Công văn 861/TCT/TTf của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Công văn 861/TCT/TTf của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 861/TCT/TTf của Tổng cục Thuế về việc xác định vi phạm và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 861/TCT/TTf của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  V¨n c ña T æ n g  C ô c  thu Õ  sè 861 T C T/TTr n g µ y 25 th¸ng  n¨ m  2002  2  vÒ  viÖc x¸c  Þ n h  vi  h¹ m   ® p vµ x ö  lý vi p h¹ m  h µ n h  ch Ý n h   trong lÜnh vùc thu Õ. KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  B×nh  §Þnh, Tæng  côc  thuÕ  nhËn  îcc«ng    130  ®   v¨n sè  CT/TTr ngµy  01­   23­ 2002  cña Côc thuÕ tØnh B×nh  §Þnh "vÒ  viÖc    x¸c®Þnh    viph¹m  xö      vµ  lýviph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh    vùc  thuÕ".VÒ     vÊn   ®Ò nµy,Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  T¹i§iÒu  ­ChÕ   ph¸thµnh,qu¶n    dông      3   ®é      lý,sö  ho¸ ®¬n    b¸n hµng ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  885/1998/Q§/BTC  sè  ngµy  7­ 16­ 1998  cña  tr Bé  ­ ëng  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh  "Ho¸ ®¬n    hîp ph¸p  ph¶i ®Çy           ®ñ c¸c néi dung  theo quy  ®Þnh  sau ®©y:    ­ Ho¸ ®¬n  ngêi b¸n  do    hµng, dÞch  thu tiÒn,kÓ    vô      c¶    trao ®æi s¶n  phÈm  giao cho ngêi mua     hµng ph¶ilµ b¶n      gèc, li   (Liªn   ªn2    giao cho    kh¸ch hµng…)".   Do  ®ã, trong  êng  tr hîp doanh  nghiÖp mua  hµng kh«ng  ho¸  cã  ®¬n,  sau    ®ã mua     ho¸ ®¬n tr¾ng  (khèng) ë  së    c¬  kinh doanh    kh¸c vÒ          ®Ó ghihîp thøc    ho¸ cho îng  l hµng    mua   ho¸ ®∙  kh«ng  ho¸ ®¬n  íc ®ã   cã    tr   th×  nh÷ng    ho¸ ®¬n nµy      lµ ho¸ ®¬n kh«ng    hîp ph¸p.Bëi v×      kh«ng  ph¶ido    ngêitrùctiÕp b¸n        hµng cung  cÊp cho ngêimua.   T¹itiÕtb        ­ ®iÓm   ­ Môc  I   15    II  PhÇn  ­ Th«ng    99/1998/TT­ ­ B    t sè  BTC   ngµy  7­ 14­ 1998  cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  30/1998/ sè  N§­CP   ngµy  5­ 13­ 1998 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    thu nhËp  Doanh  nghiÖp quy  ®Þnh  "Doanh  nghiÖp  kh«ng  îc tÝnh  ®   vµo    chi phÝ          hîp lý®Ó x¸c ®Þnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ    c¸c kho¶n    chiphÝ  sau ®©y:  b)  C¸c kho¶n   chikh«ng    cã chøng    tõhoÆc   chøng    tõkh«ng   hîp ph¸p…". Do  ®ã, nh÷ng    ho¸ ®¬n khèng  doanh  do  nghiÖp mua   ®Ó   thøc vÒ  hîp    ho¸    chi phÝ kh«ng  îc h¹ch  ®   to¸n vµo      chi phÝ      ®Ó x¸c ®Þnh  thu nhËp chÞu  thuÕ. ViÖc  lµm    trªncña doanh  nghiÖp    sÏlµm ¶nh  hëng ®Õn  kÕt qu¶    trªnb¸o  c¸o quyÕt    to¸nthuÕ  n¨m,  c¶  lµm  gi¶m  thuÕ  nhËp  sè  thu  doanh  nghiÖp ph¶i  nép.    Do ®ã,  Theo  quy  ®Þnh   i®iÓm   ­  t¹  2  Môc   ­  IV  PhÇn     C Th«ng   sè  t 99/1998/TT­ BTC  ngµy  7­ 14­ 1998  cña  TµichÝnh  trªnth×:KhikiÓm    Bé    nªu        tra quyÕt    to¸n thuÕ  nÕu  quan  c¬  thuÕ    ph¸thiÖn  hµnh      cã  vitrèn lËu thuÕ theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt th×    ngoµi viÖc    ph¶i nép    tiÒn    ®ñ sè  thuÕ, doanh  nghiÖp  cßn  ph¹ttiÒn vÒ  bÞ      hµnh    vikhaiman      trènthuÕ. M Æt  kh¸c,trong tr     êng  nÕu  quan  hîp  c¬  thuÕ  cø  c¨n  vµo      liÖu c¸c tµi    ®iÒu    tracho  thÊy doanh  nghiÖp  thùc tÕ  mua     cã  hµng    ho¸ nhng    viph¹m  vÒ  sö dông  ho¸ ®¬n  chøng    tõ th×  quan  c¬  thuÕ  quyÒn  ®Þnh  cã  Ên  thu nhËp  chÞu thuÕ   ®Ó tÝnh  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp theo quy    ®Þnh    t¹ §iÓm   ­ i 7   PhÇn      D ­ Th«ng   99/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy  7­ 14­ 1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    h­ íng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  5­ 13­ 1998  cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ      thu nhËp doanh  nghiÖp.
  2. 2 Tæng  Côc thuÕ        tr¶ lêi®Ó Côc thuÕ tØnh B×nh §Þnh biÕt vµ    thùc  hiÖn.
Đồng bộ tài khoản