intTypePromotion=1

Công văn 8028/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 8028/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8028/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8028/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 8028 T C/T C T   g µy  23 th¸ng 8 n¨ m  2001  c n vÒ   viÖc xö  lý thu Õ  n h Ë p   h È u   k KÝnh    göi:Tæng  c«ng    tyx¨ng dÇu    ViÖtNam   Tr¶    lêiC«ng  v¨n  1089/XD  sè  ngµy 4/7/2001  cña Tæng  C«ng    ty x¨ng  dÇu ViÖt Nam   viÖc      vÒ  thêih¹n nép thuÕ      ®èi víix¨ng dÇu t¹m nhËp  i t¸ xuÊt  chuyÓn sang        tiªuthô néi®Þa,  TµichÝnh  ý  Bé    cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  ®iÓm   §iÒu  LuËt  cø  4,  1  thuÕ  xuÊt  khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10; ®iÓm  3, §iÒu  4  NghÞ  ®Þnh  sè  94/1998/N§­  ngµy  CP 17/11/1998  cña  ChÝnh  phñ; ®iÓm   ®iÓm   Môc   IphÇn      3,  6  II  C Th«ng   sè  t 172/1998/TT­ BTC  ngµy  22/12/1998 cña  Bé  Tµi chÝnh; Th«ng  t sè    04/2001/TT­ TCHQ   ngµy  21/6/2001  cña  Tæng  côc  H¶i quan, th×: Thêi h¹n        nép thuÕ  ®èi    víihµng  t¹m nhËp  it¸ xuÊt chuyÓn    sang        tiªuthô néi®Þa   (theo  quy ®Þnh  cña QuyÕt  ®Þnh  0556/2000/TT­ sè  BTC  ngµy  3/4/2000 cña  tr Bé  ­ ëng  Th¬ng      Bé  m¹i vÒ viÖc  ®iÒu  chØnh    bæ sung  Quy  chÕ  kinh doanh    t¹m  nhËp  i t¸ xuÊt x¨ng    dÇu)    ngµy      lµ 30  kÓ tõ ngµy  ®èi îng  t nép  thuÕ  nhËn  îc ®   th«ng  thuÕ  b¸o  chÝnh  thøc cña  quan      c¬  H¶i quan  sè  vÒ  thuÕ  ph¶inép.NÕu       qu¸    thêih¹n  nép  thuÕ  theo  quy  ®Þnh   th×  ngoµi viÖc    ph¶i nép    tiÒn   ®ñ sè    thuÕ theo LuËt ®Þnh, mçi ngµy          nép  chËm   cßn ph¶inép      ph¹tb»ng  0,1%  (mét  phÇn  ngh×n)sè    tiÒn chËm     nép. Bé    Tµi chÝnh        tr¶lêi®Ó Tæng C«ng    tyx¨ng dÇu ViÖt Nam   îcbiÕtvµ    ®     thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2