Công văn 8422/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Công văn 8422/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8422/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8422/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  8422 T C/T C T   g µ y   c N 15 th¸ng 08 n¨ m  2003 v Ò  viÖc h o µ n  thu Õ  n g u yªn v Ët liÖu N K  ® Ó  s¶n xu Êt h µ n g  X K KÝnh  göi:­ C¸c     Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh   Phñ      ­Uû ban  nh©n   d©n     c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    T¦ Thùc hiÖn  LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  ®Ó   vµ  khuyÕn  khÝch  s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu, gi¶iquyÕt        víng  ¾c     êng  xin hoµn  m vÒ tr hîp    thuÕ  nhËp  khÈu ®èi    víinguyªn    vËt liÖu nhËp  khÈu    ®Ó s¶n xuÊt hµng    ho¸ xuÊt  khÈu, ®∙    xuÊt khÈu    s¶n phÈm   saisãt vÒ  tôc khaib¸o    do      thñ      h¶iquan h×nh  thøc xuÊt khÈu    (xuÊt kinh doanh) ph¸tsinh tõ th¸ng 08/2003      íc,Bé                 trëvÒ tr   TµichÝnh    híng dÉn  sau:   nh  C¨n  tiÕtg,  cø    ®iÓm   môc     1,  I,phÇn    E Th«ng   sè  t 172/1998/TT­ BTC   ngµy 22/12/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh NghÞ  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy  28/08/1993  NghÞ   vµ  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998  cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh         chi tiÕt thihµnh  LuËt  thuÕ  xuÊt khÈu,  thuÕ  nhËp  khÈu; C«ng    240    v¨n sè  TC/TCT  ngµy  19/01/2000  cña  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  hoµn thuÕ  ®èi    víinguyªn vËt liÖu nhËp        khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu;     th× nguyªn vËt liÖu nhËp        khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu  îchoµn    ®   thuÕ  nhËp  khÈu ¬ng  t øng      xuÊtkhÈu  víi lÖ  tû   thµnh  phÈm. Thñ    s¬  tôc hå  xÐt hoµn thuÕ  îc quy  ®   ®Þnh  i     t¹ tiÕtg, ®iÓm     1, môc    I, phÇn    E Th«ng   172/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy 22/12/1998  nªu    trªncña  Tµi Bé    chÝnh. Trêng hîp nhËp nguyªn liÖu s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu hoÆc  nhËp  nguyªn liÖu theo  i     lo¹  h×nh  nhËp  kinh doanh,s¶n      phÈm   xuÊt khÈu, doanh  ®∙      nghiÖp  x©y  ®∙  dùng  ®¨ng  ®Þnh  vµ  ký  møc   tiªuhao  nguyªn vËt liÖu ®Ó         s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu    quan      víic¬  H¶i quan  íckhixuÊt khÈu  tr       s¶n  phÈm   (®èi  víitr   êng  hîp nhËp  nguyªn  liÖu  s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu)    hoÆc   íc khilµm  tr     thñ      tôc xin hoµn  thuÕ  (®èivíitr     êng  nhËp  hîp  kinh doanh),tê khaiH¶i quan            hµng    ho¸ xuÊt khÈu  cã      ®∙  x¸c nhËn  thùc xuÊt cña  quan        c¬  H¶i quan  nhng  cã  saisãtthñ tôc khaib¸o              h¶iquan  h×nh  vÒ  thøc  xuÊt khÈu    (xuÊtkinh doanh),       th× vÉn  îc xÐt  ®   hoµn  thuÕ  nhËp  khÈu  theo      tiÕtg, ®iÓm    1, môc   I,phÇn  E,  Th«ng   172/1998/TT­ t sè  BTC   ngµy  22/12/1998  cña  Tµi chÝnh, c¬  Bé      quan  H¶i quan    chñ    tr×phèihîp      víiCôc  thuÕ  ®Þa   ph¬ng  kiÓm     trat×nh  h×nh  h¹ch  to¸nsæ     s¸ch chøng    to¸ncña    tõ kÕ    doanh  nghiÖp  hµng  vÒ  nhËp  khÈu, xuÊt     khÈu, viÖc    xuÊt dïng    nguyªn  liÖu,sè îng    l s¶n  phÈm   xuÊt khÈu, viÖc      thanh  to¸nhµng    xuÊt khÈu    cña  doanh  nghiÖp  íc khilµm      tr     thñ tôc hoµn  thuÕ  nhËp  khÈu  cho  doanh  nghiÖp  c¬  vµ  quan    H¶i quan    (n¬ilµm      thñ tôchoµn  thuÕ) tæ    chøc  thùc hiÖn    thèng  nhÊt.Tõ    01/09/2003    viÖc  trë®i  hoµn  thuÕ  nhËp  khÈu  ®èi    víinguyªn    vËt liÖu  nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu    thùc  hiÖn  theo ®óng      i     thñ tôc t¹ tiÕtg, ®iÓm       1, môc    I,phÇn  Th«ng   172/1998/TT­ E  t sè  BTC  ngµy  22/12/1998 nªu      trªncña  TµichÝnh  C«ng    240  Bé    vµ  v¨n sè  TC/TCT  ngµy  19/01/2000  cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  hoµn  thuÕ  ®èi    víinguyªn    vËt liÖu nhËp    khÈu   ®Ó s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu.  
  2. 2
Đồng bộ tài khoản