Công văn 8001/TC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
1
download

Công văn 8001/TC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8001/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế quặng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8001/TC-TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n C ñ a  B é  T µi ch Ý n h  sè 8001 T C/T C T  n g µ y 22  th¸ng 8 n¨ m  2001  v Ò  viÖc h o µ n  thu Õ  q u Æ n g   h Ë p  k h È u N KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan Tr¶    lêiC«ng v¨n  3211/TCHQ­KTTT   sè  ngµy 31/7/2001 cña  Tæng  côc  H¶i quan    vÒ viÖc chÝnh s¸ch thuÕ ®èi    víiquÆng  nguyªn liÖu nhËp khÈu  ®Ó   chÕ  biÕn quÆng  xuÊtkhÈu,Bé        TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  luËtthuÕ  cø    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  04/1998/QH10; §iÒu  sè    16 NghÞ   ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh  phñ; ®iÓm       1g, môc    I, phÇn   E Th«ng   sè  t 172/1998/TT­BTC  ngµy 22/12/1998  cña  Tµi chÝnh, Bé      th×:M Æt     hµng quÆng  ilmenitenhËp    khÈu        ®Ó trén víiquÆng  ilmenitetrong     níc sau      ®ã xuÊt khÈu  îc hoµn  ®   thuÕ  ¬ng  t øng    lÖ  víitû  xuÊt  khÈu thµnh  phÈm. VÒ       s¬:Thùc  thñ tôchå    hiÖn  theo  quy ®Þnh chung      ®èi víihµng     , lµvËt t  nguyªn liÖu nhËp      khÈu    ®Ó s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu.   Bé    Tµi chÝnh        tr¶lêi®Ó Tæng  côc    H¶i quan  îcbiÕtvµ  ®     híng dÉn    thùc  hiÖn.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản