Công văn 79/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Quyết định 156/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
87
lượt xem
2
download

Công văn 79/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Quyết định 156/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 79/TC/NSNN của Bộ Tài chính đình chính Quyết định 156/2002/QĐ-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 79/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Quyết định 156/2002/QĐ-BTC

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA c«ng v¨n c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  79tc/nsnn n g µ y 3 th¸ng  n¨ m  2003   c s 1  v Ò   Ö c ® Ý n h  ch Ý n h  q u y Õ t ® Þ n h  156/2002/q ®­btc vi K Ý nh   öi:­V¨n  g    phßng    µ    TW v c¸c Ban  ña  c §¶ng, ­V¨n    phßng  èc  éi, Qu h ­V¨n    phßng  ñ   Þch  íc, Ch t n ­V¨n    phßng  Ý nh  ñ, Ch ph ­ C¸c Bé, c¬  quan  ngang  Bé, c¬  quan  thuéc  Ch Ý nh  ñ, ph ­Toµ  NDTC,  Ön  Ó m       ¸n  Vi Ki s¸tNDTC, ­C ¬     quan    ña    oµn  Ó, TW c c¸c ® th ­ H§ND, UBND  c¸c tØnh,  µnh  è   ùc  éc  th ph tr thu TW, ­ Së     TC­VG,  ôc  C Thu Õ,  KBNN, Qu ü   ç  î h tr  ph¸ttriÓn      c¸c tØnh, TP  ùc thuéc    tr   TW Do   ¬  Êt trong ®¸nh  s xu     m¸y danh  ôc  sè    m m∙  bæ sung  µ  öa  æi    vs ® c¸c Ch ¬ng­Kho¶n­ ôc  µ  Óu  ôc  ña  Ö   èng  ôc  ôcNSNN   M v Ti m c h th M l  ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 156/2002/Q§­ BTC   µy  ng 20/12/2002  ña  é   ëng  é   µi  c B tr BT chÝnh;Bé  µichÝnh    îc®Ýnh  Ýnh  ¹nh    T  xin®   ch l   sau: i 1. T¹itrang 1  iÓ m   m ôc    á   ¬ng      ® 8  I:B ch 154      µ  “Nhµ  Çu  µ  (A, B v C)  th v nhµ  Çu  ô  íc ngoµi”® îc söa  ¹  µnh  á  ¬ng  th ph n      lith b ch 159      µ  “Nhµ  (A, B v C)  thÇu  µ  µ  Çu  ô  ícngoµi”. v nh th ph n   2.T¹itrang6:      ­ §iÓ m   m ôc  I M ôc    7  II   : 145 “Mua  ¾ m   öa  ÷a  µis¶n  è  nh  ïng s s ch t   c ®Þ d  cho c«ng    t¸cchuyªn  m«n”  îc söa  ¹  µnh  ôc  ®  lith M 145 “Mua  ¾ m   µis¶n  è  s t  c ®Þnh  ïng cho  d  c«ng    t¸cchuyªn m«n”.   ­G¹ch  u   5  ña  iÓ m   m ôc  I(“CÊp      ®Ç thø  c ® 8  II   : bæ sung  ü  qu b¶o  h∙nh Quü     hç  î tr    iÓn”thµnh  Êp    ph¸ttr   “C bæ sung  ü  qu b¶o h∙nh”)® îcsöa  ¹ thµnh  Êp     l i (“C bæ  sung  ü  qu b¶o    ü   ç  îph¸ttr Ón”thµnh  Êp  ü    l∙nh Qu h tr   i   “C qu bæ sung  ü qu b¶o l∙nh”). Bé  µichÝnh    T  xinth«ng        ¬  b¸o ®Ó c¸cc quan  Õtvµ  ùc hiÖn. bi   th  
Đồng bộ tài khoản