Công văn 8048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Công văn 8048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 8048/VPCP-KTTH V/v triển khai thực hiện Luật Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008 Thuế thu nhập cá nhân Kính - Bộ Tài chính; gửi: - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Bộ Tư pháp; - Bộ Quốc phòng; - Bộ Công an; - Ban Cơ yếu Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để đảm bảo cho việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân theo đúng yêu cầu đã đề ra, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân yêu cầu: 1. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý thu thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với các lĩnh vực này trước ngày 10 tháng 12 năm 2008. 2. Những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành chỉ thị hoặc chưa có kế hoạch chi tiết về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân theo Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, phải hoàn thành và ban hành trước ngày 10 tháng 12 năm 2008 chỉ thị hoặc kế hoạch để triển khai thực hiện. 3. Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các địa phương, các cơ quan báo chí, các đài phát thanh truyền hình tháng 12 năm 2008 tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, thời điểm thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân; những công việc cần làm của cơ quan Thuế, của đơn vị khấu trừ thuế và của người nộp thuế; việc đăng ký, cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế. 4. Giao Bộ Tài chính, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tổ chức kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân ở các địa phương; việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật thuế thu nhập cá nhân và việc đăng ký, cấp mã số thuế ở các địa phương trên cả nước. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Chính phủ;
  2. - Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng, (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Phạm Văn Phượng các Vụ: TH, TTĐT; - Lưu: VT, KTTH (3)
Đồng bộ tài khoản