intTypePromotion=1

Công văn 8031/TC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Công văn 8031/TC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8031/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc mã số mặt hàng máy lọc nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8031/TC-TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 8031 T C/T C T   g µy  23 th¸ng 08  m  2001  c n n¨ vÒ  viÖc m∙  sè m Æ t  h µ n g  m ¸y  läc n íc KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan ­C«ng      tyXuÊt  nhËp  khÈu    víiLµo Bé    Tµi chÝnh  nhËn  îcC«ng    108  ®   v¨n sè  G§/VLX ngµy 10/08/2001 cña  C«ng    ty XuÊt nhËp khÈu    víiLµo  viÖc    vÒ  x¸c ®Þnh  sè  m∙  ®èi    Æt   víim hµng  m¸y      chøc  läcníc®a  n¨ng.VÒ     vÊn    ®Ò nµy,Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  1803/1998/Q§/BTC  sè  ngµy 11/12/1998 cña  tr Bé  ­ ëng    Bé Tµi  chÝnh    vÒ viÖc  ban  hµnh BiÓu  thuÕ  thuÕ  nhËp khÈu   ®∙i; u    Th«ng   37/1999/TT/BTC  tsè  ngµy 07/04/1999 cña  TµichÝnh  viÖc    Bé    vÒ  híng  dÉn  ph©n  ihµng  lo¹  ho¸ theo Danh  môc  BiÓu  thuÕ  thuÕ  xuÊt khÈu, BiÓu  thuÕ  thuÕ  nhËp  khÈu;tham    kh¶o Chó    gi¶i hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu cña    Héi ®ång        hîp t¸cH¶i quan thÕ  ith×:M¸y      gií     ; läcnícdïng  ®iÖn, c«ng    suÊt läc®Õn       500  lÝt/hthuéc  sè    m∙  84212110, thuÕ    suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙i20%     u    (hai m ¬iphÇn    tr¨m). C¨n cø nguyªn t¾c ph©n  lo¹ BiÓu thuÕ  quy ®Þnh  t¹ Th«ng t i i  sè  37/1999/TT/BTC  chó    vµ  gi¶iphÇn XVI  Danh môc hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  cña    Héi ®ång  t¸cH¶i quan  hîp      thÕ  i viÖc  gií vÒ    ph©n  i lo¹ m¸y    ®a chøc n¨ng  th×:m¸y  chøc    ®a  n¨ng  îcph©n    ®   lo¹ theo m¸y  i   chÝnh. Bé  Tµi chÝnh    ®Ò nghÞ  Tæng  côc H¶i  quan chØ   ®¹o Côc H¶i quan  thµnh phè    H¶i phßng    x¸c®Þnh  Æt   m hµng  thùc nhËp    khÈu  (chøc  n¨ng chÝnh  cña m¸y).NÕu     chøc n¨ng  chÝnh cña  m¸y        lµ läc níc nh kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh  cña DAVICONTROL   igiÊy  t¹  chøng nhËn  gi¸m  ®Þnh   2C190320Z  sè  ngµy  30/07/2001 th× ph©n  i     lo¹ vµo    nhãm   sè  m∙  84212110. Bé    TµichÝnh  ý  cã  kiÕn      ®Ó c¸c®¬n  ® îcbiÕtvµ  vÞ      thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2