Công văn 861/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
1
download

Công văn 861/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 861/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 861/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc thu Õ  sè 861 T C T/N V 7   c n g µy  11 th¸ng 3 n¨ m  2003 v Ò   viÖc gi¶i  ®¸p ch Ý n h  s¸ch  thu Õ KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  RÞa   Bµ  ­Vòng  Tµu Tr¶    lêiC«ng    325/CT­ v¨n sè  TQD   ngµy  14/2/2003 cña    Côc thuÕ tØnh    Bµ RÞa    ­ Vòng  Tµu  mét  víng m ¾c   vÒ  sè    trong viÖc    thùc hiÖn    chÝnh s¸ch thuÕ,    Tæng  côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1.VÒ     thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp: Trêng    hîp trong Hîp    ®ång giao kho¸n vên      c©y  cao  quy  su  ®Þnh    râ tr¸ch   nhiÖm  cña ngêi nhËn    kho¸n ph¶i nép    thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  th×  nghÜa  nép  vô  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp    lµ cña ngêi nhËn    kho¸n (®îc  x¸c ®Þnh  hé    nh  n«ng  d©n),C«ng      ty cao  Bµ  su  RÞa   chØ    lµ ngêi thu  nép    vµ  thay thuÕ  dông    sö  ®Êt  n«ng nghiÖp. Bé    Tµi chÝnh  cã  ®∙  C«ng    577  v¨n sè  TC/TCT  ngµy 16/1/2003 híng dÉn    vÒ  viÖc miÔn  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  (SD§NN). C¨n  híng    cø  dÉn  nµy: tõ n¨m      2003, kh«ng    thu thuÕ  SD§NN   ®èi    víidiÖn  tÝch ®Êt trong h¹n  ®iÒn  cña    n«ng  c¸c hé  d©n; viÖc      thu nép  miÔn  vµ  gi¶m thuÕ SD§NN   cho    c¸c ®èi t    îng kh¸ckh«ng    ph¶ilµhé      n«ng  d©n  thêithùc hiÖn  n¨m  t¹m      nh  2002  theo  QuyÕt  ®Þnh  199/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  28/12/2001  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  vµ Th«ng   09/2002/TT­ tsè  BTC  ngµy  23/1/2002 cña  TµichÝnh   Bé    2.VÒ     thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp: Theo  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh    th× ngêinhËn    kho¸n ruéng    ®Êt    ®Ó s¶n  xuÊt   n«ng  nghiÖp  îc x¸c ®Þnh   ®     nh hé  n«ng  d©n  nªn kh«ng  ph¶i nép    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp      ®èi víiphÇn   lînhuËn    îctõ s¶n  i thu ®     xuÊt n«ng    nghiÖp.   C¸c kho¶n C«ng    tycao  Bµ  su  RÞa    thu cña  ngêinhËn    kho¸n nh:thu phÝ        qu¶n  lý,  phÝ x©y  dùng  c«ng tr×nh h¹ tÇng      phôc  s¶n  vô  xuÊt..    .lµdoanh        . thu ®Ó x¸c ®Þnh  thu nhËp  chÞu  thuÕ thu  nhËp  doanh  nghiÖp. C¸c    kho¶n    chi phÝ    nh: chiphÝ    qu¶n   lý,x©y  dùng  tÇng, khÊu  h¹    hao  b¶n, chisöa  c¬      ch÷a, c¸c chi       phÝ  s¶n xuÊt vµ   ¬ng    chil (kÓ  l c¶ ¬ng  cho  ngêinhËn    kho¸n)® îc x¸c ®Þnh          lµ chiphÝ            hîp lýkhix¸c ®Þnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  cña  C«ng      tykhithùc hiÖn    giao kho¸n vên      c©y cho  c«ng d©n. Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ tØnh  RÞa    Bµ  ­ Vòng Tµu biÕt   vµ  híng dÉn    ®¬n  thùc hiÖn. vÞ     
Đồng bộ tài khoản