intTypePromotion=1

Công văn 803/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
1
download

Công văn 803/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 803/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế cho thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 803/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  V¨n  c ña T æ n g  C ô c  thu Õ  sè 803 T C T/ C S    g µy  20 th¸ng 2 n¨ m  2002  n vÒ   iÔn   m thu Õ  ch o  thiÕt b Þ   h Ë p  kh È u  p h ô c  vô  d ù  ¸n ® Ç u  t  n KÝnh     göi:Tæng  côc    H¶i quan, Tr¶    lêic«ng    5781/TCHQ­KTTT  v¨n sè  cña Tæng côc    H¶i quan      háivÒ viÖc miÔn thuÕ cho  thiÕtbÞ    nhËp khÈu thùc hiÖn  ¸n  ®∙i®Çu  ,Tæng     dù  u    t  côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau  nh  : T¹i ®iÓm   Môc   ,PhÇn       3,  II  B Th«ng   sè  t 22/2001/TT­ BTC  ngµy  4­ 3­ 2001  cña  TµichÝnh  quy  Bé    cã  ®Þnh: "C¬  s¶n    së  xuÊt,kinh doanh      thùc hiÖn    dù    ¸n ®Çu   tthuéc ngµnh    nghÒ quy ®Þnh  i t¹ Danh môc  hoÆc   ¸n ®Çu    A  dù    t thùc hiÖn  i t¹ ®Þa  bµn  quy ®Þnh  i t¹ Danh môc    Danh  B vµ  môc    C ban  hµnh  kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP,  îc miÔn  ®   thuÕ  nhËp khÈu  ®èi    víi thiÕtbÞ, m¸y      mãc    t¹othµnh  TSC§. ThiÕtbÞ, m¸y      mãc  ph¬ng  vµ  tiÖn chuyªn dïng  trªnmuèn  îchëng      nªu    ®   miÔn thuÕ nhËp  khÈu ph¶i® îcc¬      quan  thÈm  cã  quyÒn quyÕt ®Þnh cho h­ ëng  ®∙i®Çu    u    t chÊp nhËn  ph¶i®¨ng  víih¶iquan  vµ    ký      cöa khÈu    ®Ó thùc  hiÖn". T¹i®iÓm       4,Môc  , II PhÇn  Th«ng   122/2000/TT­   A  tsè  BTC  ngµy  12­   29­ 2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh   79/2000/N§­   sè  CP ngµy  12­ 29­ 2000  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng cã      quy  ®Þnh:  "ThiÕtbÞ,    m¸y mãc, ph¬ng  tiÖn vËn    chuyªn dïng t¶i      n»m  trong d©y    chuyÒn  c«ng nghÖ  vËt tx©y  vµ     dùng thuéc lo¹    i trong níccha      s¶n  xuÊt  îc,cÇn  ®   nhËp  khÈu        ®Ó t¹o tµis¶n  ®Þnh  cè  cña  doanh  nghiÖp"   thuéc ®èi t      îng kh«ng  chÞu  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. Theo  quy  ®Þnh  nªu    c¬  s¶n  trªnth×  së  xuÊt,kinh doanh      thùc hiÖn    dù  ¸n  îc  ®∙i ®Çu    cã  ® u    t nhËp  khÈu  thiÕt bÞ,    m¸y  mãc,  ph¬ng  tiÖn  vËn   t¶i chuyªn  dïng n»m   trong d©y    chuyÒn  c«ng  nghÖ   thuéc  i lo¹ trong níc cha      s¶n  xuÊt ® îc ®Ó   t¹o tµis¶n  ®Þnh            cè  cña doanh  nghiÖp  th×    îc miÔn  sÏ ®   thuÕ  nhËp  khÈu  thuéc  vµ  ®èi  îng  t kh«ng  chÞu  thuÕ    gia  gi¸trÞ  t¨ng.Trêng      hîp GiÊy  chøng  nhËn  ®∙i®Çu    u    t cÊp sau  ngµy  thiÕtbÞ,    m¸y  mãc,  ph¬ng  tiÖn  vËn    t¶ichuyªn dïng    nhËp  khÈu    thiÕtbÞ, m¸y  mµ sè      mãc,  ph¬ng  tiÖn vËn      t¶i chuyªn dïng    nµy        phï hîp víidanh  môc      chitiÕthµng      ho¸ ghitrong GiÊy    chøng  nhËn  ®∙i®Çu    thuéc lo¹ trong níccha  u    tvµ    i       s¶n  xuÊt ® îccÇn      nhËp  khÈu   ®Ó t¹otµis¶n  ®Þnh      cè  cña doanh  nghiÖp    îcxÐt miÔn  th× ®     thuÕ  theo  quy  ®Þnh  nªu    trªnnÕu  së  c¬  s¶n  xuÊtkinhdoanh  cam       cã  kÕt    lµphôc  cho  ¸n. vô  dù  Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Tæng  côc    H¶i quan  biÕtvµ    híng dÉn    ®¬n  vÞ  thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2