Công văn 868/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
1
download

Công văn 868/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 868/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng giữa giá thầu và giá thiết bị nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 868/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  868/TC H Q­K T T T  n g µy  06 th¸ng  T 3  n¨ m  2000 V Ò  viÖc  thu Õ  G T G T  p h Ç n  chªnh  lÖch  gi÷a gi¸  thÇ u   vµ gi¸  thiÕt b Þ   h Ë p  k h È u N KÝnh   Côc    göi:  H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  Ngµy  1/2/2000, Tæng  côc H¶i quan  ®∙ ban  hµnh  C«ng  v¨n sè  507/TCHQ­KTTT   híng dÉn  mét  ®iÓm     sè  vÒ viÖc  dông  ¸p  thuÕ      gi¸trÞ gia  t¨ng.Nay    Tæng  côc  lµm    râ thªm    néidung  ®iÓm   C«ng      sau: 4  v¨n trªnnh  C¨n cø quy ®Þnh  t¹ Th«ng t i  sè 89/1998/TT­ BTC  ngµy 27/6/1998,   Th«ng   175/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy 24/12/1998  C«ng    3420  vµ  v¨n sè  TC/TCT  ngµy  12/7/1999 cña  TµichÝnh;th×:   Bé      C¸c doanh  nghiÖp  tham    gia ®Êu  thÇu      c¸chîp ®ång  nhËp  khÈu  thiÕtbÞ    m¸y  mãc  ph¬ng  tiÖn  vËn    t¶ichuyªn  dïng thuéc  i lo¹ kh«ng  chÞu  thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng hµng      nhËp, sau      khitróng thÇu  tiÕn    ®∙  hµnh    tôc nhËp  c¸c thñ    khÈu  trängãibao      gåm   d©y  c¶  chuyÒn  c«ng  nghÖ  l¾p  Æt  cã  ® vµ  chuyªn gia híng       dÉn  vËn hµnh    th× trong gi¸thanh      chñ      to¸nvíi bªn  ®Çu  ,phÇn      t  gi¸trÞthiÕtbÞ    sÏkh«ng    tÝnh thuÕ        gi¸trÞgia t¨ng.Doanh    nghiÖp  kinh doanh    dÞch  nµy    vô  sÏ xuÊt2      ho¸ ®¬n, 1      ho¸ ®¬n   b¸n hµng      ghigi¸thiÕtbÞ    nhËp  khÈu  theo gi¸thanh      to¸nvíi       ngoµivµ  níc   mét    ho¸ ®¬n  GTGT     chªnh  ghisè  lÖch  gi÷a gi¸thanh        to¸n víichñ    ®Çu    gi¸thiÕtbÞ  t vµ      nhËp. C¬     quan  thuÕ   néi ®Þa     sÏ thùc hiÖn      thu thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngphÇn  chªnh lÖch  nµy. Yªu  cÇu  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè kiÓm         trac¸c l« hµng nhËp  khÈu  thuéc ®èi t        îng trªnnÕu  hµng    îcx¸c ®Þnh  ho¸ ®     thuéc diÖn    kh«ng chÞu  thuÕ  GTGT   kh©u  nhËp khÈu  quy  nh  ®Þnh  i t¹ kho¶n    4, §iÒu  LuËt thuÕ    4    gi¸ trÞ gia    t¨ng th×    thùc hiÖn thñ    tôc kh«ng thu thuÕ GTGT   kh©u  nhËp khÈu  theo quy  ®Þnh  kh«ng  cÇu  vµ  yªu  doanh nghiÖp  ph¶inép    thuÕ  GTGT  phÇn  chªnh  lÖch      gi¸ gi¸ ®Êu  thÇu  gi¸ thiÕt bÞ   vµ      ngay  icöa  t¹  khÈu  nhËp. C¸c  doanh  nghiÖp    tr¸chnhiÖm  sÏcã    nép thuÕ GTGT       ®èi víiphÇn  chªnh lÖch nµy  víi quan   c¬  thuÕ    néi®Þa. Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản