Công văn 8159/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế suất thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Công văn 8159/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế suất thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8159/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế suất thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8159/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế suất thuế giá trị gia tăng một số mặt hàng

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 8159 TC/TCT ngµy 23 th¸ng 7 n¨m 2004 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc ®Ò nghÞ cña mét sè doanh nghiÖp vµ Côc ThuÕ vÒ møc thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) c¸c mÆt hµng: b×nh läc níc uèng (kh«ng dïng ®iÖn); m¸y sÊy kh« b¸t ®Üa; m¸y b¬m níc dïng trong gia ®×nh; van vßi níc dïng cho c¸c thiÕt bÞ nhµ t¾m, nhµ vÖ sinh; m¸y hót khãi, hót mïi l¾p ë bÕp gia ®×nh; x¹c pin ®iÖn tho¹i di ®éng; b¬m « xy, kh«ng khÝ bÓ c¸; ®Üa lau ®Çu tõ... VÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ nh sau: 1. Theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT th× c¸c mÆt hµng nªu trªn ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%. Trêng hîp tríc ngµy 1/1/2004 c¬ quan H¶i quan c¨n cø vµo Phô lôc sè 4 - BiÓu thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu (Ban hµnh kÌm Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh) ®· thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh©u nhËp khÈu 5% vµ c¸c c¬ së kinh doanh ®· kª khai b¸n ra theo thuÕ suÊt thuÕ GTGT 5% th× kh«ng truy thu sè thuÕ tÝnh thiÕu theo néi dung híng dÉn cña Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh. Trêng hîp doanh nghiÖp ®· nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc sè thuÕ GTGT truy thu theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan thuÕ th× doanh nghiÖp ®- îc c¬ quan thuÕ xö lý bï trõ vµo sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña c¸c kú tiÕp theo. 2. Tõ ngµy 1/1/2004 thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§-CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT th× c¸c mÆt hµng nªu trªn ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%. C¸c c¬ së kinh doanh kª khai vµ nép thuÕ GTGT kh«ng ®óng møc thuÕ suÊt quy ®Þnh sÏ bÞ xö lý truy thu vµ ph¹t theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.
Đồng bộ tài khoản