intTypePromotion=1

Công văn 797-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí trước bạ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
79
lượt xem
2
download

Công văn 797-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí trước bạ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 797-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 797-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí trước bạ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  tµi ch Ý n h  sè 797 T C/T C T   g µy  5 th¸ng 8 n¨ m  1992 n V Ò  viÖc thu  lÖ p h Ý  tríc b¹ Thihµnh    C«ng    143  v¨n sè  TC/TCT  ngµy  1­ 29­ 1991  cña  TµichÝnh  Bé    h­ íng dÉn    phÝ  ícb¹ ®èi víi chøc,c¸ nh©n      thu lÖ  tr         tæ      nícngoµi,Tæng    côc  thuÕ  híng dÉn    thªm mét  ®iÓm   sè  sau: 1­ ViÖc    miÔn  phÝ  ícb¹ ®èi víic¸c tæ  lÖ  tr           chøc  quèc  cã    th tÕ  trôsë  êng  tró t¹    i ViÖt Nam     theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc  c«ng  b  1  v¨n sè143  TC/TCT  chØ    ¸p dông        êng    chøc  ®èi víi tr c¸c hîp tæ  quèc  vµ  tÕ  ngêinícngoµilµm        viÖc  trongc¸ctæ      chøc  quèc  trùctiÕp ®¨ng  cho  tÕ      ký  m×nh  dông. sö  Trêng      chøc  hîp c¸ctæ  quèc  thuéc diÖn  îcmiÔn  phÝ  ícb¹,viÖn  tÕ    ®   lÖ  tr     trîtµis¶n      cho    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      trong níc hoÆc       viÖn      trîtµis¶n cho    c¸c ch¬ng  tr×nh do    m×nh        chøc,c¸nh©n  tµitrîth× tæ  ,     nhËn    tµis¶n thuéc lo¹ ph¶i   i     nép  phÝ  íc b¹ th×  lÖ  tr     ph¶inép  phÝ  íc b¹ cho  quan    lÖ  tr     c¬  thuÕ    khi®¨ng  ký  sö dông. 2­ C¸c  chøc  tæ  quèc  kh¸c nãitrong ®iÓm   môc  C«ng    143  tÕ        b  1  v¨n sè  TC/TCT chØ  bao  gåm     chøc  c¸ctæ  quèc  cña      tÕ  Liªnhîp quèc. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2