕ    khaith¸cchÞu      thuÕ    tµinguyªn do    chøa  nhiÒu chÊt kh¸c     nhau, hµm  îng t¹pchÊt línth×    l         thuÕ    tµinguyªn  îc tÝnh    l   ®   trªnsè îng,träng l  ­ îng hay    khèil    îng tõng chÊtthu ® îcdo          sµng  tuyÓn,ph©n  i   lo¹ . Nh vËy, c¨n  vµo      cø  c¸c híng dÉn    trªn®©y  th× s¶n îng  l dÇu  th«    ®Ó tÝnh thuÕ    tµinguyªn lµ s¶n îng dÇu    îckhaith¸cvµ    îctõ       l   th« ®       gi÷ ®     toµn  bé  diÖn tÝch    hîp ®ång, sau    lo¹ trõc¸ct¹pchÊt,®o      khi®∙  i           t¹ ®iÓm   i giao nhËn.   2­ Gi¸tÝnh      thuÕ    tµinguyªn: Quy  ®Þnh  vÒ       gi¸b¸n  s¶n phÈm   hµng  ho¸ nªu  i t¹ §iÒu  cña  10  HiÖp  ®Þnh  ªnChÝnh  li   phñ  ngµy  7­ ký  16­ 1991    lµquy  ®Þnh  nguyªn t¾c    vÒ    gi¸b¸n  s¶n phÈm   hµng  ho¸ cña    XÝ nghiÖp  ªndoanh  li   dÇu   khÝ ViÖt    viÖc  X« vµ  ph©n  chiatiÒn b¸n      dÇu    th« cña    XÝ nghiÖp  ªndoanh.V×  li     vËy,gi¸tÝnh      thuÕ  tµinguyªn ®èi víi         dÇu    th« khaith¸ccña  nghiÖp  ªndoanh      XÝ  li   dÇu    khiViÖtX«    thùc hiÖn  híng dÉn  i   nh    t¹ Th«ng   48/20001/TT­ t sè  BTC  ngµy  6­ 25­ 2001  cña  Bé    TµichÝnh.H¬n    n÷a,viÖc      x¸c®Þnh   gi¸tÝnh thuÕ    tµinguyªn t¹ Th«ng       i tsè  48/2001/TT­ BTC       ®èi víidÇu    th« khaith¸ccña  nghiÖp  ªndoanh      XÝ  li   dÇu  khÝ  ViÖt X«    kh«ng      tr¸víi i nguyªn t¾c      x¸c ®Þnh    s¶n  gi¸b¸n  phÈm   hµng    ho¸ nªu  i t¹  §iÒu  cña  10  HiÖp ®Þnh  ªnChÝnh    li   phñ    nãitrªn.
  2. 2 Côc  thuÕ tØnh    Bµ RÞa  Vòng  Tµu  c¨n  híng  cø  dÉn  iTh«ng   sè  t¹  t 48/2001/TT­BTC   híng  vµ  dÉn  t¹  c«ng    i  v¨n nµy, thùc hiÖn      quyÕt to¸n thuÕ    ®èi víi       híng dÉn  c¸c   dÇu khÝ  ®ang  khaith¸c.   Tæng  Côc thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc thuÕ  îc biÕt vµ  ®     híng dÉn    c¸c ®èi îng t   nép  thuÕ thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2