Công văn 790/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
2
download

Công văn 790/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 790/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 790/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. c«ng v¨n cña bé tµi chÝnh ­ tæng côc h¶i quan Sè 790/TCHQ­GSQL  ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2005 vÒ viÖc ph©n lo¹i  hµng ho¸ NhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc C«ng v¨n sè 939/HQ§Ng­Ttra   ngµy 15/9/2004 cña Côc H¶i quan §µ N½ng ph¶n ¸nh víng m¾c  liªn quan ®Õn viÖc ph©n lo¹i mÆt hµng g¹ch l¸t nÒn b»ng   gèm GranÝt. VÒ viÖc nµy, Tæng côc H¶i quan cã ý kiÕn nh sau: C¨n   cø   BiÓu   thuÕ   nhËp   khÈu  u   ®∙i   ®îc   ban   hµnh   kÌm  theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§­BTC ngµy 25/7/2003; Th«ng  t  sè 85/2003/TT­BTC ngµy 29/8/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng  dÉn thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc hµng  ho¸ xuÊt khÈu,  nhËp khÈu vµ biÓu thuÕ  nhËp  khÈu  u ®∙i,  biÓu   thuÕ  xuÊt   khÈu.   Tham  kh¶o   chó   gi¶i   chi   tiÕt   Ch¬ng  68, Ch¬ng 69 cña Tæ chøc H¶i quan thÕ giíi th×: MÆt   hµng   g¹ch   gèm   Granit,   ®∙   qua   nung,   kh«ng   tr¸ng  men, kÝch thíc 60 cm x 60 cm, bÒ mÆt ®∙ ®îc mµi vµ ®¸nh  bãng thuéc nhãm 6907, m∙ sè 6907.9010. MÆt hµng g¹ch l¸t nÒn b»ng ®¸ granit nh©n t¹o (g¹ch  lµm b»ng ph¬ng ph¸p Ðp bét ®¸ granit),  ®∙ hoÆc cha mµi  hoÆc ®¸nh bãng thuéc nhãm 681, m∙ sè 6810.1910. Tæng   côc   H¶i   quan   yªu   cÇu   Côc   H¶i   quan   c¸c   tØnh,  thµnh phè kiÓm tra l¹i viÖc ph©n lo¹i mÆt hµng nªu trªn  nhËp khÈu t¹i ®¬n vÞ. NÕu ®∙ thu thuÕ nhËp khÈu kh¸c víi  híng dÉn trªn th× tæng hîp b¸o c¸o vÒ Tæng côc ®Ó Tæng  côc nghiªn cøu híng dÉn xö lý. 
Đồng bộ tài khoản