intTypePromotion=1

Công văn 854/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
142
lượt xem
9
download

Công văn 854/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 854/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc lãi suất SIBOR để ấn định lãi suất cho vay USD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 854/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  854/CV­N H N N 1   N h S n g µ y 6 th¸ng  n¨ m  2000 v Ò  vi Ö c l∙i u Ê t  9   s SIB O R   ® Ó  Ê n  ® Þ n h  l∙is u Ê t ch o     vay U S D K Ýnh  öi:   g   C¸c  chøc  Ýn  ông ­ tæ  td Ngµy  2/8/2000, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ®∙    ®è Ng h Nh n   ban  µnh  h Quy Õt  ®Þnh  è  s 241/2000/Q§­ NHNN1   Ò   Öc  v vi thay ® æi  ¬  Õ   iÒu  µnh    Êt    c ch ® h l∙ su i cho vay cña tæ  chøc tÝn dông ®èi víi  kh¸ch hµng vµ  Quy Õt ®Þnh  sè  243/2000/Q§­ NHNN1  c«ng  è        Êt ®«     ü   i  íikh¸ch  µng;  b niªn ®é l∙ su   la M ®è v   i h Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   íng dÉn  ét  è  iÓ m   ªnquan  n     Êt  h Nh n     h  m s® li   ®Õ l∙su i cho vay    Þ  êng  ªnng©n  µng  trªnth tr li   h Xing­ po  ga­ (SIBOR)  µm  ¬  ë  l c s cho    tæ chøc  Ýn  ông    n  nh   i Êt  td ®Ó Ê ®Þ l∙ su cho    vay b»ng  «     ü   i  íikh¸ch  ® la M ®è v   hµng    nh sau:   1.    Êt  L∙isu SIBOR   µ l∙ suÊt  HiÖp  éi ng©n   µng  l  i   do  h  h Xing­ po  n  ga­ Ê ®Þnh  µo  óc12:00 giê(GiêXing­ po) dùa    ¬  ë  v l       ga­   trªnc s tham kh¶o    c¸cmøc   l∙i suÊt cho    vay  ªnng©n  µng  ña  ét  è  ©n  µng  ¬ng  ¹i ® îc lùa chän  li   h c m s ng h th m      tõng thêikú.    2. L∙isuÊt SIBOR     ông       ¸p d cho    c¸c kho¶n vay  b»ng USD   ¹  Öt Nam   µ tiVi   l  l∙ suÊt do  Öp  éic¸c ng©n  µng    i   Hi h     h Xing­ po  ga­ c«ng  è  b sau  giê trong c¸c 12       ngµy  õ thø    n   t  hai ®Õ thø  hµng  Çn, trõnh÷ng  µy  s¸u  tu     ng nghØ   ña  c Xing­ ga­ po, ® îc c¸c H∙ng      cung  Êp  Þch  ô  c d v th«ng    èc  Õ  a    µng  µy    tinqu t ® tinh ng nh trªnm¹ng.   3. Ngµy  Öu  ùc cña      hi l   c¸c møc     Êt ®∙  l∙ su   c«ng  è: ® îc thùc  Ön  i b    hi theo  quy  ccña  Öp  éi,theo    í  Hi h   ®ã møc    Êt sau    îcÊn  nh  Ïcã  Öu  ùc l∙su   i khi®   ®Þ s   hi l   vµo  µy  ng kinh  doanh  thø  sau  µy  n  nh   Ý  ô: l∙ suÊt  2  ng Ê ®Þ (V d   i   SIBOR   n   Ê ®Þnh  óc12  ê ngµy  l   gi   5/9/2000  Ïcã  Öu  ùcthùc hiÖn  µo  µy  s   hi l     v ng 7/9/2000).   Trong  êng  îp  µy  Öu  ùc trïngvµo  µy  tr h ng hi l     ng nghØ   Ì sÏ ® îc chuyÓn  h      sang  ngµy kinh doanh  Õp theo.   ti   4.C¬   ë  Ýnh  iSè  µy  Ýnh    n¨m  µ365  µy.   st l∙  ng t : l∙1  i l  ng 5. C¸c  chøc  Ýn  ông  ö  ông    Êt SIBOR   c¸c H∙ng      tæ  td sd l∙ su   i do    tincung  cÊp  íng  Én  h d kh¸ch hµng  ùc hiÖn    ã  ¬  ë    th   ®Ó c c s tho¶  Ën  thu møc     Êt ¸p l∙ su     i dông  cho  ï hîp;§ång  êil gi÷ c¸c b¶n    Ò     Êt SIBOR   ïng  íihîp ph     th  u      tinv l∙ su   i c v    ®ång  Ýn  ông  ∙  ý  Õt,®Ó   µm  ¬  ë  td ®kk   l c s cho  Öc vi thanh    Óm     Öc  tra,ki tra vi thùc  Ön    Êt vµ  ö  ýtranh chÊp  Ò     Êt gi÷a  hi l∙ su   x l   i   v l∙ su   i TCTD   µ  v kh¸ch  µng  h vay  Õu  ã). (n c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2