intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 845/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

75
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 845/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 845/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

  1. C «ng v¨n cña thñ tíng ChÝnh phñ sè 845/TTg­DMDN  ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2005 vÒ viÖc thùc hiÖn  nghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP KÝnh göi: ­   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh phñ; ­   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc Trung ¬ng; ­ Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c Tæng c«ng ty do Thñ t­ íng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp (Tæng c«ng   ty 91) XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   Tµi   chÝnh   (C«ng   v¨n   sè   6205   TC/TCDN ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2005) vÒ  viÖc thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh   sè   187/2004/N§­CP   vÒ   chuyÓn   c«ng   ty   nhµ   níc   thµnh   c«ng ty cæ phÇn, Thñ tíng ChÝnh phñ cã ý kiÕn nh sau: ­ Yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng, c¸c Tæng c«ng ty  91 thùc hiÖn nghiªm tóc NghÞ   ®Þnh sè  187/2004/N§­CP ngµy  16 th¸ng 11 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty  nhµ  níc thµnh c«ng ty cæ phÇn;  ®iÒu chØnh l¹i c¸c quyÕt  ®Þnh phª duyÖt ph¬ng ¸n cæ phÇn hãa c¸c c«ng ty nhµ  níc  kh«ng ®óng víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP. ­ Giao Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan  liªn quan  rµ  so¸t,  kiÓm tra viÖc thùc  hiÖn  cæ phÇn  hãa  c¸c   c«ng   ty   nhµ   níc   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  187/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ  viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn t¹i c¸c  Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, Tæng c«ng ty 91, híng dÉn thùc hiÖn  vµ   ®Ò  xuÊt c¸c gi¶i ph¸p xö  lý, khã  kh¨n víng m¾c, b¸o  c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ trong th¸ng 7 n¨m 2005.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2