Công văn 794/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
36
lượt xem
3
download

Công văn 794/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 794/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Hội chợ việc làm hàng năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 794/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi Sè 794/L§TBXH-CSL§VL ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn tæ chøc Héi chî viÖc lµm hµng n¨m KÝnh göi: Së lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. Tõ n¨m 2000 ®Õn nay, c¶ níc ®· cã trªn 20 lÇn tæ chøc Héi chî viÖc lµm ë 14 tØnh, thµnh phè. §Þa ph¬ng tæ chøc nhiÒu nhÊt lµ 3 lÇn vµ nhiÒu ®Þa ph¬ng tæ chøc ®îc 2 lÇn. Héi chî viÖc lµm ®îc tæ chøc trong thêi gian võa qua kh¸ phong phó, ®a dang vµ ®· ®em l¹i kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Theo sè liÖu b¸o c¸o cña 10 ®Þa ph¬ng tæ chøc Héi chî viÖc lµm n¨m 2002, b×nh qu©n mçi Héi chî viÖc lµm cã 72 ®¬n vÞ tham gia, ®Þa ph ¬ng cã sè ®¬n vÞ tham gia nhiÒu nhÊt lµ TP. Hå ChÝ Minh víi 215 ®¬n vÞ, thu hót trªn 20 v¹n ngêi tham dù, sè ngêi ®Õn ®¨ng ký t×m viÖc lµm ë mçi héi chî trung b×nh lµ 12.500 ngêi, sè ngêi ®îc pháng vÊn ngay t¹i chç lµ 7577 ngêi, chiÕm 60% sè ngêi ®Õn ®¨ng ký t×m viÖc vµ tuyÓn trùc tiÕp ®îc 1.677 ngêi. Mçi héi chî b×nh qu©n cã 2.363 ngêi ®¨ng ký häc nghÒ. Thùc tÕ tæ chøc Héi chî viÖc lµm trong thêi gian qua cho phÐp kh¼ng ®Þnh: ViÖc tæ chøc Héi chî viÖc lµm lµ cÇn thiÕt ®Ó t¨ng cêng nhËn thøc, gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ ®µo t¹o nghÒ cho ngêi lao ®éng, ®Þnh híng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng lao ®éng. §Ó gióp c¸c Së lao ®éng - th¬ng binh vµ X· héi tæ chøc tèt Héi chî viÖc lµm hµng n¨m, trªn c¬ së ®óc rót kinh nghiÖm tõ c¸c Héi chî viÖc lµm vµ tõ Héi nghÞ s¬ kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ tæ chøc Héi chî viÖc lµm, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi göi c¸c Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi tµi liÖu mang tÝnh híng dÉn nh÷ng viÖc cÇn ph¶i lµm trong viÖc tæ chøc Héi chî viÖc lµm (cã Tµi liÖu híng dÉn tæ chøc Héi chî viÖc lµm hµng n¨m kÌm theo).
  2. 2 Tµi liÖu híng dÉn Tæ chøc Héi chî viÖc lµm hµng n¨m (KÌm theo C«ng v¨n sè 794/L§THXH-CSL§VL ngµy 20/3/2003 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi) §Ó tæ chøc Héi chî viÖc lµm ®¹t kÕt qu¶ cao, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn viÖc tæ chøc Héi chî viÖc lµm hµng n¨m ë c¸c ®Þa ph¬ng nh sau: I. Môc ®Ých, yªu cÇu vµ thêi gian tæ chøc héi chî viÖc lµm: 1. Môc ®Ých: a. T¨ng cêng nhËn thøc cho c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n vÒ lao ®éng, viÖc lµm vµ d¹y nghÒ. b. Cung cÊp th«ng tin vÒ lÜnh vùc lao ®éng - viÖc lµm, d¹y nghÒ vµ thÞ trêng lao ®éng cho ngêi lao ®éng, ngêi sö dông lao ®éng; cho c¸c c¬ quan, tæ chøc, Trung t©m dÞch vô viÖc lµm, c¸c c¬ së d¹y nghÒ, c¸c tr êng ®¹i häc, cao ®¼ng vµ trung häc chuyªn nghiÖp; T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Trung t©m dÞch vô viÖc lµm, c¸c c¬ së d¹y nghÒ vµ c¸c trêng ®Þnh híng c¸c ho¹t ®éng cña m×nh trong t¬ng lai. c. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi lao ®éng tiÕp xóc, trao ®æi trùc tiÕp víi ng êi sö dông lao ®éng vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc vÒ nhu cÇu tuyÓn lao ®éng, quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi bªn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc; gióp ngêi lao ®éng t×m ®îc viÖc lµm thÝch hîp th«ng qua Héi chî viÖc lµm. d. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi sö dông lao ®éng trùc tiÕp tuyÓn ® îc lao ®éng theo yªu cÇu s¶n xuÊt, kinh doanh cña m×nh. ®. Gióp cho c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ®a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp vÒ lao ®éng, viÖc lµm vµ d¹y nghÒ trong tõng thêi kú. 2. Yªu cÇu: Tæ chøc gän nhÑ, phï hîp, thiÕt thùc víi t×nh h×nh ph¸t triÓn thÞ tr êng lao ®éng ë ®Þa ph¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn vµ m«i trêng cho ngêi lao ®éng tiÕp xóc víi c¸c doanh nghiÖp, víi c¸c Trung t©m dÞch vô viÖc lµm ®Ó cã c¬ héi t×m ®îc viÖc lµm phï hîp víi ý nguyÖn. 3. Thêi gian, thêi ®iÓm tæ chøc: C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng ®Þa ph ¬ng, c¸c ho¹t ®éng diÔn ra trong Héi chî viÖc lµm, Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng quyÕt ®Þnh, thêi ®iÓm vµ thêi gian héi chî cã thÓ 2 hoÆc 3 ngµy. Phæ biÕn nªn tæ chøc Héi chî viÖc lµm vµo thêi ®iÓm thÞ tr êng lao ®éng s«i ®éng nhÊt, nh thêi ®iÓm häc sinh c¸c trêng ®¹i häc, trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ tèt nghiÖp, hoÆc thêi ®iÓm nhu cÇu tuyÓn dông cao.
  3. 3 II. Néi dung tæ chøc héi chî viÖc lµm 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ tríc khi tæ chøc Héi chî viÖc lµm: a. C«ng t¸c tæ chøc: - Së lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh thµnh lËp Ban tæ chøc Héi chî viÖc lµm do Chñ tÞch hoÆc Phã chñ tÞch Uû ban nh©n d©n lµm trëng ban, Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi lµm Phã ban vµ c¸c uû viªn lµ l·nh ®¹o c¸c Së, Ban, Ngµnh, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi cã liªn quan. - X©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc Héi chî viÖc lµm vµ ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng c¬ quan, tæ chøc vµ c¸ nh©n tõng thµnh viªn trong Ban tæ chøc. b. Tªn gäi: Tªn gäi cña Héi chî viÖc lµm do ®Þa ph¬ng tù quyÕt ®Þnh, cã thÓ dïng c¸c tªn: “Héi chî viÖc lµm”; “ Ngµy héi viÖc lµm”; “Ngµy héi nghÒ nghiÖp”,... c. C«ng t¸c tuyªn truyÒn: - Tríc vµ trong thêi gian héi chî cÇn cã kÕ ho¹ch tuyªn truyÒn réng r·i trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ vai trß, vÞ trÝ, môc ®Ých, ý nghÜa, thêi gian, ®Þa ®iÓm vµ néi dung c¸c ho¹t ®éng cña Héi chî viÖc lµm. Sau héi chî cÇn tuyªn truyÒn kÕt qu¶ ®· ®¹t ® îc, nh÷ng vÊn ®Ò cÇn kh¾c phôc ®Ó tæ chøc tèt h¬n héi chî n¨m sau; - KÕ ho¹ch tuyªn truyÒn cÇn ph©n c«ng cô thÓ cho c¸c c¬ quan b¸o chÝ, §µi ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, c¸c tr êng vµ c¸c c¬ së d¹y nghÒ. d. Tµi chÝnh: - Kinh phÝ tæ chøc Héi chî viÖc lµm do ®Þa ph¬ng chñ ®éng bè trÝ tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, ®ång thêi vËn ®éng tõ c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc ë trong vµ ngoµi níc tham gia v× lîi Ých chung vµ lîi Ých cña ngêi sö dông lao ®éng; - Trung ¬ng sÏ hç trî mét phÇn kinh phÝ ®èi víi c¸c ®Þa ph¬ng cã khã kh¨n vÒ tµi chÝnh; Riªng c¸c ®Þa ph¬ng tæ chøc Héi chî viÖc lµm cÇn cã sù hç trî tõ nguån kinh phÝ cña Trung ¬ng th× cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ Bé Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi tríc ngµy 15/12 cña n¨m tríc, trong ®ã, nªu râ sè kinh phÝ vµ lý do xin hç trî. 2. C¸c ho¹t ®éng diÔn ra trong Héi chî viÖc lµm a. Ho¹t ®éng t¹i c¸c ®iÓm cña ®¬n vÞ tham gia héi chî gåm: - C¸c ho¹t ®éng giíi thiÖu vµ qu¶ng c¸o vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ xu híng ph¸t triÓn cña c¬ quan, doanh nghiÖp, Trung t©m dÞch vô viÖc lµm vµ c¬ së d¹y nghÒ ®a d¹ng vµ phong phó. Kh«ng b¸n hµng ho¸, s¶n phÈm trong Héi chî viÖc lµm;
  4. 4 - C¸c ho¹t ®éng ®Ó tuyÓn lao ®éng (kÓ c¶ viÖc tuyÓn lao ®éng lµm viÖc ë níc ngoµi): Cung cÊp hå s¬, tiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký dù tuyÓn, pháng vÊn vµ tuyÓn lao ®éng, giao kÕt hîp ®ång lao ®éng; - C¸c ho¹t ®éng ®¨ng ký ®µo t¹o vµ tuyÓn sinh: Cung cÊp hå s¬, tiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký ®µo t¹o, giíi thiÖu hoÆc tiÕp nhËn ngêi häc nghÒ; - C¸c ho¹t ®éng t vÊn cho ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng vÒ chÝnh s¸ch, ph¸p luËt lao ®éng - viÖc lµm vµ d¹y nghÒ. Mçi ®¬n vÞ tham gia Héi chî viÖc lµm Ýt nhÊt cã mét gian hµng t¹i Héi chî viÖc lµm ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. DiÖn tÝch cña mçi gian hµng tèi thiÓu lµ 9 m2. b. C¸c ho¹t ®éng trªn c¸c diÔn ®µn ®îc tæ chøc theo tõng chuyªn ®Ò hoÆc chung nhiÒu vÊn ®Ò, gåm: - Giíi thiÖu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi dµi h¹n vµ hµng n¨m cña tØnh, thµnh phè vµ dù kiÕn nhu cÇu sö dông lao ®éng; - Giíi thiÖu c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ®Çu t c¬ së h¹ tÇng, ®Çu t ph¸t triÓn doanh nghiÖp, viÖc lµm, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè nh»m t¹o më viÖc lµm vµ thu hót lao ®éng; - Giíi thiÖu cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tr êng vµ c¬ së d¹y nghÒ, c¸c Trung t©m dÞch vô viÖc lµm vÒ sù ph¸t triÓn vµ nhu cÇu ®µo t¹o, tuyÓn dông lao ®éng theo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ; Néi dung tr×nh bµy t¹i diÔn ®µn cña c¸c ®¬n vÞ tham gia cÇn ®îc chuÈn bÞ kü vµ cã kh¶ n¨ng tr¶ lêi nh÷ng c©u hái, nh÷ng th¾c m¾c cña kh¸n gi¶. §Þa ®iÓm tæ chøc diÔn ®µn ®îc tæ chøc trong khu«n viªn cña Héi chî viÖc lµm vµ ë n¬i réng r·i, thuËn lîi ®Ó cã nhiÒu ngêi ®Õn tham dù. c. Ho¹t ®éng héi th¶o: C¸c cuéc Héi th¶o ®îc tæ chøc t¹i mét ®Þa ®iÓm thuËn lîi trong khu«n viªn cña Héi chî viÖc lµm. Ngêi chñ tr× héi th¶o ®ßi hái am hiÓu s©u vÒ lÜnh vùc lao ®éng - viÖc lµm, d¹y nghÒ vµ cã kinh nghiÖm chñ tr× c¸c cuéc héi th¶o. Néi dung héi th¶o bao gåm mét hoÆc nhiÒu chuyªn ®Ò sau: - C¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi liªn quan tíi t¹o viÖc lµm; - C¸c biÖn ph¸p hç trî gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ c¸c ®èi tîng ®ang cã yªu cÇu bøc xóc vÒ viÖc lµm; - ChÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt vÒ lao ®éng; - §Þnh híng vµ c¸c gi¶i ph¸p ®µo t¹o nghÒ; - §Þnh híng vµ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn Trung t©m dÞch vô viÖc lµm; - C¸c ®iÒu kiÖn vµ m«i trêng cho sù ph¸t triÓn thÞ trêng lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng; - C¸c chuyªn dÒ kh¸c vÒ lÜnh vùc lao ®éng - viÖc lµm, d¹y nghÒ. 3. C¸c ho¹t ®éng diÔn ra sau khi kÕt thóc Héi chî viÖc lµm: a. Tæ chøc s¬ kÕt vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ tæ chøc Héi chî viÖc lµm:
  5. 5 Tæ chøc héi nghÞ s¬ kÕt Héi chî viÖc lµm: Trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc Héi chî viÖc lµm, tæ chøc héi nghÞ s¬ kÕt Héi chî viÖc lµm nh»m ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm vÒ viÖc tæ chøc, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng trong Héi chî viÖc lµm. Trªn c¬ së ®ã b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vµ b¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. b. Tæ chøc theo dâi viÖc tuyÓn lao ®éng vµ tuyÓn sinh d¹y nghÒ sau khi kÕt thóc Héi chî viÖc lµm: - Thèng kª sè lao ®éng ®îc tuyÓn dông, sè ®îc tuyÓn häc nghÒ cña tõng doanh nghiÖp, tõng trêng trªn ph¹m vi tØnh, thµnh phè; - Tæ chøc n¾m b¾t c¸c th«ng tin, theo dâi viÖc c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc ®· thùc hiÖn c¸c cam kÕt víi ng êi lao ®éng mµ hai bªn ®· cam kÕt t¹i Héi chî viÖc lµm. III. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan, tæ chøc trong viÖc tæ chøc Héi chî viÖc lµm: 1. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi: - Tham mu cho Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè thµnh lËp Ban tæ chøc Héi chî viÖc lµm vµ quy ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Ban nµy. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng lµ C¬ quan chñ tr×; Së Lao ®éng - th¬ng binh vµ X· héi lµ c¬ quan tham mu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc tæ chøc Héi chî viÖc lµm; C¸c Së, Ban, ngµnh ë ®Þa ph- ¬ng vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, ®oµn thÓ vµ héi nghÒ nghiÖp lµ C¬ quan tham gia. C«ng t¸c tæ chøc Héi chî viÖc lµm cÇn huy ®éng tèi ®a c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc, c¸c c¬ së d¹y nghÒ, c¸c Trung t©m dÞch vô viÖc lµm ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè tham gia. - Tham mu cho Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch, lùa chän ®Þa ®iÓm vµ thêi ®iÓm tæ chøc Héi chî viÖc lµm, huy ®éng c¸n bé, c¬ së vËt chÊt vµ tµi chÝnh cho viÖc tæ chøc Héi chî viÖc lµm; chuÈn bÞ c¸c néi dung cÇn thiÕt trong c¸c ho¹t ®éng cña Héi chî viÖc lµm; - ChÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc tæ chøc Héi chî viÖc lµm vµ lµ ®Çu mèi chÝnh ®Ó liªn hÖ trong viÖc tæ chøc Héi chî viÖc lµm; - N¾m th«ng tin vÒ cung cÇu lao ®éng trªn ®Þa bµn, ®Æc biÖt vÒ nhu cÇu tuyÓn lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc th«ng qua ®iÒu tra, kh¶o s¸t; ®ång thêi dù b¸o kh¶ n¨ng c¸c ®¬n vÞ ë c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c tham gia Héi chî viÖc lµm; - Phèi hîp víi c¸c ngµnh, c¸c c¬ quan, tæ chøc trong viÖc tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o vµ tæ chøc häp b¸o ®Ó giíi thiÖu vÒ Héi chî viÖc lµm; - Huy ®éng c¸c c¬ quan, tæ chøc, doanh nghiÖp tham gia Héi chî viÖc lµm; - Theo dâi, tæng hîp, tæ chøc héi nghÞ s¬ kÕt Héi chî viÖc lµm vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ Héi chî viÖc lµm;
  6. 6 - Tæ chøc n¾m b¾t c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc tuyÓn lao ®éng, tuyÓn sinh häc nghÒ vµ viÖc tæ chøc d¹y nghÒ mµ doanh nghiÖp, tæ chøc ®· cam kÕt, høa hÑn víi ngêi lao ®éng; - Yªu cÇu víi c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc tuyÓn lao ®éng ®· høa hÑn víi ngêi lao ®éng vµ giao kÕt hîp ®ång lao ®éng theo ®óng tho¶ thuËn t¹i Héi chî viÖc lµm; - QuyÕt to¸n kinh phÝ Tæ chøc Héi chî viÖc lµm víi c¸c c¬ quan theo quy ®Þnh. 2. C¸c doanh nghiÖp: - §¨ng ký tham gia víi Ban tæ chøc Héi chî viÖc lµm; - Th«ng b¸o kh¶ n¨ng tuyÓn lao ®éng míi vµo lµm t¹i doanh nghiÖp; - ChuÈn bÞ vÒ tµi chÝnh vµ vËt chÊt cho gian hµng trong Héi chî viÖc lµm: Bao gåm viÖc thiÕt kÕ trang trÝ gian hµng, c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o hay giíi thiÖu vÒ doanh nghiÖp b»ng b¨ng h×nh, tê r¬i, biÓu ®å,... vµ chuÈn bÞ cho viÖc ®¨ng ký, pháng vÊn vµ tuyÓn lao ®éng; - ChuÈn bÞ nh©n sù cã ®ñ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é ®Ó tham gia c¸c ho¹t ®éng trong Héi chî viÖc lµm; - ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu, néi dung tham gia to¹ ®µm t¹i c¸c diÔn ®µn trong Héi chî viÖc lµm khi ban tæ chøc yªu cÇu; - Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng t¹i gian hµng vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng t¹i Héi chî viÖc lµm; - Tæ chøc ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm vÒ viÖc tham gia Héi chî viÖc lµm cña doanh nghiÖp. 3. C¸c Trung t©m dÞch vô viÖc lµm: - §¨ng ký tham gia víi Ban tæ chøc Héi chî viÖc lµm; - ChuÈn bÞ tµi chÝnh vµ vËt chÊt cho gian hµng trong Héi chî viÖc lµm: Bao gåm viÖc thiÕt kÕ trang trÝ gian hµng, c¸c h×nh thøc giíi thiÖu vÒ Trung t©m dÞch vô viÖc lµm b»ng b¨ng h×nh, tê r¬i, biÓu ®å,... vµ chuÈn bÞ c¸c vÞ trÝ cÇn tuyÓn lao ®éng; chuÈn bÞ cho viÖc t vÊn, ®¨ng ký, pháng vÊn, tuyÓn lao ®éng vµ häc nghÒ; - ChuÈn bÞ nh©n sù cã ®ñ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é tham gia c¸c ho¹t ®éng cña Trung t©m dÞch vô viÖc lµm t¹i Héi chî viÖc lµm; - ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu, néi dung tham gia to¹ ®µm t¹i c¸c diÔn ®µn trong Héi chî viÖc lµm khi ban tæ chøc yªu cÇu; - Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng t¹i gian hµng vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng t¹i Héi chî viÖc lµm; - Tæ chøc ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm vÒ viÖc tham gia Héi chî viÖc lµm cña Trung t©m dÞch vô viÖc lµm. 4. C¸c c¬ së d¹y nghÒ: - §¨ng ký tham gia víi Ban tæ chøc Héi chî viÖc lµm; - ChuÈn bÞ tµi chÝnh vµ vËt chÊt cho gian hµng trong Héi chî viÖc lµm: Bao gåm viÖc thiÕt kÕ trang trÝ gian hµng, c¸c h×nh thøc giíi thiÖu vÒ c¬ së
  7. 7 d¹y nghÒ b»ng nhiÒu h×nh thøc nh b¨ng h×nh, tê r¬i, biÓu ®å,... vµ chuÈn bÞ c¸c ho¹t ®éng vÒ t vÊn, ®¨ng ký ®µo t¹o nghÒ t¹i Héi chî viÖc lµm; - ChuÈn bÞ vÒ nh©n sù cã ®ñ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é tham gia c¸c ho¹t ®éng cña c¬ së ®µo t¹o t¹i Héi chî viÖc lµm; - ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu, néi dung tham gia to¹ ®µm t¹i c¸c diÔn ®µn trong Héi chî viÖc lµm khi ban tæ chøc yªu cÇu; - Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng t¹i gian hµng vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng t¹i Héi chî viÖc lµm; - Tæ chøc ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm vÒ viÖc tham gia Héi chî viÖc lµm cña c¬ së d¹y nghÒ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản