intTypePromotion=1

Công văn 820/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Công văn 820/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 820/CP-KTTH của Chính phủ về việc điều hành cước bưu chính viễn thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 820/CP-KTTH của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña ChÝnh phñ sè 820/CP-KTTH ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2000 vÒ viÖc ®iÒu hµnh cíc bu chÝnh viÔn th«ng KÝnh göi: - Tæng côc Bu ®iÖn, - Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ, - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, - Bé Tµi chÝnh. XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng côc Bu ®iÖn (Tê tr×nh sè 350/KTTH ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2000 vµ c¸c b¸o c¸o bæ sung 57/TCB§/KTTH ngµy 28 th¸ng 6 n¨m 2000, sè 72/TCB§-KTTH ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2000); ý kiÕn cña Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ (v¨n b¶n thÈm ®Þnh sè 311/BVGCP-CNTDDV ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2000), cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (C«ng v¨n sè 248/BKH/CSHC ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2000), cña Bé Tµi chÝnh (C«ng v¨n sè 1495/TC/TCDN ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2000) vÒ ®Ò ¸n tæng thÓ ®iÒu chØnh cíc bu chÝnh, viÔn th«ng, sau khi c©n nh¾c ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan t¹i cuéc häp ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2000 bµn vÒ ®Ò ¸n nªu trªn, Thñ tíng ChÝnh phñ cã ý kiÕn nh sau: 1. Theo thÈm quyÒn, trong n¨m 2000, Tæng côc Bu ®iÖn thùc hiÖn viÖc gi¶m cíc ®iÖn tho¹i quèc tÕ chiÒu ®i tõ 10-15% so víi cíc hiÖn hµnh. 2. Tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2000 thùc hiÖn viÖc ¸p dông cíc viÔn th«ng thèng nhÊt, kh«ng ph©n biÖt sö dông dÞch vô. 3. N¨m 2001, thùc hiÖn viÖc ¸p dông cíc th thêng ®Õn 20gr lµ 800 ®ång/chiÕc. C¨n cø cíc th thêng chuÈn nãi trªn, sau khi trao ®æi víi Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ, Tæng côc Bu ®iÖn ®iÒu chØnh cíc ®èi víi th cã nÊc träng lîng lín h¬n, bu phÈm, Ên phÈm, tói nhá, gãi nhá, bu kiÖn theo quan hÖ tû lÖ hîp lý. 4. Tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2000, thùc hiÖn c¸ch tÝnh cíc thuª bao néi h¹t gåm: cíc thuª bao cè ®Þnh vµ íc ®µm tho¹i néi h¹t tÝnh theo thêi gian b»ng sè phót gäi thùc tÕ: + Cíc thuª bao cè ®Þnh: 27.000 ®ång/m¸y/th¸ng. + Cíc ®µm tho¹i néi h¹t: * Gäi ®Õn 200 phót: 120 ®ång/phót * Tõ phót thø 201-1.000 phót: 80 ®ång/phót * Tõ phót thø 1001 trë lªn: 40 ®ång/phót. C¸ch tÝnh cíc ®iÖn tho¹i thuª bao néi h¹t nãi trªn ph¶i thùc hiÖn ®ång thêi víi viÖc thèng nhÊt trong c¶ níc dïng ®¬n vÞ thêi gian 01 phót ®Ó tÝnh cíc ®iÖn tho¹i.
  2. 2 5. Tæng côc Bu ®iÖn bµn víi Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ tæ chøc häp b¸o, c«ng bè, gi¶i thÝch cho nh©n d©n vµ c«ng luËn tríc khi tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2