intTypePromotion=1

Công văn 789/TT/ĐC của Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
95
lượt xem
6
download

Công văn 789/TT/ĐC của Tổng cục Địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 789/TT/ĐC của Tổng cục Địa chính về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Hợp tác xã Thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 789/TT/ĐC của Tổng cục Địa chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C « N G  V ¨ N C ñ A  T æ N G  C ô C   Þ A  C H Ý N H  S è  789/TT R.§C N G µ Y  28­6­1995 ® V Ò   Ö C   Ê P  GI Ê Y  C H ø N G  N H Ë N  Q U Y Ò N  S ö  D ô N G   Ê T  C H O VI C ® C¸ C  H î P T¸C X∙ (HT X) T H ñ  C « N G   G HI Ö P,  © Y  D ù N G, N X V Ë N  T ¶I, H ¬ N G  M ¹I  µ  D Þ C H  V ô  T V KÝnh  öi: û   g   ban  ©n  ©n  U nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ Thùc hiÖn Quy Õt ®Þnh  sè  763/TTg ngµy 19­ 1994 cñ  Thñ  t ng 12­ í  ChÝnh  ñ  Ò   ét sè  Ýnh  ph v "M   ch s¸ch ®èi víi      kinh tÕ    HTX   ñ c«ng  th   nghiÖp,x©y    dùng, vËn  ,th ng  ¹i vµ  Þch  ô";sau      t¶i  ¬ m  d v  khi trao ® æi  èng  Êt  íiHéi   th nh v     ®ång  Trung  ng  ªnminh    ¬ li   c¸cHTX   ÖtNam;  Vi   Tæng  ôc  Þa  Ýnh  íng dÉn  c § ch h  m ét  è  iÓ m   Ò   Êp  Êy  s® v c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho    c¸c HTX   ñ  th c«ng  nghiÖp,x©y  ùng,vËn  , ¬ng  ¹ivµ  Þch  ô    d   t¶i th   m  d v (trongv¨n b¶n  µy  äi    n g  chung  µHTX)    l  nh sau: 1­ HTX   ang  ö  ông  t    ® sd ®Ê trong c¸c tr ng  îp sau  y   ×  îcxÐt ®Ó      ê h   ®© th ®     cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t: gi   nh quy s d ®Ê a) §Êt do  û       U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ giao  cho  HTX   µ   m nay  HTX   Én  ö  ông  v sd theo ®óng  ôc  ch      m ®Ý khigiao. b)  Êt  c¸c thµnh    ng  ãp  µ   ∙  § do    viªn®ã g m ® ho¸   gi¸hoÆc   Õn  µnh  µi bi th t  s¶n chung  ña  c HTX  nay  Én  ö  ông  ng  ôc  ch  v sd ®ó m ®Ý s¶n  Êt kinh doanh  xu     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   c) §Êt do  êikh¸cchuyÓn  îng hîp ph¸p cho      ng     nh       HTX   ã  c chøng  Ën  ña  nh c chÝnh  Òn  ¬  ë    quy c s ®Ó HTX   ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý s¶n  Êt kinh  xu   doanh  theo quy  nh  ña    Ët.   ®Þ c p¸p lu d) §Êt g ¾n   íinhµ  ëng  ngêikh¸c chuyÓn  îng cho     v  x do      nh   HTX   ã  c chøng  nhËn  ña  Ýnh  Òn  ¬  ë    c ch quy c s ®Ó HTX   ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý s¶n  Êt kinh xu     doanh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   e) §Êt do  ¬      c quan  Ýnh  Òn    Êp  ch quy c¸c c giao cho    HTX   õ n¨m  t  1980  Ò   v tr c,m µ   í   nay  HTX   Én  ö  ông    nh  µo  ôc  ch  v sd æn ®Þ vm ®Ý s¶n  Êt kinh doanh  xu     theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2­ HTX   ang  ö  ông  t    ® sd ®Ê trong c¸c tr ng  îp sau  y     ê h   ®© ph¶i® îcUû         ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ cho  îp  h thøc  íi ® îc cÊp  m    giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   nh quy s d ®Ê a) HTX   în®Êt  ña  êikh¸ctrong thêikú  Õn    m  c ng         chi tranh,thêikú      bao  Êp  c m µ   õ ®ã   n   t   ®Õ nay  HTX   ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý kinh doanh    theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt,    kh«ng  ã  c tranhchÊp.   b) §Êt hoÆc   t  ¾n  íi µ  ëng  ngêikh¸c chuyÓn  îng cho     ®Ê g v  nh x do      nh   HTX   nhng kh«ng  ã  Êy tê hoÆc   Êy tê kh«ng  îp lÖ  µ   c gi     gi     h   m HTX   ö  ông  µo  ôc   sd vm ®Ých  s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c HTX   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,kh«ng  ã  lu   c tranhchÊp.   c) §Êt    hoÆc   t  ®Ê gøn  íinhµ  ëng  ñ  v  x c HTX   ngêi kh¸c chuyÓn  îng do      nh   cã  Êy  ê hîp lÖ  ng  ö  ông  gi t     nh s d kh«ng  ng  ôc  ch  ®ó m ®Ý s¶n  Êt kinh doanh  xu     cña HTX.
  2. 2 Së   Þa  Ýnh  § ch tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  èi hîp  íiHéi ¬ ph   v    ®ång  ªnminh    li   c¸c HTX  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Ðt  ×nh Uû   ¬ x tr   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Õt  nh  Öc  Êp  ¬ quy ®Þ vi c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    nh quy s d ®Ê cho  õng hîp t¸cx∙. t     

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản