Công văn 83/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Công văn 83/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 83/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà đất đối với xã giáp ranh và có chung trục đường giao thông với thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 83/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc   c ­ t thu Õ  sè 83 tct/nv7  n g µ y 8 th¸ng  n¨ m  2003 v Ò  viÖc thu Õ   h µ  ® Êt ® èi víi 1  n   x∙ gi¸p ranh vµ  cã ch u n g  trôc ® ên g   giao  th«ng víi  thÞ trÊn KÝnh   göi:­Chi     côc  thuÕ  huyÖn   §ång  Hû ­Côc    thuÕ  tØnh  Th¸iNguyªn   Tr¶    lêiC«ng  v¨n  84  sè  CV/CCT   ngµy 25/11/2002  cña Chi  côc thuÕ  huyÖn  §ång Hû,  tØnh    Th¸iNguyªn    chÝnh  háivÒ  s¸ch thuÕ    nhµ ®Êt      ®èi víix∙  gi¸p ranh  cã    vµ  chung    êng  trôc ® giao th«ng chÝnh    víithÞ trÊn,Tæng     côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  §iÒu    1, Ph¸p lÖnh  söa ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña Ph¸p lÖnh thuÕ  nhµ, ®Êt    söa  æi, bæ   ®   sung    vÒ møc   thuÕ ®Êt quy ®Þnh   i§iÒu    t¹  7, Ph¸p  lÖnh thuÕ nhµ,®Êt  sau:   nh  “1.§èivíi®Êt          ë, ®Êt x©y  dùng c«ng  tr×nh thuéc thµnh      phè, thÞ      x∙,thÞ  trÊn,møc     thuÕ ®Êt b»ng  lÇn  3  ®Õn   lÇn  32  møc  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp cña h¹ng  ®Êt cao  nhÊt trong vïng.     Møc  thuÕ  thÓ  cô  phô thuéc vµo  trÝ ®Êt  vÞ    cña thµnh phè, thÞ      x∙,thÞ  trÊn. 2. §èi víi®Êt          ë, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh thuéc vïng ven    ®« thÞ, ven    trôc® êng    giao th«ng    chÝnh, møc    thuÕ ®Êt b»ng    1,5 ®Õn     2,5 lÇn  møc thuÕ  sö dông  ®Êt  n«ng nghiÖp cña h¹ng  ®Êt cao nhÊt trong vïng.     Møc  thuÕ  thÓ  cô  phô thuéc vµo vïng ven cña  i   lo¹  thÞ  trôc giao ®« vµ      th«ng chÝnh”. Theo quy  ®Þnh    trªnth× møc   thu thuÕ ®Êt  x∙ gi¸p ranh  cã  ë      vµ  chung  trôc® êng    giao  th«ng chÝnh      víi®« thÞ  b»ng    1,5 lÇn ®Õn   lÇn  2,5  møc  thuÕ  sö dông  ®Êt n«ng  nghiÖp cña  h¹ng ®Êt  cao  nhÊt trong vïng.§èivíi           ®Êt  ®«  ë  thÞ    gi¸pranh      c¸cx∙ph¶ichÞu    møc  thuÕ  nhµ ®Êt cao h¬n  ngêid©n  ®©y  v×    ë  tr   ¾t  ícm nh×n  chung  îcNhµ    ®   níc®Çu    së    tc¬  h¹ tÇng  ®iÒu  vµ  kiÖn sinh ho¹t     còng  thuËn    lîh¬n  i ngêid©n  c¸cx∙.   ë    Tæng  côc thuÕ    ghinhËn  kiÕn  ý  cña    Chi côc thuÕ  huyÖn §ång  ®Ó   Hû  ®Ò  nghÞ  quan  c¬  Nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn    bæ sung, söa  æi    ® chÝnh  s¸ch  cho        ¾t, ®Ò   phïhîp.Trícm   nghÞ  Côc thuÕ tØnh    Th¸iNguyªn  chØ ®¹o    Chi côc  thuÕ  huyÖn  §ång    Hû thùc hiÖn    ®óng quy ®Þnh  hiÖn hµnh  tiÕp      vµ  tôc gi¶i thÝch,tuyªn truyÒn, phæ         biÕn chÝnh s¸ch thuÕ nhµ, ®Êt    trong nh©n    d©n,  ® Æc   biÖt®èi víi       nh©n  d©n  trÊn khu  thÞ    vùc    gi¸pranh      c¸cx∙n«ng  th«n.  Tæng côc thuÕ th«ng b¸o      ®Ó Chi côc thuÕ huyÖn §ång Hû, Côc thuÕ  tØnh    Th¸iNguyªn biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản