Công văn 8570/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
25
lượt xem
1
download

Công văn 8570/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8570/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu đá trường thạch feldspar

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8570/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  8570/TC/TC T   g µy  11 th¸ng 9 n¨ m  2001 c n vÒ  viÖc T h u Õ  su Êt thu Õ   h Ë p  kh È u  ®¸  ê n g  th¹ch feldspar n tr KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan Tr¶    lêiC«ng v¨n  3083/TCHQ­KTTT   sè  ngµy 24/7/2001  cña Tæng  côc  H¶i quan    vÒ thuÕ nhËp  khÈu  Æt   m hµng  tr ®¸  êng  th¹ch feldspar,Bé       Tµi  chÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh    1.VÒ     thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp  khÈu Theo  quy  ®Þnh   iBiÓu  t¹  thuÕ nhËp  khÈu  ban hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  280/TTg  sè  ngµy  28/5/1994 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ,®∙  îcsöa    ®   ®æi,  bæ  sung  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  496A/TC/Q§/TCT  sè  ngµy 15/7/1997  cña  tr Bé  ëng  Bé    Tµi chÝnh; BiÓu    thuÕ  thuÕ nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy 11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh; Bé      Th«ng   37/1999/TT­ tsè  BTC  ngµy 7/4/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    c¸ch  ph©n  i lo¹ hµng ho¸  theo Danh  môc BiÓu  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu;  tham kh¶o  chó    gi¶iDanh  môc  ®iÒu  hoµ      m∙  m« t¶ vµ  ho¸  hµng  ho¸ cña tæ  chøc    H¶i quan thÕ  ith×: gií , M Æt  hµng  tr ®¸  êng  th¹ch,cã      tªn tiÕng Anh    lµ FeldsparHo Æc     Felspar)   thuéc ch¬ng      29,trong ®ã:   ­ C¸c      l«hµng  tê khaihµng  cã      nhËp  khÈu ®¨ng  víic¬  ký    quan    H¶i quan  tõ 1/7/1994 ®Õn   íc 15/8/1997, thuéc  tr     nhãm   sè  m∙  252900, cã    thuÕ  suÊt  thuÕ nhËp  khÈu      2% (haiphÇn  tr¨m). ­ C¸c      l«hµng  tê khaihµng  cã      nhËp khÈu ®¨ng  víic¬  ký    quan    H¶i quan  tõ 15/8/1997 ®Õn   íc 1/1/1999, thuéc  tr     nhãm   sè  m∙  252900, cã    thuÕ  suÊt  thuÕ nhËp  khÈu      3% (ba phÇn  tr¨m). ­ C¸c      l«hµng  tê khaihµng  cã      nhËp  khÈu  nép  ®∙  cho  quan    c¬  H¶i quan  tõ 1/1/1999    sau, thuéc    trëvÒ    nhãm  2529, m∙  chitiÕt25291000, cã    sè        thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i3%     u    (ba phÇn  tr¨m). 2.VÒ     viÖc  lýtruyhoµn  xö      thuÕ T¹i c«ng    v¨n cña H¶i quan  còng  nh v¨n b¶n  kiÕn nghÞ  cña ®¬n  vÞ  kh«ng  nªu  m∙  vµ  râ  sè  møc   thuÕ  thùc  c¬  tÕ  quan   H¶i quan  ®Þa  ph¬ng ®∙  ph©n  lo¹ vµ tÝnh thuÕ  (®èi  c¸c l« hµng nhËp  khÈu tr i  víi íc thêi  ®iÓm   1/1/1999);m∙  vµ    sè  møc   thuÕ  thùc tÕ  c«ng      do  tyGèm   Taiceratù kª khai sø          (®èi víic¸c l« hµng          nhËp  khÈu  sau    thêi®iÓm   1/1/1999;nguyªn    nh©n dÉn  ®Õn  viÖc  ®¬n  ph¶inép  vÞ    thuÕ    qu¸ møc  quy ®Þnh,  nªn  Tµi chÝnh  Bé    cha  cã  c¬  ®Ó   ý  ®ñ  së  cã  kiÕn  viÖc    vÒ  truyhoµn thuÕ. §Ó   c¬  ra  kiÕn  cã  së  ý  chÝnh  thøc    vÒ viÖc truy hoµn    thuÕ,      Bé Tµi chÝnh    ®Ò nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  c«ng    vµ  tyGèm   TAICERA   sø  cung cÊp  c¸cth«ng      tincÇn  thiÕtnh  nªu  trªn.   ®∙  ë  Bé    Tµi chÝnh    ý  xin cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc    H¶i quan, C«ng      ty Gèm  sø  TAICERA   îcbiÕt. ®  
  2. 2
Đồng bộ tài khoản