Công văn 794/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Công văn 794/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 794/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với đại lý bưu điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 794/TC/TCT của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 794  C/T C T  n g µy  22 th¸ng 01 n¨ m  2003  c T vÒ  viÖc thu Õ  ® èi víi  ®¹i lý b u  ®i Ö n KÝnh   göi:­Tæng      c«ng    u  ty B chÝnh   ­ViÔn  th«ng ­ Côc    thuÕ c¸c tØnh, TP    trùc thuéc Trung ­ ¬ng Thêigian qua,Bé          TµichÝnh  nhËn  îcC«ng    ®   v¨n cña    c¸c ®¬n  háivÒ   vÞ    nghÜa  thuÕ  vô  cña        c¸c ®¹i lý thùc hiÖn    c¸c dÞch  bu  vô  ®iÖn.  C¨n  m«   cø  h×nh    ho¹t®éng  cña Tæng  c«ng    chÝnh  tybu  viÔn th«ng,Bé      Tµi chÝnh  híng  dÉn thùc hiÖn    thèng nhÊt nh    sau: 1.VÒ     thuÕ  GTGT: C¸c    thùc  ®¹i ký  hiÖn    c¸c dÞch  bu  vô  ®iÖn  theo    Bu  gi¸do  ®iÖn  tØnh,  thµnh phè quy ®Þnh, hëng  hoa hång  tiÒn hoa  th×    hång    îckh«ng  thu ®   thuéc  ®èi îng  t chÞu  thuÕ GTGT.  C¸c      ®iÖn    ®¹ilýbu  khinhËn  hoa hång  îc hëng  ®   ph¶ixuÊt ho¸ ®¬n        cho  ®iÖn  bu  tØnh, thµnh    phè lµm chøng   tõ h¹ch      to¸n chi phÝ kinhdoanh.   2.VÒ     thuÕ  TNDN: 2.1.§èivíi®¹ilý®a             dÞch   vô: thùc hiÖn      kª khainép    thuÕ theo chÕ    ®é quy  ®Þnh 2.2.§èivíi           lý®¬n  ®¹i dÞch  nh      chÝ, ®¹ilýtem, b×  ;®¹ilý vô  ®¹ilýb¸o          th       ®iÖn  tho¹i  c«ng  céng,®¹ilýb¸n          thήiÖn  tho¹i ®¹ilýInternet .th×        ; .  nép  . thuÕ  TNDN   theo    lµ5%     tûlÖ    trªntoµn  kho¶n  bé  hoa  hång  îchëng.Bu  ®     ®iÖn  tØnh  thµnh  phè  tr¸chnhiÖm   cã    khÊu    trõthuÕ TNDN   íc khithanh    tr     to¸n cho      ®¹ilý vµ nép  cho  NSNN   thay cho                  ®¹ilý.§èi víic¸c ®¹ilýdÞch  bu  vô  ®iÖn  thu cã    nhËp  b×nh  qu©n  th¸ngtrong n¨m        díimøc ¬ng    l tèithiÓu  Nhµ    do  nícquy  ®Þnh  ®èi    víic«ng  chøc Nhµ    níc th×  îc miÔn  ®   thuÕ  theo híng dÉn  i t¹ ®iÓm   6(b),   Môc  I, PhÇn  § Th«ng t  sè 18/2002/TT­ BTC  ngµy 20/2/2002 cña Bé  Tµi   chÝnh. §Ó  kho¶n      chitr¶hoa hång      ®¹ilýdÞch  bu  vô  ®iÖn  cho        trªn c¸c®¹ilýnªu    ® îc coi lµ kho¶n          chi phÝ hîp    îc trõ khi x¸c ®Þnh   lý ®         thu nhËp chÞu thuÕ  TNDN,  ®iÖn    Bu  c¸c tØnh,thµnh    phè ph¶i®¶m     b¶o  ®Çy  c¸c chøng    cã  ®ñ    tõ sau: +  Hîp  ®ång      ®¹ilýdÞch  bu  vô  ®iÖn + B¶ng    kª doanh  b¸n  thu  hµng, dÞch  theo    vô  th¸ng do        ®¹ilýthùc hiÖn    vµ hoa hång      îc hëng  x¸c nhËn  ®¹i lý®   cã    cña  ®iÖn  Bu  tØnh, thµnh    phè vµ  bªn    ®¹ilý. ­ PhiÕu      chihoa hång      ®¹ilý,trong ®ã          ghirâ tªn,®Þa  chØ,    néidung    chi (bao  gåm   thuÕ TNDN   khÊu  , ®∙  trõ)  ch÷  cña  ký  ngêinhËn    tiÒn. Quy ®Þnh  nµy  îc ¸p  ®   dông  sau  ngµy  tõ ngµy    15  kÓ    ký.Kh«ng tÝnh    l¹i ®èi    víinh÷ng  êng  tr   tr hîp  íc ®©y   dông    tÝnh  ¸p  tû lÖ  thuÕ TNDN  kh¸c víiquy      ®Þnh  nµy.
  2. 2 Bé    Tµi chÝnh th«ng b¸o    ®Ò Tæng   c«ng    chÝnh    ty Bu  ­ ViÔn th«ng vµ  Côc thuÕ    c¸ctØnh thµnh phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  biÕt,híng dÉn        c¸c®¬n vÞ  thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản