intTypePromotion=1

Công văn 797/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Công văn 797/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 797/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật khuyến khích đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 797/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  V¨n  c ña T æ n g  C ô c  thu Õ  sè 797 T C T/ C S    g µy  20 th¸ng 2 n¨ m  2002  n vÒ   viÖc u  ®∙i thu Õ  theo L u Ët k h u y Õ n  kh Ý c h   ®Çu  t trong n íc KÝnh     göi:Côc  thuÕ  tØnh  B×nh  Phíc, Tr¶    lêic«ng    764/CT­ v¨n sè  NVT  ngµy  12­ 26­ 2001  c«ng    769/ vµ  v¨n sè  CT­NVT  ngµy  12­ 27­ 2001  cña Côc thuÕ  tØnh B×nh  Phíc hái vÒ   ®∙ithuÕ      u    theo LuËt khuyÕn      khÝch  ®Çu   trong níc,Tæng  t      côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1­ C¨n cø  híng dÉn  t¹ ®iÓm  2.5, i  môc  I, phÇn  B  Th«ng  t  sè  22/2001/TT­ BTC  ngµy  3/4/2001  cña      Bé tµichÝnh  th× c¸c C«ng    ty cao su  ®ãng    trªn®Þa  bµn tØnh  B×nh  Phíc®ang      ho¹t®éng  dù  x©y  cã  ¸n  dùng  nhµ  m¸y  chÕ  biÕn    mñ cao  ® îc cÊp  su    giÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu   th×  thuÕ  u    t   suÊt  ®∙ichØ  dông  u    ¸p  ®èi    víiphÇn  nhËp  ® îc tõ nhµ  thu  thu      m¸y  chÕ  biÕn  mñ   cao    su,kh«ng    ¸p dông    trªntoµn  thu nhËp  bé    cña  c«ng  ty. 2­ Thêi gian    miÔn thuÕ gi¶m thuÕ  îc x¸c ®Þnh   ®      theo híng dÉn    t¹i ®iÓm   1.1.bvµ    ®iÓm   1.2.b,môc      I,PhÇn  Th«ng   22/2001/TT­ B  tsè  BTC   ngµy  3­ 2001  4­ cña  TµichÝnh. Bé    3­  n¨m  Tõ  2001      trë®i,phÇn  nhËp  thu  chÞu thuÕ    t¨ng thªm  ®Çu    do  t mang    îcx¸c®Þnh  l¹®     i theo híng dÉn        t¹ ®iÓm   i 1.2b,môc      I,phÇn  Th«ng   B  tsè  22/2001/TT­BTC   ngµy  4­ 3­ 2001  cña  TµichÝnh. Bé    4­ C¸c    néi dung nªu  i t¹ ®iÓm     vµ  cña  4, 5  6  C«ng  sè  v¨n  769/CT­ NVT   ngµy  12­ 27­ 2001  cña Côc thuÕ  ® îc híng  ®∙    dÉn  i t¹ ®iÓm     1.5,môc    I,phÇn  Th«ng   22/2001/TT­ tsè  BTC  ngµy  4­ 3­ 2001  cña  TµichÝnh. Bé    Tæng  côc  thuÕ  th«ng    b¸o Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2