Công văn 804/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
26
lượt xem
1
download

Công văn 804/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 804/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 804/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng    v¨n c ña C ô c  K T T T­X N K­ T æ n g   ôc H ¶i q u a n  S è  804/TC H q­K T T T   c n g µy  22/02/20002 v Ò  viÖc T h u Õ   h Ë p  kh È u   n KÝnh     göi: Côc    ­ H¶i quan  TP.H¶iphßng           ­C«ng              tyXNK     víiLµo Ngµy  5/2/2002,Bé      Tµi chÝnh  c«ng  sè  cã  v¨n  1229TC/TCT  viÖc  vÒ  m∙  sè  Æt   m hµng  m¸y      chøc  läcníc®a  n¨ng.Côc    KiÓm     traThu  thuÕ  XNK  (Tæng  côc    H¶i quan)híng dÉn        c¸c®¬n  thùc hiÖn  vÞ    thèng nhÊt nh    sau: ­ C¨n  BiÓu    cø  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  sè  1803/1998/Q§­BTC   ngµy 11/12/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    ­C¨n  Th«ng   37/1999/TT/BTC    cø  tsè  ngµy  7/4/1999 cña  TµichÝnh,   Bé    M Æt  hµng:M¸y        läcníc,lµm nãng,lµm    l¹nh,     Êm,  gi÷ dïng ®iÖn    (trong®ã     chøc n¨ng  chÝnh          lµläcníc,c¸cchøc  n¨ng lµm  nãng,lµm    l¹nh,gi÷Êm         lµchøc  n¨ng phô  cña m¸y) do    C«ng   ty xuÊt nhËp    khÈu    víiLµo nhËp  khÈu thuéc  m∙  sè 84212110  thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp khÈu  ®∙ilµ20%     ¬iphÇn  u      (haim   tr¨m). Yªu cÇu côc    H¶i quan TP.H¶iphßng    kiÓm       s¬  tral¹ hå  gèc      i c¸c l« hµng  nhËp khÈu  Æt   m hµng    trªncña C«ng      híng dÉn  trªn®Ó     sè, ty, cø  c¨n   nªu    ¸p m∙    thuÕ  suÊttheo ®óng      quy ®Þnh. Côc KiÓm     thuÕ  trathu  XNK  (Tæng côc    H¶i quan) th«ng    b¸o    ®Ó C«ng  ty,Côc      H¶i quan TP.    H¶iphßng  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản