Công văn 7955/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 7955/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7955/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển nguồn vốn kế hoạch năm 2008 để thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7955/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7955/VPCP-KTN V/v chuyển nguồn vốn kế hoạch Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008 năm 2008 để thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (công văn số 2040/UBND-TĐC ngày 04 tháng 8 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 10443/BTC-ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2008, công văn số 13040/BTC-ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6425/BKH-KTNN ngày 05 tháng 9 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2618/BNN-KTHT ngày 29 tháng 8 năm 2008) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 2906/NHPT-HTUT ngày 26 tháng 8 năm 2008) về việc chuyển nguồn vốn kế hoạch năm 2008 để thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Trong khi chờ Tập đoàn Điện lực Việt Nam thu xếp nguồn vốn, đồng ý Bộ Tài chính chuyển trước phần vốn ngân sách nhà nước (50%) đầu tư cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La cho các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu thực hiện. 2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương, chủ động thu xếp nguồn vốn kịp thời chuyển cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thanh toán theo đúng kế hoạch và tiến độ năm 2008 Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chỉ đạo chủ đầu tư có biện pháp tích cực triển khai dự án, hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán để thu hồi các khoản tạm ứng; thực hiện lập nhu cầu vốn thanh toán hàng quý sát thực tế và theo đúng quy định của Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, (Đã ký) PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT; Phạm Văn Phượng - Lưu: VT, KTN (5)
Đồng bộ tài khoản