Công văn 7880/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
5
download

Công văn 7880/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7880/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc thuế nhập khẩu camera chuyên dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7880/TC/TCT của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 7880 T C/T C T   g µy  18 th¸ng 7 n¨ m  2002  c n v Ò  viÖc thu Õ  n h Ë p  kh È u  ca m era ch uyªn dïng KÝnh   göi:­Tæng      côc    h¶i quan  ­ C«ng  ty ph¸t triÓn thiÕt bÞ  vµ  c«ng  nghÖ   Hoµng  ThiÖn Bé    TµichÝnh  nhËn  îcC«ng    01/CV  ®   v¨n sè  cña  C«ng      iÓn thiÕt typh¸ttr     bÞ  C«ng  vµ  nghÖ   Hoµng  ThiÖn  viÖc  vÒ  híng dÉn    ph©n  i sè  lo¹ m∙  cho  Æt   m hµng camera chuyªn dïng;Bé        TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo biÓu  thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè 1803/1998/Q§­BTC  ngµy 11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh    Bé    (cã hiÖu  lùctõ ngµy      01/01/1999)th× m Æt       hµng  camera chuyªn dïng    thuéc môc  ªng"   "ri   nhãm  8525,thuÕ    suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i5%   u    (n¨m  phÇn  tr¨m). T¹iphô        lôc IIDanh môc  söa  æi, bæ   ®   sung    møc   tªnvµ  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  18/12/2001 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh, m Æt  hµng camera chuyªn dïng   kh«ng  îcchitiÕtt¹  ®       i môc  ªng". "ri  Theo quy ®Þnh  i t¹ danh môc söa ®æi, bæ     sung    møc  tªnvµ  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh   137/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy  18/12/2001 cña    ëng    Bé tr Bé Tµi chÝnh;  th×: ­M Æt     hµng  "camera  tuyÕn  v«  truyÒn h×nh",thuéc ph©n      nhãm  852530,   m∙  85253010  sè  (camera  tuyÕn  v«  truyÒn h×nh  i lo¹ kh«ng g¾n     víithiÕtbÞ    thu,cã    g¾n    víithiÕtbÞ  lýd÷    xö    liÖu tù ®éng, kÝch  íckh«ng          th   qu¸ 130mm   x  70mm   45mm)  x  hoÆc   sè  m∙  85253090  (camera  tuyÕn  v«  truyÒn h×nh  i lo¹  kh¸c),  thuÕ suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i5%   u    (n¨m  phÇn tr¨m). ­ M Æt     hµng  camera    ghih×nh ¶nh lµm nÒn  c¸c camera    vµ    ghih×nh ¶nh  kh¸c; camera kÜ  thuËt sè, thuéc ph©n  nhãm  852540, m∙ sè 85254010  (camera   ghi h×nh  ¶nh lµm nÒn   thuËt sè) hoÆc   kÜ      85254020 (camera    ghi h×nh ¶nh lµm  nÒn  kh¸c)  hoÆc  85254030 (camera kÜ  thuËt sè) hoÆc   85254090  (camera    ghih×nh  ¶nh  kh¸c),  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙i30%   u    (ba m ¬iphÇn      tr¨m). TiªuchuÈn      ®Ó ph©n  biÖt: ­ M Æt     hµng  camera  tuyÕn  v«  truyÒn  h×nh  (ph©n nhãm   852530) lµ c¸c       camera    ghih×nh,®∙    hoÆc   cha  îcg¾n    ®   víidông  ®Ó   cô  ®iÒu  khiÓn    tiªu tõxa    cù  mµng  vµ  ng¨n còng  ®Ó   nh  ®iÒu chØnh    vµ  tõ xa  viÖc  vËn  ®éng  ngang  däc cña  camera  (VÝ    dô: camera  dông  sö  trong c¸c tr     êng  quay, pháng    vÊn,   môc ®Ých  c«ng  nghiÖp hoÆc  khoa häc,kiÓm      traph¬ng  tiÖn giao th«ng.. )     . ­ C¸c  i   lo¹  camera  kh¸c kh«ng    ®¸p øng    tiªuchuÈn  trªn,  thuéc ph©n    nhãm   852540. C¨n  vµo    cø  c¸c nguyªn  t¾c  tiªuthøc    vµ    vÒ viÖc  ph©n  im Æt   lo¹  hµng  camera  tuyÕn  v«  truyÒn h×nh  c¸c camera  vµ    kh¸c nªu    trªn,®Ò     nghÞ Tæng  côc H¶i quan chØ  ®¹o thèng nhÊt viÖc  dông  sè  tÝnh  ¸p  m∙  vµ  thuÕ nhËp 
  2. 2 khÈu  cña    Æt   c¸c m hµng camera  nhËp khÈu  ®ång      thêix¸c ®Þnh  thÓ  i cô  lo¹  camera  tuyÕn  v«  truyÒn h×nh cho kiÓm     traph¬ng tiÖn giao th«ng  C«ng  do  typh¸ttr       iÓnthiÕtbÞ  c«ng    vµ  nghÖ  Hoµng  ThiÖn nhËp  khÈu    i lµlo¹ nµo    trong  c¸c lo¹  trªn®Ó       i kÓ    x¸c ®Þnh  sè  tÝnh  m∙  vµ  thuÕ nhËp khÈu  theo ®óng quy  ®Þnh. Bé    TµichÝnh        tr¶lêi®Ó Tæng côc    H¶i quan,c«ng      iÓn thiÕtbÞ    typh¸ttr     vµ  c«ng  nghÖ  Hoµng ThiÖn  îcbiÕtvµ  ®     thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản