Công văn 86/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
2
download

Công văn 86/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 86/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc vướng mắc khi triển khai Nghị quyết số 18/NQ-CP và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 86/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : 86 /BXD-QLN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ------------------ -------------------- V/v: vương măc khi triển khai Nghị quyết số ́ Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009 18/NQ-CP và cac Quyết định cua Thủ tương ́ ̉ Chinh phủ ́ Kinh gưi: Sơ Xây dựng tinh Băc Ninh ́ ̉ ́ Ngay 08/7/2009, Sơ Xây dưng tinh Băc Ninh có văn ban số 361/VP-SXD đề nghị giai đap ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ́ môt số vương măc khi thưc hiên Nghị quyêt số 18/NQ-CP ngay 20/4/2009 cua Chinh phủ và cac ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ Quyêt đinh số 65,67/2009/QĐ-TTg ngay 24/4/2009 cua Thủ tương Chinh phu; về vân đề nay Bộ Xây ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̀ dưng có ý kiên như sau: ́ 1. Về đâu tư xây dưng nhà ơ sinh viên, theo quy đinh tai Nghị quyêt số 18/NQ-CP cua Chinh ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́ phủ và Quyêt đinh số 65/2009/ QĐ-TTg cua Thủ tương Chinh phủ thì cac dư an xây dưng nhà ơ sinh ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ viên đâu tư băng nguôn trai phiêu Chinh phủ giai đoan 2009-2010 chủ yêu đươc thưc hiên theo ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ hương tâp trung, nhăm đap ưng yêu câu môi dư an có thể giai quyêt chỗ ơ cho sinh viên cua môt số ̣ ̀ ́ ̀ ̃ ́ ̉ ́ ̉ ̣ trương hoăc cum trương (không phân biêt công lâp hay dân lâp). Tuy nhiên, để triên khai nhanh viêc ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ đâu tư xây dưng nhà ơ sinh viên tư nguôn trai phiêu Chinh phu, Thủ tương Chinh phủ đã chỉ đao ̀ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ ngoai viêc bố trí vôn cho cac dư an theo hương tâp trung thì cung có thể bố trí cho cả cac dư an nhà ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̃ ́ ́ ơ sinh viên trong khuôn viên cac cơ sơ đao tao có nhiêu sinh viên, đã có đât sach, đã có dư an đươc ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́ phê duyêt có thể khơi công ngay trong năm 2009. ̣ 2. Về đâu tư xây dưng nhà ơ thu nhâp thâp, tai Nghị quyêt số 18/NQ-CP cua Chinh phủ và ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ Quyêt đinh số 67/2009/ QĐ-TTg cua Thủ tương Chinh phủ đã quy đinh nhiêu cơ chế chinh sach ưu ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ đai. Tuy nhiên, viêc đâu tư phat triên loai nhà ơ nay đươc thưc hiên theo nguyên tăc xã hôi hoa, vì ̃ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ vây phụ thuôc rât nhiêu vao điêu kiên tai chinh cua cac chủ đâu tư và khả năng thanh toan cua cac ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ́ hộ gia đinh có thu nhâp thâp trên đia ban. Để giai quyêt hỗ trơ về vôn cho cac chủ đâu tư, ngay ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ 05/6/2009 Bộ Tai chinh đã có văn ban số 8015/BTC-TCNH hương dân cac dư an nhà ơ sinh viên, ̀ ́ ̉ ̃ ́ ́ nhà ơ thu nhâp thâp, nhà ơ công nhân khu công nghiêp đươc vay vôn tin dung đâu tư cua Nhà nươc ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ tư Ngân hang Phat triên Viêt Nam. ̀ ́ ̉ ̣ Trên đây là ý kiên cua Bộ Xây dưng, đề nghị Sơ Xây dưng Băc Ninh nghiên cưu và tổ chưc ́ ̉ ́ thưc hiên./. ̣ Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ - BT. Nguyên Hồng Quân (để B/C); ̃ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - TT. Cao Lại Quang (để B/C); Đã ký - Lưu: VP, QLN(2b). Nguyễn Mạnh Hà
Đồng bộ tài khoản