Công văn 8466/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 8466/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8466/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8466/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 8466/VPCP-KTTH V/v cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008 XD hạ tầng KCN Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8352/TTr-BKH ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc ban hành Cơ chế hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; trên cơ sở đó, hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: TC, TP; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP; Phạm Văn Phượng - Lưu: VT, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản