intTypePromotion=1

Công văn 802/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
50
lượt xem
1
download

Công văn 802/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 802/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng lãi suất cho vay thông thường trong trường hợp NHNT bảo lãnh phải trả thay khách hàng do nguyên nhân khách quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 802/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  V¨n h o¸ T h « n g  tin s è   05/1998/TT­B V H T T n g µ y 12  th¸ng 9 n¨ m  1998 h í ng d É n    h µ n h  m é t s è  q u y  ® Þ n h  c ñ a  thi Hi Ö p  ® Þ n h  gi ÷ a C h Ý n h  p h ñ  C é n g  h o µ  x∙ h éi  c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m  v µ  C h Ý n h   h ñ   î p ch ñ n g   u è c  o a  K ú   p h q H vÒ   thi Õt l Ë p q u a n  h Ö  q u y Ò n  t¸c  gi¶ Thùc  Ön  hi ChØ   Þ  è  th s 04/1998/CT­ TTg  µy  ng 22/1/1998  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò     Ön  ph v c¸c bi ph¸p  ùc  Ön  Öp  nh  ÷a  Ýnh  ñ  éng   th hi Hi ®Þ gi Ch ph C hoµ    éichñ  Üa  Öt Nam   ÖtNam)  µ  Ýnh  ñ  îp  ñng  èc  x∙ h   ngh Vi   (Vi   v Ch ph H ch qu Hoa  ú   K (Hoa  ú)  Ò   ÕtlËp  K v thi   quan  Ö   Òn      íi®©y   äi lµ HiÖp   h quy t¸cgi¶i(d   g    ®Þnh),sau      æi, thèng  Êt ý  Õn  íiBé   ¹igiao  µ  é       khitrao ®   nh   ki v   Ngo   v B T ph¸p,   Bé  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    íng  Én    µnh  ét  è  tinh d thih m s quy  nh  ña  Öp  nh   ®Þ c Hi ®Þ nh sau: 1.T¸c phÈ m   îcb¶o  é:    ®  h T¸c  È m   ph quy  nh  ¹  ôc        µ    ®Þ tiM 1.1,1.3,1.5 v 1.7 sau  y   îcb¶o  é  ¹ ®© ®   h ti   Hoa  ú   K theo  Öp  nh  µ  Hi ®Þ v ph¸p  ËtHoa  ú   Ò   Òn      lu   K v quy t¸cgi¶.T¸c  È m   ph quy  nh  ¹  ôc        µ    ®Þ ti M 1.2,1.4,1.6 v 1.8 sau  y   îcb¶o  é  ¹  Öt Nam   ®© ®   h ti Vi   theo  HiÖp  nh  µ  ®Þ v ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   Òn      lu     v quy t¸cgi¶ quy  nh  ¹  ¬ng    ®Þ tiCh I, Ph Çn  s¸u Bé  Ët d©n  ù  µ    thø    Lu   s v c¸cquy  nh  ã  ªnquan. ®Þ c li   1.1.T¸c  È m   ña      µc«ng  ©n  ÖtNam     ph c t¸cgi¶l   d Vi   hoÆc   êith ng  ót¹ ng   ê tr     i ViÖtNam;   1.2.T¸c  È m   ña      µ c«ng  ©n    ph c t¸cgi¶il   d Hoa  ú   K hoÆc   êi th ng  ót¹ ng   ê tr     i Hoa  ú; K 1.3.T¸c phÈ m   îcc«ng  è  Çn  u   ¹ ViÖtNam   ña  êikh«ng     ®  b l ®Ç t i     c ng   ph¶ilµ    c«ng  ©n  ÖtNam   d Vi   hoÆc   êikh«ng  êng  ót¹ ViÖtNam; ng   th tr     i   1.4.T¸c  È m   îc c«ng  è  Çn  u   ¹    ph ®  b l ®Ç t i Hoa  ú   ña  êi kh«ng  K c ng   ph¶ilµ    c«ng  ©n  d Hoa  ú  K hoÆc   êikh«ng  êng  ót¹ Hoa  ú. ng   th tr    i K 1.5.T¸c  È m   µ   ét    ph m m c«ng  ©n  Öt Nam   d Vi   hoÆc   êith ng  ót¹ ViÖt ng   ê tr   i     Nam   îchëng  ÷ng  Òn  ®  nh quy kinh tÕ    theo  ËtquyÒn      ¹ Hoa  ú  lu   t¸cgi¶t i  K hoÆc   t¸cphÈ m   µ   ÷ng    m nh quyÒn  kinh  Õ  éc  Ò   ét  t thu v m ph¸p  ©n  m ét  nh do  c«ng  d©n  ÖtNam   Vi   hoÆc   êith ng  ót¹ ViÖtNam   Óm    ùctiÕp,gi¸ntiÕp  ng   ê tr     i   ki so¸ttr      hoÆc   ã  c quyÒn  ë  ÷u  i  íiphÇn  íncæ   Çn  s h ®è v   l  ph hoÆc   µis¶n  ña  t  c ph¸p   nh©n  ,  íi iÒu  Ön  µ:quyÒn  ®ã v  ® ki l   kinh tÕ  ãitrªnph¸tsinh trong vßng  n¨m    n          1  kÓ   õngµy  t  c«ng  è  Çn  u     È m     ¹ m ét  ícthµnh    ña  ét  Òu  b l ®Ç t¸cph ®ã t i  n  viªnc m §i íc®a  ¬ng  Ò   Òn      µ  ¹  êi®iÓ m   Öp  nh  ã  Öu  ùc,ViÖt   ph v quy t¸cgi¶iv t i  th Hi ®Þ c hi l     Nam   µthµnh    ña  iÒu  cnãitrªn; l  viªnc ® í    1.6.T¸c  È m   µ   ét    ph m m c«ng  ©n  d Hoa  ú   K hoÆc   êi th ng  ó t¹  ng   ê tr   i Hoa  Kú  îchëng  ÷ng  Òn  ®  nh quy kinh tÕ    theo  ËtquyÒn      ¹ ViÖtNam   lu   t¸cgi¶t i     hoÆc   t¸cphÈ m   µ   ÷ng    m nh quyÒn  kinh  Õ  éc  Ò   ét  t thu v m ph¸p  ©n  m ét  nh do  c«ng  d©n  Hoa  ú   K hoÆc   êi th ng  ó t¹  ng   ê tr   iHoa  ú  Óm   k ki so¸ttrùc tiÕp,gi¸n tiÕp          hoÆc   ã  c quyÒn  ë  ÷u  i  íiphÇn  íncæ   Çn  s h ®è v   l  ph hoÆc   µis¶n  ña  t  c ph¸p   nh©n  ,  íi iÒu  Ön  µ:quyÒn  ®ã v  ® ki l   kinh tÕ  ãitrªnph¸tsinh trong vßng  n¨m    n          1  kÓ   õngµy  t  c«ng  è  Çn  u     È m     ¹ m ét  ícthµnh    ña  ét  Òu  b l ®Ç t¸cph ®ã t i  n  viªnc m §i íc ®a   ¬ng  Ò   Òn      µ  ¹  êi®iÓ m   Öp  nh  ã  Öu  ùc,Hoa    ph v quy t¸cgi¶ v t i   th Hi ®Þ c hi l   Kú  µthµnh    ña  iÒu  cnãitrªn; l  viªnc ® í   
  2. 2 1.7.T¸c  È m   ña      µc«ng  ©n  ÖtNam     ph c t¸cgi¶l   d Vi   hoÆc   êith ng  ót¹ ng   ê tr     i ViÖt Nam   µ      È m   ∙  îcc«ng  è  Çn  u   ¹ ViÖt Nam   íckhiHiÖp    v c¸c t¸cph ®®  b l ®Ç t i     tr     ®Þnh  ¾t  u   ã  Öu  ùc nhng  a  éc  Ò   b ®Ç c hi l   ch thu v c«ng  éng  ¹  Öt Nam     c tiVi   sau khihëng  µn  é  êih¹n b¶o  é.   to b th     h Trêng  îp  êih¹n  h th   b¶o  é  i  íic¸c t¸cphÈ m     y   h ®è v       trªn®© theo ph¸p  Ët lu   Hoa  ú   ¾n  ¬n  êih¹n  K ng h th   b¶o  é  h theo  ph¸p  ËtViÖt Nam,    È m   lu     t¸cph kh«ng  ® îcb¶o  é  ¹ Hoa  ú  Õu  ¹ thêi®iÓ m   Öp  nh  ¾t  u   ã  Öu  ùcthêi   h t i Kn t    i Hi ®Þ b ®Ç c hi l     h¹n b¶o  é    h theo ph¸p luËtHoa  ú  ∙  Õt  óc.      K ® k th 1.8.T¸c  È m   ña      µ c«ng  ©n    ph c t¸cgi¶ l   d Hoa  ú   K hoÆc   êi th ng  ót¹ ng   ê tr     i Hoa  ú   µ      È m   ∙  îc c«ng  è  Çn  u   ¹  K v c¸c t¸cph ®®  b l ®Ç t iHoa  ú   íc khi HiÖp  K tr     ®Þnh  ¾t  u   ã  Öu  ùcnhng  a  éc vÒ   b ®Ç c hi l   ch thu   c«ng  éng  ¹  c ti Hoa  ú   K sau    khi hëng  µn  é  êih¹n b¶o  é. to b th     h Trêng  îp  êih¹n  h th   b¶o  é  i  íic¸c t¸cphÈ m     y   h ®è v       trªn®© theo ph¸p  Ët lu   ViÖt Nam   ¾n  ¬n  êih¹n    ng h th   b¶o  é  h theo ph¸p  ËtHoa  ú, t¸cphÈ m   lu   K   kh«ng  ® îcb¶o  é  ¹  Öt Nam   Õu  ¹  êi®iÓ m   Öp  nh  ¾t  u   ã  Öu  ùc   h ti Vi   n ti   th Hi ®Þ b ®Ç c hi l   thêih¹n theo ph¸p luËtViÖtNam   ∙  Õt  óc.           ® k th 2.Ph¹m      Òn  îcb¶o  é:   vic¸cquy ®   h 2.1.C¸c  Òn  îcb¶o  é    quy ®   h theo HiÖp  nh    ®Þ bao  å m: g a.C¸c  Òn  èi Óu quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  HiÖp  nh.   quy t  thi   ®Þ t  i 1  5  ®Þ b. Ngoµi c¸c quyÒn  èithiÓu       t  quy  nh  ¹  iÓ m   nãi trªn,ngêi kh«ng  ®Þ ti® a        ph¶ilµc«ng  ©n     d Hoa  ú   K hoÆc   êikh«ng  êng  ót¹  ng   th tr   iHoa  ú   ã    È m   K c t¸cph c«ng  è  Çn  u   ¹  b l ®Ç t i Hoa  ú, c«ng  ©n  K  d Hoa  ú, ngêith ng  ót¹  K    ê tr   i Hoa  ú   ã  Kc t¸cphÈ m     cßn  îchëng    Òn  ®  c¸c quy theo  Öp  nh  ¹  Öt Nam   Hi ®Þ tiVi   kh«ng  Ð m   k thuËn  îh¬n  l i c«ng  ©n  ÖtNam   d Vi   theo ph¸p luËtViÖtNam.        c. Ngoµi c¸c quyÒn  èithiÓu       t  quy  nh  ¹  iÓ m   nãi trªn,ngêi kh«ng  ®Þ ti® a        ph¶i lµ c«ng  ©n  Öt Nam      d Vi   hoÆc   êi kh«ng  êng  ó t¹  Öt Nam   ã    ng   th tr   iVi   c t¸c phÈ m  c«ng  è  Çn  u   ¹  Öt Nam,  b l ®Ç t i Vi   c«ng  ©n  Öt Nam,  êith ng  ót¹ d Vi   ng   ê tr     i ViÖt Nam   ã    È m     c t¸cph cßn  îc hëng    Òn  ®  c¸c quy theo  Öp  nh  ¹  Hi ®Þ tiHoa  ú   K kh«ng  Ð m   Ën  îh¬n  k thu l   i c«ng  ©n  d Hoa  ú  K theo ph¸p luËtHoa  ú.      K 2.2.H¹n  Õ   µ  ¹ilÖ:   ch v ngo   a. Sù     b¶o  é  i víic¸c t¸cphÈ m   h ®è         quy  nh  ¹  ôc        µ    ®Þ ti M 1.1,1.3,1.5 v 1.7 cña  Th«ng   µy  ¹ Hoa  ú  tn t i  K ph¶itu©n    theo    ¹n  Õ   µ  ¹ilÖ  c¸ch ch v ngo   theo  Öp Hi ®Þnh  µ  v ph¸p luËtHoa  ú.    K b. Sù     b¶o  é  i víic¸c t¸cphÈ m   h ®è         quy  nh  ¹  ôc        µ    ®Þ tiM 1.2,1.4,1.6 v 1.8 cña Th«ng   µy  ¹  Öt Nam   tn t i Vi   ph¶i tu©n    theo    ¹n  Õ   µ  ¹ilÖ  c¸c h ch v ngo   theo  HiÖp  nh  µ  ®Þ v Ph¸p  ËtViÖtNam. lu     3.§¨ng  ý    È m:   k t¸cph 3.1.C¸c    È m     t¸cph quy  nh  ¹ M ôc        µ    ña  ®Þ t  i 1.1,1.3,1.5,v 1.7 c Th«ng   µy  tn cã  Ó  ¨ng  ý  ¹  ¬  th ® k t i quan  ã  Èm  Òn  ña  c c th quy c Hoa  ú   ï hîp  íiph¸p  Ët K ph   v   lu   Hoa  ú. K 3.2.C¸c    È m     t¸cph quy  nh  ¹ M ôc        µ    ña  ®Þ ti  1.2,1.4,1.6 v 1.8 c Th«ng   µy  tn cã  Ó  ¨ng  ý  ¹ c¬  th ® k t   quan  ã  Èm  Òn  ña  ÖtNam   ïhîp víi i c th quy c Vi   ph       ph¸p luËt    ViÖtNam.   3.3.Quy Òn       i  íit¸cphÈ m   îc b¶o  é    t¸cgi¶ ®è v     ®  h kh«ng  ô  éc  µo  ph thu v viÖc    È m   ∙  ¨ng  ý  t¸cph ®® k hoÆc   a  ¨ng  ý. ch ® k
  3. 3 4.Ng¨n  õa  µ  ö  ýviph¹m  Òn      ng v x l     quy t¸cgi¶: 4.1.M äi    ©n, ph¸p  ©n  ã  ¹t®éng  ªnquan  n     È m       c¸ nh   nh c ho   li   ®Õ t¸cph quy ®Þnh  ¹  ôc        µ    ña  ti M 1.2,1.4,1.6 v 1.8 c Th«ng   µy  ¹  Öt Nam   ã  Üa  ô  tn t i Vi   c ngh v thùc hiÖn    nghiªm chØnh    c¸cquy  nh  ña  Öp  nh  µ  ®Þ c Hi ®Þ v ph¸p luËtcña  Öt    Vi   Nam,  ùc  Ön  th hi c¸c  Ön  bi ph¸p  Çn  Õt ®Ó   c thi   ng¨n  õa  µnh      ¹m   ng h vi vi ph quyÒn  hoÆc   îÝch  îcb¶o  é, th ng îng hoµ    íckhikhiÕu  Ön  l i ®  h  ¬ l   gi¶itr     ki trong   tr ng  îp cã    ¹m  ê h   viph nh»m   gi¶m  Óu thiÖth¹ivµ    Ý  ã  Ó    thi       chiph c th ph¸tsinh. 4.2.M äi    ©n, ph¸p nh©n  ã  Òn    c¸nh     c quy hoÆc   îÝch  i víi     È m   l i ®è     t¸cph c¸c quy  nh  ¹  ôc        µ    ña  ®Þ tiM 1.2,1.4,1.6 v 1.8 c Th«ng   µy  îcb¶o  é  tn ®   h theo  Öp  Hi ®Þnh  ¹ ViÖtNam   ã  Òn  ùc hiÖn    Ön  t i   c quy th   c¸cbi ph¸p ® îcph¸p luËtViÖtNam           quy  nh    ®Þ ®Ó b¶o  Ö   Òn  v quy hoÆc   î Ých  ña  × nh    Þ     ¹m  ¹  Öt l i cm khib viph t i Vi   Nam. 4.3.M äi    ©n, ph¸p nh©n  ã  Òn    c¸nh     c quy hoÆc   îÝch  i víi     È m   l  i ®è     t¸cph c¸c quy  nh  ¹  ôc        µ    ña  ®Þ tiM 1.1,1.3,1.5 v 1.7 c Th«ng   µy  îcb¶o  é  tn ®   h theo  Öp  Hi ®Þnh   ¹  t iHoa  ú   ã  K c nghÜa  ô  ùc  Ön  v th hi nghiªm  chØnh    c¸c quy  nh   ña  ®Þ c HiÖp  nh,    ®Þ c¸c quy  nh   ã  ªnquan  ña  ®Þ c li   c ph¸p  Ët ViÖt  lu   Nam,  ph¸p  Ët lu   Hoa  ú  µ  ã  Òn  ùc hiÖn    Ön  K v c quy th   c¸cbi ph¸p ® îcph¸p luËtHoa  ú        K quy  nh   ®Þ ®Ó   b¶o  Ö   Òn  µ  îÝch  ña  × nh    Þ    ¹m  ¹ Hoa  ú. v quy v l  i cm khib viph t   i K 4.4.ViÖc    Õt tranhchÊp  µ  ö  ýviph¹m  Òn      i víi     gi¶iquy     v x l    quy t¸cgi¶®è     c¸c t¸cphÈ m     quy  nh  ¹  ôc      ®Þ tiM 1.1,1.3,1.5  µ  v 1.7  ña  c Th«ng    ¹  tt i Hoa  ú   îc K®  thùc hiÖn    theo HiÖp  nh  µ    ®Þ v ph¸p luËtHoa  ú.    K 4.5.ViÖc    Õt tranhchÊp  µ  ö  ýviph¹m  Òn      i víi     gi¶iquy     v x l    quy t¸cgi¶®è     c¸c t¸cphÈ m     quy  nh  ¹  ôc        µ    ña  ®Þ tiM 1.2,1.4,1.6 v 1.8 c Th«ng   µy  ¹  Öt Nam   tn t i Vi   ® îcthùc hiÖn      theo HiÖp  nh  µ    ®Þ v ph¸p luËtViÖtNam.      5.Sö  ông    È m    d t¸cph sau    Öp  nh  ã  Öu  ùc: khiHi ®Þ c hi l 5.1.§èivíi     È m         t¸cph c¸c quy  nh  ¹ M ôc        µ    ña  ®Þ t i 1.2,1.4,1.6 v 1.8 c Th«ng  t nµy  ∙  îc phæ   Õn  ¹  Öt Nam   íc ngµy  Öp  nh  ¾t  u   ã  Öu    ®®  bi t i Vi   tr   Hi ®Þ b ®Ç c hi lùc m µ   a  ã  ù    ch c s tho¶  Ën  ÷a bªn  ö  ông  µ  ñ  ë  ÷u    È m,  ú thu gi   sd v ch s h t¸cph tu   thuéc vµo  ¹ h×nh    È m,  ã  Ó  Õp tôc® îcsö  ông    lo i   t¸cph c th ti       d trong m ét  êigian   th     thÝch  îp phï hîp víi h       ph¸p  Ëtvµ  ùc tiÔn quèc  Õ,víi iÒu  Ön  µsö  ông  lu   th     t   ® ki l   d ®ã  kh«ng ¶nh  ëng  Êt hîp lý®Õ n   îÝch  Ýnh  ¸ng  ña      ñ  ë  ÷u  h b      l i ch ® c t¸cgi¶,ch s h t¸cphÈ m.   5.2.Trõ    êng  îp h¹n  Õ   µ  ¹ilÖ    c¸c tr h   ch v ngo   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   ViÖt Nam,      ©n,  chøc  Öt Nam   èn  ö  ông      È m       c¸c c¸ nh tæ  Vi   mu sd c¸c t¸cph quy ®Þnh  ¹  ôc        µ  cña  ti M 1.2,1.4,1.6 v 1.8  Th«ng   µy  t n ph¶itiÕn  µnh  ¬ng îng   h th l  vµ  ý  Õt  îp  ng  íic¸c t¸cgi¶,chñ  ë  ÷u    È m   k k h ®å v        s h t¸cph hoÆc   i diÖn  îp  ®¹   h ph¸p  ña  ä. ViÖc  ý  Õt  îp  ng  îc thùc hiÖn  c h  k k h ®å ®    theo  quy  nh  ¹  ôc    ®Þ tiM 3, Ch ¬ng    Çn  I,Ph thø    é   Ët d©n  ù, Ch ¬ng  I NghÞ   nh  s¸u,B Lu   s  II   , ®Þ 76/CP  µy  ng 29/11/1996 cña  Ýnh  ñ  íng dÉn    µnh  ét  è    Ch ph h   thih m s quy  nh  Ò   Òn    ®Þ v quy t¸c gi¶trong Bé  Ët d©n  ù  µ        Lu   s v c¸cquy  nh  ã  ªnquan.Hîp  ng  ö  ông    ®Þ c li     ®å s d t¸c phÈ m   µ    µiliÖu li   v c¸c t     ªnquan  Ï lµ c¬  ë      ¬  s     s ®Ó c¸c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  ña  Öt Nam   Ðt  Öt  Õ   ¹ch  c Vi   x duy k ho s¶n  Êt,kinh doanh  µ  Þch  ô  xu     vd v cña      ©n, tæ  c¸cc¸nh   chøc  ÖtNam. Vi   6.Tæ     chøc  ùc hiÖn: th   6.1.Côc    B¶n  Òn      ã  Ö m   ô  óp Bé  quy t¸cgi¶ c nhi v gi   V¨n      ho¸ ­ Th«ng      tintæ chøc  Óm     µ  ki trav gi¸m    Öc    µnh  Öp  nh;  s¸tvi thih Hi ®Þ tæng  îp,b¸o  t×nh  h  c¸o  h×nh  ùc  Ön  Öp  nh   th hi Hi ®Þ trong  ¹m    níc;phèi hîp  íic¸c  ¬  ph vi c¶      v  c quan 
  4. 4 chøc n¨ng  ña  é  ¹igiao,Bé    c B Ngo     T ph¸p vµ    ¬    c¸cc quan  ÷u  h quan  kh¸cchuÈn    bÞ  vµ  tæ  chøc tr Ón khai ùc hiÖn ChØ  thÞ sè  04/1998/CT­ i  th TTg  ngµy  22/1/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ,Th«ng   µy  µ  Õ   ¹ch thùc hiÖn  Öp    Th t   ph   tn v K ho     Hi ®Þnh  ban  hµnh  kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  280/1998/Q§­BVH­TT  ngµy  27/2/1998 cña  é  ëng  é    B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. 6.2.Thanh      trachuyªn ngµnh    V¨n    ho¸ Th«ng    ña  é   tinc B V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tinvµ    ë         c¸c S v¨n ho¸ th«ng    ã  Ö m   ô    Õt  tinc nhi v gi¶iquy tranh chÊp  µ  ö  ývi   v x l    ph¹m theo tr×nh tùhµnh  Ýnh.      ch 6.3.C¸c  ôc, Vô, vµ  chøc  ªnquan    C     tæ  li   kh¸cthuéc Bé      V¨n     ho¸ ­Th«ng    tin phèihîp víiCôc       B¶n  Òn      íng dÉn, tæ  quy t¸cgi¶ h     chøc  ùc hiÖn  µ  Óm     th   v ki tra viÖc    µnh  Öp  nh  thih Hi ®Þ trong ph¹m      vichøc  n¨ng,nhiÖm   ô  µ  Èm  Òn     v v th quy cña  chøc  × nh. tæ  m 6.4.Së    V¨n      ho¸ ­ Th«ng      tinc¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c nhiÖ m   ô  chøc  Óm     v tæ  ki tra,gi¸m    µ  µm  s¸tv l b¸o  ®Þnh  ú  Ò   ×nh  ×nh  c¸o  kvt h thùc  Ön  Öp  nh   ¹  a   ¬ng  öi Bé   hi Hi ®Þ t i®Þ ph g   V¨n  ho¸  Th«ng    ôc  ­  tin(C B¶n  quyÒn    t¸cgi¶). 6.5.C¸c    quy  nh   ña  ®Þ c Th«ng   nµy  Ï ® îc ¸p  ông  Ó   õ  µy  Öp  t s    d k t ng Hi ®Þnh  ¾t  u   ã  Öu  ùc. b ®Ç c hi l 6.6.Trong    ×nh thùc hiÖn    qu¸ tr     Th«ng   µy  Õu  ã  ã  tn n c kh kh¨n,víng m ¾ c,      c¸c Bé,  µnh  µ  û     ng v U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng, c¸c  ë     S V¨n  ho¸  Th«ng    Çn  ­  tin c th«ng b¸o  Þp  êivÒ   é   k th   B V¨n  ho¸    ­ Th«ng      é  tin®Ó B V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinxem   Ðt,xö  ý. x l
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2