Công văn 846/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
55
lượt xem
1
download

Công văn 846/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 846/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc nộp tiền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 846/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc thu Õ  sè 846 T C T/N V 7   c n g µ y 10 th¸ng 3 n¨ m  2003 v Ò  viÖc n é p  tiÒn sö  d ô n g  ® Êt KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  Gia  Lai Tr¶    lêiC«ng  sè  v¨n  504/CT­   NV ngµy 28/5/2002 cña Côc thuÕ  viÖc  vÒ  nép  tiÒn sö    dông  ®Êt;Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1.C¨n  quy    cø  ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 1.7,®iÓm     2,®iÓm    1.8 PhÇn   C Th«ng  tsè  115/2000/TT­ BTC  ngµy  11/12/2000  cña    Bé Tµi  chÝnh  híng  dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  38/2000/N§­   sè  CP ngµy  23/8/2000  cña  ChÝnh  phñ  thu  vÒ  tiÒn   sö dông  ®Êt  th× viÖc miÔn  tiÒn  dông  sö  ®Êt  chØ  xÐt  mét lÇn  theo  gia hé    ®×nh  cho  nh÷ng  ngêi cã    chung  quyÒn  dông  sö  ®Êt  hîp ph¸p  diÖn  vµ  tÝch  ®Êt tÝnh  theo    c¸c m¶nh  ®Êt  thùc tÕ    cã    mµ hä  quyÓn  dông  sö  nhng    tèi®a  kh«ng      møc  vîtqu¸ h¹n  ®Êt  cho  gia ®×nh  ë  hé    theo  quy ®Þnh. Trêng      hîp ngêi   sö dông  m¶nh  ®Êt  thuéc diÖn  chÝnh  s¸ch x∙ héi ®∙  nhµ          cã  ë, ®Êt  nay  ë  cã  thªm    l« ®Êt    hä  míith×  vÉn  îc xÐt  ®   miÔn  gi¶m  tiÒn  dông  sö  ®Êt  nÕu  ®Êt ë  cò cha    vîtqu¸  h¹n møc  ®Êt  theo  gia ®×nh  chØ   îc xÐt  ë  hé    vµ  ®   miÔn  gi¶m  cho phÇn  diÖn  tÝch ®Êt  cßn  ë  thiÕu so        víi møc  h¹n ®Êt  cña  ®ã. ë  hé  §èivíic¸n bé, chiÕn  thuéc            sü  c¸c ®¬n  qu©n  vÞ  ®éi  doanh    cã  tr¹ ®ãng  i qu©n    trªn®Þa  bµn thuéc tØnh,thµnh      phè    (cã ®¨ng  hé  ký  khÈu    víitØnh  theo  ph©n  cÊp  qu¶n    îcc¬  lý)®   quan  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  giao ®Êt    lµm  nhµ    ë. NÕu  ngêi ® îc giao      ®Êt    ¬ng  lµ th binh,ngêi cã      c«ng    víic¸ch m¹ng th×  thuéc  ®èi îng ®Ó   t   xÐt miÔn  gi¶m tiÒn  dông  sö  ®Êt  theo quy  ®Þnh. Trêng      hîp c¸n bé, chiÕn  kh«ng  hé    sü  cã  khÈu    trªn®Þa  bµn  thuéc tØnh,thµnh    phè      ®ã th× kh«ng  c¬  ®Ó     ®ñ  së  xÐt gi¶m  tiÒn sö    dông  ®Êt theo quy    ®Þnh. 2. Theo    quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm       1.8 PhÇn    C Th«ng   115/TT­ tsè  BTC       trªnth× viÖc miÔn  tiÒn sö    dông  ®Êt chØ    xÐt mét lÇn      gia ®×nh  ®èi víihé    cho  nh÷ng  ngêicã    chung  quyÒn  dông  sö  ®Êt    hîp ph¸p vµ    kh«ng  quy  cã  ®Þnh    xÐt cho  h­ ëng thay.V×    vËy, ngêi ® îc thõa          kÕ ®Êt  ®ai cña  ngêi chÕt    kh«ng  îc xem  ®   xÐt gi¶m  tiÒn  dông  sö  ®Êt theo quy  ®Þnh  ®èi    víidiÖn  tÝch ®Êt nhËn  thõa  kÕ nÕu  ngêithõa  kh«ng    kÕ  ph¶ilµ®èi t   îcxÐt miÔn       îng ®     gi¶m tiÒn sö    dông  ®Êt. 3. Theo    quy ®Þnh  i t¹ Môc    IIPhÇn  Th«ng   115/2000/TT­ F  t sè  BTC     trªn th×: ­ C¸c  êng hîp nép tiÒn  tr sö dông  ®Êt tõ sau ngµy NghÞ   ®Þnh  sè  38/2000/N§­   hiÖu      CP cã  lùc thihµnh (8/9/2000) ® îc thùc      hiÖn nép tiÒn sö  dông  ®Êt, xö      lý miÔn  gi¶m;  xÐt  vµ  chËm  nép tiÒn  dông  sö  ®Êt theo híng  dÉn    t¹ Th«ng   i tnµy. ­ C¸c  êng  tr hîp  nép    ®∙  ®ñ tiÒn  dông  sö  ®Êt theo quy ®Þnh  íc ngµy  tr   NghÞ  ®Þnh  38/2000/N§­   hiÖu      sè  CP cã  lùc thihµnh th× kh«ng    truy truy thu    hoµn theo quy    ®Þnh nµy. ­ Trêng  ®èi îng th   hîp  t   ¬ng binh nÕu  lµm  tôc xin cÊp  ®∙  thñ      giÊy chøng  nhËn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  ®∙  vµ  nép tiÒn sö    dông  ®Êt  vµo  ng©n  s¸ch Nhµ      níc
  2. 2 (kÓ  phÇn    c¶  xinchËm  nép) tr     ícngµy NghÞ  ®Þnh  38/2000/N§­   hiÖu  sè  CP cã  lùcthi    hµnh    th× kh«ng  îcxÐt gi¶m  ®     tiÒn sö    dông  ®Êt theo quy    ®Þnh. NÕu  ngêinép    tiÒn sö    dông  ®Êt tiÕp tôccã      khã  kh¨n kh«ng  kh¶    cã  n¨ng  nép  îctiÒn sö  ®     dông  ®Êt    th× tiÕp tôc lµm      ®¬n      chËm   xingia h¹n  nép  tiÒn sö    dông ®Êt  theo quy    ®Þnh. Tæng  côc  thuÕ  th«ng      b¸o ®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản