Công văn 81/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Công văn 81/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 81/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách ưu đãi thu tiền thuê đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 81/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  ­  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 81 Tct/nv7  n g µy  8 th¸ng 1 n¨ m   2003 v Ò  viÖc  tr¶   c h Ý n h   lêi s¸ch  u    thu  ®∙i tiÒn thuª ® Êt KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  §ång  Nai Tr¶    lêiC«ng v¨n  2030/CT­   sè  NV ngµy 27/12/2002 cña Côc thuÕ tØnh  §ång      kiÕn  chÝnh  Nai xin ý  vÒ  s¸ch  ®∙itiÒn thuª®Êt,Tæng  u          côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo  ®iÓm   môc     1,  IV, Th«ng   sè  t 98/2002/TT­ BTC  ngµy  24/10/2002   cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn  thùc hiÖn  viÖc miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ cho    c¸c ®èi t   îchëng  ®∙i®Çu  ..   îng ®   u    t .quy  ®Þnh  viÖc  ®∙ivÒ  u    miÔn, gi¶m    tiÒn thuª     ®Êt  sau: “.. C¸c  së  nh    .   c¬  s¶n  xuÊt,kinh    doanh thùc hiÖn  ¸n  dù  ®Çu       t mµ kh«ng   thuª®Êt  cña  Nhµ    níchoÆc   thùc hiÖn  ¸n ®Çu        dù    ttrªnphÇn  diÖn tÝch  ®Êt    së  mµ c¬  s¶n  xuÊt kinh doanh  thuªcña      ®∙    Nhµ    íc®©y,  c¶  êng  níctr   kÓ  tr hîp phÇn  diÖn tÝch  ®Êt  thùc hiÖn  ¸n    dù  ®Çu  , c¬  cha  hîp  t  së  ký  ®ång    thuª ®Êt  cña  Nhµ    níc,nhng  së  thùc tÕ  dông  ícthêi®iÓm   c¬  ®∙    sö  tr     thùc hiÖn    dù  ¸n vµ  quan    c¬  thuÕ  qu¶n      ®∙  lýthu tiÓn thuª®Êt        th× kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  îc ®   miÔn  tiÒn thuª®Êt      theo  quy  ®Þnh   t¹ §iÒu  NghÞ  i 18  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP vµ híng dÉn      t¹ Th«ng   i tnµy”. C¨n  vµo  cø  quy ®Þnh  trªn;  Trêng      hîp c¸c doanh nghiÖp  thùc hiÖn  ¸n   dù    ®Çu    t nhng kh«ng    trùctiÕp thuª®Êt    cña Nhµ      thuªl¹ ®Êt  níc mµ ®i    i  cña    c¸c doanh  nghiÖp kh¸cth× kh«ng  ®iÒu      ®ñ  kiÖn  îcmiÔn  ®   tiÒn thuª®Êt.     Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ tØnh §ång Nai biÕt vµ    thùc  hiÖn.
Đồng bộ tài khoản