Công văn 862-CV/ĐC của Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
72
lượt xem
3
download

Công văn 862-CV/ĐC của Tổng cục Địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 862-CV/ĐC của Tổng cục Địa chính về việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai thực hiện chỉ thị số 245/TTg

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 862-CV/ĐC của Tổng cục Địa chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C«NG   V¨N CñA   TæN G   ô C   ÞA   Ý NH   è  C § CH S 862 CV/§C  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 16  7  1996  Ò   V VIÖ C   QUY   ¹CH,  Õ   ¹CH   ö   ô NG   T   AI  ù C   Ö N   HO K HO SD ®Ê ® TH HI CHØ   Þ   è  TH S 245/TTg K Ý nh   öi:C¸c  é,  ¬  g  B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ý nh  ñ, thu Ch ph Uû   ban  © n   © n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, ¬ ChØ   Þ  è  th s 245/TTg  µy  4­ ng 22­ 1996  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò     c Th t Ch ph v tæ chøc  ùc hiÖn  ét  è  Öc  Êp  th   m s vi c b¸ch  trong qu¶n  ý,sö  ông  t  ña        l  d ®Ê c c¸c tæ chøc  trong níc® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho    t  ∙  cÇu: "Uû      n      thuª®Ê ® yªu    ban  ©n   nh d©n    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖ m     chØ  o  Öc  ®¹ vi lËp quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  µng  ho   ho sd ®Ê h n¨m  ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  tr Th t Ch ph phª  Öt    µm  ¬  ë  duy ®Ó l c s cho  Öc  vi giao  t  µ  ®Ê v cho  thuª ®Êt  i  íic¸c tæ     ®è v     chøc  trong níctheo     quy  nh  ña  Ët ®Êt  ai".Tæng  ôc  Þa  Ýnh  íng  ®Þ c Lu   ®   c § ch h dÉn  Öc  ùc hiÖn  vi th   ChØ   Þ    th nh sau: I.§èIVíIQUY   ¹CH   ö   ô NG   T   AI     HO SD ®Ê ® 1.Rµ       so¸tquy  ¹ch sö  ông  t  ai. ho   d ®Ê ® C¸c  é, c¬  B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ  Çn  Õn hµnh  µ thu   ph c ti   r  so¸tl¹ viÖc  è  Ýsö  ông  t  ∙  îcgiao cho  µnh  × nh, lÜnh  ùc  ×nh      i b tr   d ®Ê ® ®     ng m   vm phô tr¸chvÒ     Æt:  Ön  ¹ngqu¶n  ý, ö  ông,nhu  Çu  ö  ông  ícm ¾t     c¸cm hi tr   l  d s   c sd tr   vµ  ©u  µi,dù  Õn  l d   ki thay ® æi  ôc  ch  ö  ông  t, kh¶    m ®Ý sd ®Ê   n¨ng  è  Ý thªm  b tr   tæ chøc  íi.   m . th«ng  . b¸o cho  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng. ¬ Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    vµo      ph tr     ¬ c¨n cø  quy ho¹ch tæng  Ó  th kinh tÕ    éi,quy  ¹ch  ö  ông  t  ai vµ    x∙h   ho sd ®Ê ®   quy  ¹ch    ho ph¸t tr Óncña    µnh  ∙  îch×nh  µnh  ¹ ®Þa  ¬ng  × nh, c¨n cø  µo  i  c¸cng ®®   th t i ph m     v th«ng  b¸o  Öc  µ    vi r so¸tquy  ¹ch  ö  ông  t  ai  ña    é,  µnh, c¨n  vµo  ho sd ®Ê ® c c¸c B ng   cø  kÕt qu¶  khai®¨ng  ý  ö  ông  t      nh  Öc  kª    ksd ®Ê ®Ó x¸c ®Þ vi giao  t, cho  ®Ê   thuª  ®Êt, thêigian     cho thuª hoÆc     thu  åi ®Êt  h  cßn  , sö  ông    ôc  ch,    d  d saim ®Ý vi ph¹m  quy  ¹ch..    ho .®Ó cho  chøc  tæ  kh¸c thuª hoÆc         ®Ó ph¸ttr Ón c¸c c«ng   i     tr×nh c«ng  éng.   c Trong qu¸  ×nh  µ    ¹ quy  ¹ch  ö  ông  t, ph¶i lËp  tr r so¸tl i   ho sd ®Ê     quy  ¹ch ho   ®Êt    è  Ý vµ  ã  Õ   ¹ch    ®Ó b tr   c k ho di chuyÓn cho  ï hîp  i  íic¸c c¬  ë    ph   ®è v     s s¶n xuÊtg©y  nhiÔ m    «  m«i  êng. tr 2.Quy  ¹ch sö  ông  t  ai.   ho   d ®Ê ® a. C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  Çn  Õn hµnh  thu   ph c ti   lËp quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  ña  µnh  ×nh,  Ünh  ùc  ×nh  ô  ho sd ®Ê ® c ng m l vm ph tr¸ch   trªntinhthÇn  iÖt®Ó   ÕtkiÖm   t     tr   ti   ®Ê n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  ã  õng  cr nhÊt lµ diÖn  Ých  t  ång lóa níc,b¶o  Ö   µinguyªn     t ®Ê tr       v t  thiªnnhiªnm«i  êng      tr sinh th¸icÇn    nh  â ®Þa  iÓ m,  Ön  Ých  µ  Õn ®é   ùc hiÖn  õ nay     , x¸c ®Þ r  ® di t v ti   th   t  ®Õ n  n¨m  2010 hoÆc   h¬n    ¹m    níc,vïng  xa  trªnph vic¶    kinh tÕ  µ  õng    vt tØnh. 
  2. 2 TÊt  quy  ¹ch  ö  ông  t  ña    é,    µnh  íc khitr×nh Thñ íng c¶  ho sd ®Ê c c¸c B c¸c ng tr       t  ChÝnh  ñ    Öt ph¶i® îctæ  ph phª duy       chøc  Èm  nh. th ®Þ §èi víic¸c Bé,  µnh  ã  Æc   ïriªng,kh«ng  Õn  µnh  Ëp  îc quy       ng c® th     ti h l®  ho¹ch  ö  ông  t  Çn  ©y  ùng  sd ®Ê c xd nhu  Çu  ö  ông  t  n   c sd ®Ê ®Õ n¨m  2010    trªn ®Þa  µn  nícvµ    õng tØnh. b c¶    trªnt   Quy  ¹ch  ö  ông  t  îc phª  Öt  µ  ho sd ®Ê ®   duy v nhu  Çu  ö  ông  t  i  íi c sd ®Ê ®è v   c¸c Bé   Æc   ïph¶i® îc trÝch  öi ®Õ n   û    ® th      g  U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  ã  ªnquan.     ¬ c li   b. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  cø  µo  ¬ c¨n  v quy  ¹ch  ö  ông  t  ña    é,  µnh; c¨n  vµo  ho sd ®Ê c c¸c B ng   cø  quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th kinh tÕ    éi,   x∙h   quy  ¹ch ph¸ttr Óncña    µnh,quy  ¹ch sö  ông  t  ai ho     i   c¸cng   ho   d ®Ê ®   cña  níctiÕn hµnh  Ëp quy  ¹ch sö  ông  t  ai cÊp  c¶      l  ho   d ®Ê ®   tØnh      µnh  ®Ó c¸c ng trong tØnh    c¨n  vµo    ©y  ùng  cø  ®ã x d quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón ngµnh, ®ång  êi  i     th   chØ   o  û   ®¹ U ban  ©n  ©n  Êp  íitiÕn  µnh  Ëp  nh d c d  h l quy  ¹ch  ö  ông  t  ho sd ®Ê tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn    Öt    c th quy phª duy theo  quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt ®Êt  ai  ®Þ ti  18    ® n¨m  1993. C¸c  ù  quy  ¹ch  ña    Êp  íc khi tr×nh  ¬    d ¸n  ho c c¸c c tr     c quan  ã  Èm   c th quyÒn    Öt ph¶i® îctæ  phª duy       chøc  Èm  nh  ¹ c¬  th ®Þ t   quan  Þa  Ýnh. i § ch II  Õ   ¹CH   ö   ô NG   T   AI  µ   Õ   ¹CH   . HO K SD ®Ê ® V K HO CHUY Ó N   T   ®Ê N«NG   NGHI Ö P,  T   © M   ®Ê L NGHI Ö P   ã   õ NG     ö   ô NG   µ O   ô C   CH   CR ®Ó S D V M ®Ý KH¸C (Díi y  äichung  µkÕ   ¹ch sö  ông  t  ai)  ®© g   l   ho   d ®Ê ® Thùc  Ön  Ët  t  ai,ChØ   Þ  hi Lu ®Ê ®   th 247  µy  4­ ng 28­ 1995  ña  ñ   íng c Th t   ChÝnh  ñ, c¸c tØnh  ∙  ©y  ùng  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ph     ®x d k ho sd ®Ê n¨m  1996. Tæng     côc  Þa  Ýnh  ∙  ñ  ×cïng víi   ¬  § ch ® ch tr       c quan  c¸c trung ¬ng  chøc  Èm  nh     tæ  th ®Þ kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ña  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  ho sd ®Ê ® c 33    ph tr   Trung  ng  ¬ tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ.K Õt    t  ph   qu¶  n   ®Õ nay  tØnh,thµnh  è  u   ∙  îc 33    ph ®Ò ® ®   Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph phª  Öt.§ Ó   Èn  Þ   duy   chu b cho  Öc  Ëp,thÈm   nh  Õ   vi l   ®Þ k ho¹ch sö  ông  t  ai n¨m   d ®Ê ®   1997  µ  ÷ng  v nh n¨m  Õp theo  tkÕt  ti   ®¹   qu¶,lµm  ¬    c së cho  Öc  vi giao ®Êt,cho    t,chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t      thuª®Ê   m ®Ý s d ®Ê theo    quy ®Þnh  Ph¸p  Ët®Êt  ai Tæng  ôc  Þa  Ýnh   u      Ên    lu   ®  c § ch xinl ý c¸cv ®Ò sau: 1.Tr¸chnhiÖ m  Ëp,b¸o c¸o kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai.     l       ho   d ®Ê ® K Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  îc x©y  ùng  ho sd ®Ê ® ®   d theo  Õ   ¹ch  n¨m  µ  Õ   k ho 5  vk ho¹ch  µng  h n¨m  ña    n  Þ  µnh  Ýnh    Êp, ® îctæng  îp vµ  iÒu  c c¸c ®¬ v h ch c¸c c     h  ® chØnh  õc¬  ë  t   s lªn. Chñ   Þch  t UBND   µ ngêi chÞu  l    tr¸ch nhiÖm   íc UBND   µ    tr   v H§ND   Êp  c m × nh trong viÖc  ©y  ùng  µ    x d v b¸o  kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai    c¸o  ho sd ®Ê ® lªnUBND   cÊp  trªn. C¬  quan  a   Ýnh  ®Þ ch c¸c  Êp  ã  c c tr¸ch nhiÖ m   óp    gi UBND   Êp  ×nh   c m trongviÖc  Ëp kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng    l   ho   d ®Ê ®   n¨m. 2.C¸c    ®Ó   Ëp kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai lµ:   c¨n cø  l   ho   d ®Ê ®   Quy  ¹ch sö  ông  t  ai ®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt, ho   d ®Ê ®   ®   c th quy phª duy Quy  ¹ch tæng  Ó  ho   th kinhtÕ     éi,   ­x∙h Quy  ¹ch ph¸ttr Ónc¸cngµnh, ho     i    
  3. 3 Nhu  Çu  ö  ông  t  ña  chøc, hé    nh,    ©n,  ×nh  ×nh  c sd ®Ê c tæ    gia ®× c¸ nh T h thùc hiÖn  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai n¨m  íc.   k ho   d ®Ê ®   tr 3.Tr×nh  ùlËp kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai nh    t     ho   d ®Ê ®   sau: Hµng  n¨m, UBND     Êp    c¸c c th«ng  cho  chøc,hé    nh, c¸ nh©n   b¸o  tæ    gia ®×     cã nhu  Çu    c xin giao  t, thuª ®Êt, chuyÓn  ôc   ch  ö  ông  t  n   ®Ê       m ®Ý sd ®Ê ®Õ ®¨ng  ý  k nhu  Çu  ö  ông  t  c sd ®Ê n¨m  sau  ¹  ¬  t i quan  a   Ýnh    Êp. C¸c  c ®Þ ch c¸c c   tæ chøc  éc c¸c Bé, ngµnh  thu       trung ¬ng;c¸c tæ        chøc  éc cÊp  thu   tØnh  qu¶n  ý; l  c¸c tæ    chøc    ©n  ícngoµivµ  ªndoanh  íi ícngoµi®¨ng  ý  c¸ nh n    li   v    n   k nhu  Çu  ¹ c ti   Së  a  Ýnh. ®Þ ch C¸c  chøc  éc cÊp  Ön  tæ  thu   huy qu¶n  ý®¨ng  ý  ¹ phßng  a  Ýnh. l  k t  i ®Þ ch Hé     nh, c¸nh©n  µ  chøc  éc cÊp    gia®×     v tæ  thu   x∙qu¶n  ý®¨ng  ý  ¹ UBND   l  k t  i x∙. Tæ   chøc, hé     gia  nh,  nh©n   ã  ®× c¸  c nhu  Çu    c xin giao  t, thuª ®Êt  ®Ê     chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  ai  m ®Ý sd ®Ê ® n¨m  sau  ép  ê khai ®¨ng  ý  ö  ông  n t    ksd ®Êt  ¹  ¬  t i quan  a   Ýnh    c ®Þ ch nh quy  nh      õ th¸ng 1  n   ®Þ ë trªnt     ®Õ th¸ng 8  µng   h n¨m. C Êp     µ ®¬n  Þ  x∙ l   v tæng  îp  µ  iÒu  h v® chØnh  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ña  k ho sd ®Ê c hé    nh, c¸nh©n  µ    chøc  éc cÊp    gia®×     v c¸ctæ  thu   x∙qu¶n  ý. l C Êp  Ön  µcÊp  huy l  tæng  îp vµ  iÒu  h  ® chØnh  Õ   ¹ch sö  ông  t  ña  k ho   d ®Ê c cÊp    µ  ña    chøc  ¨ng  ý  ¹ phßng  a  Ýnh. x∙v c c¸ctæ  ® k t  i ®Þ ch C Êp  tØnh  µ cÊp  l  tæng  îp  µ  iÒu  h v® chØnh  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ña  k ho sd ®Ê c cÊp  Ön  µ    chøc  ¨ng  ý  ¹ Së  a  Ýnh. huy v c¸ctæ  ® k t   ®Þ ch i 4. Thêigian      b¸o    Õ   ¹ch  ö  ông  t  µ  Èm  nh  Õ   ¹ch  ö  c¸o k ho sd ®Ê v th ®Þ k ho s dông  t  ai. ®Ê ® a. Thêigian b¸o    Õ   ¹ch sö  ông  t  ai ë  õng  Êp        c¸o k ho   d ®Ê ®   t c quy  nh    ®Þ nh sau: C Êp    c¸o kÕ   ¹ch  ö  ông  t    Êp  Ön  ícngµy  th¸ng x∙b¸o    ho sd ®Ê lªnc huy tr   15    8. C Êp   Ön  huy b¸o c¸o  Õ   ¹ch  ö  ông  t    Êp  k ho sd ®Ê lªn c tØnh  íc ngµy    tr   30 th¸ng8.   C Êp  tØnh b¸o  kÕ   ¹ch  ö  ông  t    c¸o  ho sd ®Ê lªnTæng   ôc  Þa  Ýnh  íc c§ ch tr   ngµy  th¸ng9. 15    Tæng  ôc  Þa  Ýnh  c¸o kÕ   ¹ch  ö  ông  t  níclªnThñ íng c § ch b¸o    ho sd ®Ê c¶      t  ChÝnh  ñ  ph trongth¸ng10  µng     h n¨m. b.Thêigian thÈm  nh  Õ   ¹ch sö  ông  t.       ®Þ k ho   d ®Ê §ång  êivíiviÖc  th     b¸o  kÕ   ¹ch  ö  ông  t  µng  c¸o  ho sd ®Ê h n¨m    Êp    lªnc trªn UBND   Êp  c tØnh  ph¶ihoµn    chØnh  å  ¬  êtr×nh,thuyÕtminh    ×nh,c¸c h s (t       gi¶itr    phô  ôc,b¶n    Õ   ¹ch  ö  ông  t)    l  ®å k ho sd ®Ê ®Ó b¶o  Ö   íc Héi  ng  Èm   v tr   ®å th ®Þnh. Tæng   ôc  Þa  Ýnh  Ï tæ  c§ ch s   chøc    ®Ó UBND    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ b¶o  Ö   Õ   ¹ch sö  ông  t  ña  v k ho   d ®Ê c tØnh  ×nh  ícHéi ®ång  m tr     thÈm  nh  ®Þ Trung  ng  õth¸ng10  ¬ t    n¨m  íc®Õ n   tr   th¸ng5    n¨m  sau.
  4. 4 Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ c¨n  vµo  cø  quyÕt  nh  ®Þ phª  Öt  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  duy c Th t   ph th«ng  chØ    Õ   ¹ch b¸o  tiªuk ho   cho    Êp    chøc    µm    ñ tôccÇn  Õt. c¸cc c¸ctæ  ®Ó l c¸cth     thi ChØ   Þ  è  th s 247/TTg  µy  4­ ng 28­ 1995  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ∙    c Th t Ch ph ® quy ®Þnh   ®Þa  ¬ng  µo  " ph n kh«ng  Ëp  l quy  ¹ch  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ho k ho sd ®Ê n«ng  nghiÖp tr×nh Thñ  t ng ChÝnh  phñ  phª duyÖt th× nhÊt thiÕt í  kh«ng ® îc   chuyÓn  t  ®Ê n«ng nghiÖp  sang  ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý kh¸c". Tæ  chøc, hé    nh  µ  a   ¬ng  µo    gia ®× v ®Þ ph n kh«ng  ¨ng  ý  ® k nhu  Çu  ö  c s dông  t  ×      ®Ê th coinh kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông  t  c sd ®Ê n¨m  sau. C¬     quan  Þa  § chÝnh    Êp  c¸c c kh«ng  ô lýhå  ¬    th     s xin giao ®Êt,thuª®Êt,chuyÓn  ôc  ch          m ®Ý sö  ông  t  ña    a  ¬ng  d ®Ê c c¸c®Þ ph kh«ng  Ëp kÕ   ¹ch sö  ông  t  µng  l   ho   d ®Ê h n¨m. Sau    khiquy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ∙  îc c¬  ho   ho sd ®Ê ® ® ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn phª  Öt,UBND     Êp  ã  duy   c¸c c c tr¸chnhiÖm     theo  âi,gi¸m    Öc  ùc d  s¸tvi th   hiÖn. ­ Giao    cho    chøc  ã  c¸c tæ  c chøc n¨ng  Ëp  ù    u       õng  l d ¸n ®Ç t trªnt khu  t  ®Ê vµ  ×nh duyÖt theo  ng  tr     ®ó quy  nh  ¹ NghÞ   nh  ®Þ t i ®Þ 177/CP  µy  10­ ng 20­ 1994  cña  Ýnh  ñ. Ch ph ­ X Ðt  Öt  Öc    duy vi giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt, chuyÓn  ôc  ch  ö  ông      m ®Ý sd ®Êt  cho  õng c«ng  ×nh theo ®óng  t  tr     quy  nh  ña  Ët ®Êt  ai. ®Þ c Lu   ® ­  Ó m     Ki tra chÆt  Ï viÖc  ö  ông  t  ai  ch   sd ®Ê ® theo  ng  ®ó quy  ¹ch,kÕ   ho   ho¹ch ® îcduyÖt,chèng  Ên chiÕm,  ö  ông    ôc  ch, l∙ngphÝ.      l  sd saim ®Ý     ­ ChØ   o  Öc    ®¹ vi khaihoang  ë   éng  Ön  Ých  t    mr di t ®Ê n«ng nghiÖp, ®Êt    l©m nghiÖp    ï l¹ vµ  ®Ó b   i t¨ng cêng  ü  t  ai      qu ®Ê ® cho  s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,  l©m  nghiÖp. Tæng   ôc  Þa  Ýnh    c§ ch ®Ò nghÞ   c¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Uû   Ch ph   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ  o  µ  «n  c    n  Þ  chøc  éc cÊp  ×nh  ùc hiÖn  ètviÖc  ®¹ v ® ®è c¸c ®¬ v tæ  thu   m th   t  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng  ho   ho   d ®Ê ®   n¨m theo  Ët ®Êt  ai quy  nh   Lu   ®  ®Þ ­ Trong    ×nh thùc hiÖn  ã  ×  íng m ¾ c   Çn    æi  íiTæng  ôc  Þa    qu¸ tr     cgv   c trao ® v  c§ chÝnh.Tæng  ôc  Þa  Ýnh  öikÌm    c § ch g  theo  c«ng    µy  µiliÖu híng dÉn  Ò   v¨n n t       v viÖc  Ëp  l quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  µ  Öc  Ëp  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ho sd ®Ê ® v vi l k ho sd ®Ê ® hµng  n¨m.
Đồng bộ tài khoản