Công văn 827/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
1
download

Công văn 827/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 827/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 827/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ------------------ Số: 827 /TCT- TNCN Hà Nội, ngày 11 tháng3 năm 2009 V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng Kính gửi: Tổng công ty du lịch Sài Gòn Tổng cục Thuế nhận được công văn số 62/TCT-KH ngày 04/02/2009 của Tổng công ty du lịch Sài Gòn đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ trúng thưởng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm 6.1, mục II, Phần B, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với trúng thưởng trong các hình thức các cược, casino là toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người tham gia nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.” Như vậy, trường hợp cá nhân trúng thưởng từ các trò chơi điện tử thì thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân là toàn bộ số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng (không tính trên chênh lệch giữa số tiền nạp vào máy (key in) với số tiền khách được lấy lại (pay out/cash out)) và không được trừ các khoản chi phí mà cá nhân đã bỏ ra để tham gia trò chơi. Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty du lịch Sài Gòn được biết và nghiên cứu thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; đã ký - Vụ Pháp chế; - Ban PC, CST; - Lưu: VT, TNCN.Hiền Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản