Công văn 827/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
125
lượt xem
13
download

Công văn 827/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 827/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 827/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 827/TTg-KTN V/v bán nhà ở thuộc sở hữu nhà Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2008 nước theo Nghị định số 61/CP Kính - Bộ Xây dựng; gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 394/BXD-QLN ngày 10 tháng 3 năm 2008 và ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp ngày 21 tháng 5 năm 2008 về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: - Các địa phương tiếp tục thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ đến hết năm 2010; - Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách mới để áp dụng sau khi chấm dứt chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; (Đã ký) - Các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP, KTTH, TTĐT; - Lưu: VT, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản