Công văn 8149/TC-HCSN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Công văn 8149/TC-HCSN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8149/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8149/TC-HCSN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n C ñ a  B é  T µ i c h Ý n h  s è  8149/TC­H C S N   g µ y  28 th¸ng 8 n¨ m  2001  n v Ò   Ö c x © y  d ù n g  d ù  to¸n N S N N  n¨ m  2002 vi KÝnh  öi:­ C¸c  é,  ¬  g    B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh   thu Ch phñ ­C¸c  éi,®oµn  Ó    H  th Trung  ng ¬ Thùc  Ön  hi ChØ   Þ  è  th s 16/2001/CT­ TTg  µy  ng 21/6/2001  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éivµ  ù  ph v vi x d k ho     i     ­ x∙h   d to¸n  Ng ©n  s¸ch  µ   íc n¨m   nh n   2002; Bé   µi  Ýnh  ∙  ã    T ch ® c Th«ng   híng  Én  è  t d s 54/2001/TT­ BTC   µy  ng 5/7/2001, ®ång  êi tæ    th   chøc  th¶o  Ën  íic¸c  é,  lu v   B ngµnh,®¬n  Þ  Ò   ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù      vv® gi¸t h th   d to¸nNSNN   n¨m 2001  µ   v x©y  ùng  ù  d d to¸n NSNN     n¨m 2002. Tuy    nhiªn qua    th¶o  Ën  íim ét  è  é,  lu v   sB ngµnh  trong thêigian qua       cho  Êy:Néi dung  µiliÖu b¸o    ña  Òu  é,  th     t    c¸o c nhi B ngµnh  cßn  ¬  µi, a  ¸p  ss  ch ® øng  cÇu  yªu  chØ  o  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  µ  ®¹ c Th t   ph v th«ng   íng dÉn  ña  é  µichÝnh. th   c BT  § Ó   ã  Ó  ¸nh    ng  Õt  c th ® gi¸®ó k qu¶  µ  Öu  v hi qu¶  ùc hiÖn  ù    th   d to¸nNSNN   n¨m  2001  ña    é, ngµnh, vµ  ã  ¬  ë  c c¸c B     c c s tæng  îp dù    h   to¸nNSNN   n¨m 2002   tr×nh ChÝnh  ñ;Bé  µichÝnh    Þ  é, ngµnh  Çn    ph   T   ®Ò ngh B   c quan  ©m  t chØ  o  ®¹ hoµn  chØnh  c¸o x©y  ùng  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éivµ  ù  b¸o    d k ho ph¸ttr     ­ x∙h   d to¸n  NSNN  n¨m  2002  theo ®óng  c¸c néi dung ®∙ ® îc nªu t¹ Th«ng  t è  i  s 54/2001/TT­ BTC   µy  ng 5/7/2001,trong ®ã   Çn  Ëp     c t trung lµm  â    r thªm  ét  è  ms néidung    sau: 1.V Ò   ¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ©n   ® gi¸t h th   ng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2001: ­ T×nh  ×nh  ùc hiÖn    ôc    Öm   ô  Ýnh  Þvµ      h th   c¸cm tiªu,nhi v ch tr   c¸cchØ    tiªu c¬  b¶n  ña  µnh,lÜnh  ùc  Bé, ngµnh  ô  c ng   v do    ph tr¸ch. ­¦ícthùc hiÖn  Ö m  ô      ©n       nhi v thu,ching s¸ch cña  µnh,lÜnh  ùc.   ng   v ­ K Õt    qu¶  ùc hiÖn  ÷ng  Öm   ô  th   nh nhi v c«ng    äng t©m  µ  ù      t¸ctr   v d to¸nthu chiNSNN   Bé, ngµnh,®¬n  Þ  ô    do      v ph tr¸ch. ­ T×nh  ×nh  ùc hiÖn  èn    h th   v XDCB,  kinh phÝ  ¬ng  ×nh m ôc    èc    Ch tr   tiªuQu giado  é, ngµnh,®¬n  Þ  ô   B    v ph tr¸ch(chitiÕttheo tõng m ôc    ù          tiªu, ¸n). d ­T×nh  ×nh  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh khoa  äc  Êp  µ  íc,cÊp  é.   h th   c¸cch tr   h c nh n   B ­  ×nh  ×nh  iÓn  T h tr khai x∙ héi hãa       theo NghÞ  quyÕt  è  s 90/CP  µy  ng 21/8/1997 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­ T×nh  ×nh  ùc hiÖn      h th   tinhgi¶m    Õ   biªnch theo NghÞ   Õt  quy Trung  ng  ¬ 7. ­  ×nh  ×nh  ùc  Ön  T h th hi c«ng    óc  Õn  ¬ng  ¹i,m ë   éng  µ  ×m  t¸c x ti th m  r vt kiÕm  Þ  êng. th tr ­ §èi víim ét  è  é   îc giao  Öm   ô  Æc   ïcÇn  chøc  ¸nh         sB®  nhi v® th   tæ  ® gi¸ thªm    éidung  c¸cn   sau:
  2. 2 +  é   B Gi¸o dôc    µo  ¹o:vÒ   ×nh  ×nh  ùc hiÖn    ®µo  ¹oc¸n  é    ­§ t   t h th   ®Ò ¸n  t  b khoa  äc   ü  Ëtë  ícngoµi. h ­k thu   n   +  é   B n«ng nghiÖp  µ  v ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n, Bé     Thuû  s¶n: T×nh  ×nh    h thùc hiÖn  ¬ng  ×nh gièng  ©y,con  Ò  ñ  ¬ng,t×nh  ×nh  iÓn khaivµ    ch tr   c  (v ch tr   h tr     kÕt  qu¶);C«ng      t¸ckhuyÕn  n«ng,khuyÕn  ©m, khuyÕn  .   l  ng ­Nh÷ng  Ën  î  ã    thu l ikh kh¨n vµ  Õn  Þ. ,   ki ngh 2.V Ò   ©y  ùng  ù     xd d to¸nNSNN   n¨m  2002: ­  ÷ng  Öm   ô, m ôc    µ    Nh nhi v    tiªuv c¸c chØ     ¬  tiªuc b¶n  ña  µnh, lÜnh  c ng   vùc. ­Dù   Õn        ki thu,chiNSNN   ña  µnh,lÜnh  ùc. c ng   v ­ § Ò   Þ    nh  â nh÷ng  Ö m   ô  äng t©m  ña  é, ngµnh,®¬n     ngh x¸c ®Þ r  nhi v tr   c B    vÞ trong n¨m    2002. ThuyÕt    minh    Õtc¬  ë  Ýnh  chiti   s t to¸n x©y  ùng  ù    d d to¸n  thu,chi.Dù   Õn  è  Ý ng©n      ki b tr   s¸ch cho  Öc  ùc  Ön    Ö m   ô  äng vi th hi c¸c nhi v tr   t©m. ­Kinh  Ý  ¬ng  ×nh m ôc    èc    ph Ch tr   tiªuqu gia. ­ K Õ   ¹ch  èn    ho v XDCB,  ©n  ¹  ph lo itheo chØ    íng dÉn  Ön  µnh  ña  tiªuh   hi h c Nhµ   íc. n ­K Õ   ¹ch vÒ   èn  i øng    ho   v ®è   cho    ù    c¸cd ¸n ODA,  trong ®ã   ©n  ¹   ph lo i +  èn  i øng    V ®è   chiXDCB   µ  èn  i øng    êng  v v ®è   chith xuyªn +  ©n  ¹ vèn  i øng  Ph lo   i ®è   theo dù      ¸n chuyÓn  Õp,dù    íi. ti   ¸n m 3. § Ò   Êt c¸c c¬  Õ   Ýnh    xu     ch ch s¸ch  µichÝnh  Çn  öa  æi, ban  µnh  t  c s®   h nh»m   ¸p  ® øng  yªu  Çu  c qu¶n  ýchitiªuvµ  ¹oquyÒn  ñ  ng  Ën  î cho  l      t   ch ®é thu l   i ®¬n  Þ, c¸c ®Ò   Êt cÇn  v   xu   nªu  â lýdo, c¸c vÊn    ån t¹  íng m ¾ c   µ  íng r        ®Ò t   i v  vh   ®Ò   Þ  öa  æi. ngh s ® Bé   µi chÝnh    Þ    é, ngµnh,®¬n  Þ  Èn  ¬ng  µn  T  ®Ò ngh c¸c B     v kh tr ho chØnh  b¸o      chøc  c¸o ®Ó tæ  th¶o  Ën  ù    ©n  lu d to¸nng s¸ch n¨m    2002  íiBé   µi chÝnh  v  T   theo  Þch  ∙  l ® th«ng    èivíi   é, ngµnh,®¬n  Þ  ∙  b¸o.§     B   c¸c   v ® th¶o  Ën  íiBé   µi lu v   T   chÝnh,®Ò   Þ      ngh bæ sung  µn  ho chØnh  c¸o cña  n  Þ  × nh  µ  öicho  b¸o    ®¬ v m vg  Bé  µichÝnh  ícngµy  T  tr   31/8/2001.  
Đồng bộ tài khoản