intTypePromotion=1

Công văn 804/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
1
download

Công văn 804/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 804/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng quân dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 804/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  C ô c  thu Õ  sè 804 T C T/ N V 4   n g µ y 20 th¸ng  n¨ m  2002  2  vÒ   viÖc thu Õ  gi¸  trÞ gia t¨ng ® èi víi h µ n g  q u © n     trang KÝnh     göi:Côc  thuÕ  thµnh  phè    H¶iPhßng, Tr¶    lêic«ng v¨n  603  sè  CT/NLHS   ngµy  12­ 28­ 2001  cña  Côc thuÕ  thµnh phè H¶i Phßng     vÒ thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT)    ®èi    víihµng qu©n   trang,Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo ®iÓm     19, môc    IIPhÇn  Th«ng   122/2000/TT­ A  tsè  BTC   ngµy 29­ 12­2000 cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  12­ 29­ 2000  cña ChÝnh  phñ  thuÕ            khÝ, khÝ    vÒ  gi¸trÞgia t¨ngth× vò    tµi chuyªn dïng phôc  quèc  vô  phßng, an    ninh  (danh môc   khÝ,  vò  khÝ    tµikÌm  theo)thuéc ®èi t        îng kh«ng  chÞu  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. Do  ®ã, hµng qu©n trang kh«ng    thuéc danh môc  khÝ, khÝ    vò    tµinªu  trªn, vËy   v×  thuéc ®èi t      îng ph¶ichÞu    thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. §Ò  nghÞ  Côc    thuÕ th«ng b¸o cho C«ng    2  ty 3­ biÕt vµ    thùc hiÖn    kª khai,  nép thuÕ          gi¸trÞgiat¨nghµng  qu©n trang theo quy      ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2