intTypePromotion=1

Công văn 838/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
1
download

Công văn 838/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 838/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhập khẩu kẹo ho, viên bổ nhân sâm linh chi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 838/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n   c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  838/TC H Q­K T T T   n g µ y 06 th¸ng 03 n¨ m   2001 v Ò  viÖc  thu Õ  su Êt thu Õ  N K  k Ñ o   o, viªn  æ   h © n  s © m  linh c hi  h b n KÝnh     göi: Côc    ­ H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  Ngµy  20/2/2001  Tµi chÝnh  C«ng  Bé    cã  v¨n  1322  sè  TC/TCT    vÒ viÖc  x¸c ®Þnh  sè, thuÕ    m∙    suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  Æt   m hµng  kÑo  vµ      ho  viªn bæ nh©n  s©m         linhchi. thèng  §Ó nhÊt thùc hiÖn      trong toµn    ngµnh,Côc    KiÓm     tra thu thuÕ XNK  (Tæng  côc H¶i quan)  híng  cã  dÉn   c¸c ®¬n   thùc  vÞ  hiÖn nh  sau: C¨n  BiÓu  cø  thuÕ nhËp khÈu   ®∙i ban  u    hµnh theo QuyÕt  ®Þnh  sè  1803/1998/Q§­ BTC  ngµy 11/12/1998 vµ QuyÕt ®Þnh  söa ® æi, bæ  sung  BiÓu thuÕ  139/1999/Q§/BTC  sè  ngµy 11/11/1999,QuyÕt    ®Þnh  193/2000/ sè  Q§/BTC  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    C¸c  Æt   m hµng      viªn bæ nh©n  s©m,      m Æt   linh chi vµ  hµng kÑo    i ho, lo¹  chñ  yÕu  lµm b»ng  êng  ® (cã hoÆc  kh«ng  chøa    c¸c chÊt ¨n  îc nh gelat ,   ®   in  tinhbét,hoÆc     t¸cnh©n  mïith¬m      bét)vµ    cã    (bao gåm   c¸c t¸cnh©n  mïi c¶      cã    th¬m  mang    dîc tÝnh  benzylalcohol,menthol,eucalyplolvµ    nh          tolubalsam)   ® îcx¸c®Þnh  sè  sau:     m∙  nh  ­ Vµo nhãm  3004, m∙  30045040, thuÕ    sè    suÊt nhËp khÈu  ®∙i 10%   u    (nÕu cã tê khai hµng nhËp  khÈu nép cho c¬ quan H¶i quan tr íc ngµy  01/1/2001). ­ Vµo    nhãm  3004, m∙  chitiÕt30045093,thuÕ    sè        suÊt nhËp    khÈu  ®∙i u    10%  (nÕu  tê khaihµng  cã      nhËp khÈu nép cho  quan  c¬  H¶i quan  íc ngµy  tr   01/1/2001 trëvÒ      sau). Víi®iÒu    kiÖn    Æt   c¸c m hµng      trªnkhinhËp khÈu ph¶icã    giÊy  phÐp  cña  Bé  tÕ  Y  (Côc  Qu¶n    îcViÖtNam)    lýD     x¸cnhËn    lµs¶n phÈm   thuèc. Côc KiÓm     tra thu thuÕ XNK  (Tæng côc H¶i quan) th«ng b¸o    ®Ó Côc  H¶i quan      c¸ctØnh,thµnh    phè biÕtvµ    thùc hiÖn    theo híng dÉn      trªn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2