intTypePromotion=1

Công văn 87/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
1
download

Công văn 87/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 87/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi về thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 87/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n  c ña t æ n g  côc thu Õ  sè 87 T C T/ C S  n g µ y 4 th¸ng 1 n¨ m  2002  v Ò  viÖc u    v Ò   ®∙I thu Õ KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh    KiªnGiang Tr¶    lêiC«ng v¨n  269/CT­ sè  NVT  ngµy 4/10/2001 cña Côc thuÕ tØnh  KiªnGiang    miÔn, gi¶m    háivÒ    thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp,Tæng    côc thuÕ  c  ý  ã  kiÕn  sau: nh  Tæng  côc thuÕ  cã  ®∙  C«ng  v¨n  448­ sè  TCT/CS  ngµy  14/2/2001 híng  dÉn  ®èi    víiho¹t ®éng    b¸n doanh nghiÖp   nh©n   t th× sau    khi mua  doanh  nghiÖp  tnh©n, chñ      míicña doanh nghiÖp   tnh©n  vÉn ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm     vÒ     c¸c kho¶n    c¸c nghÜa  tµis¶n  tÊtc¶    nî vµ    vô    kh¸c mµ     doanh nghiÖp  cha  thùc hiÖn.   §iÓm     4,môc  IphÇn    II   , C Th«ng   22/2001/TT­ tsè  BTC  ngµy 3/4/2001 cña    Bé    Tµi chÝnh  híng dÉn: "Tr ®∙      êng    sù  hîp cã  thay ®æi  chñ  h÷u    vÒ  së  (hoÆc  qu¶n    lý)®èi      ¸n  îc hëng  ®∙ivÒ   víic¸c dù  ®   u    thuÕ  theo híng dÉn  i t¹ Th«ng   t nµy  chñ  h÷u  th×  së  (hoÆc  qu¶n      lý)míitiÕp tôc ® îchëng        møc   ®∙ivÒ  u    thuÕ  ®∙    ghitrong giÊy    chøng  nhËn  ®∙i®Çu    u    ttrong thêigian cßn          l¹ cña  ¸n vµ  i dù    cã tr¸chnhiÖm     thùc hiÖn    ®Çy  c¸c nghÜa  mµ   ®ñ    vô  chñ  h÷u  së  (hoÆc  qu¶n  lý)cò  cam    ®∙  kÕt". C¨n  c¸c  cø  híng  dÉn trªn th×  êng    tr hîp doanh  nghiÖp   nh©n   t HiÖp  Thµnh  ®ang trong thêih¹n  îc miÔn      ®   thuÕ, gi¶m    thuÕ  theo diÖn  së  c¬  s¶n  xuÊt míithµnh        lËp,nhng  b¸n toµn  doanh  bé  nghiÖp  cho ngêikh¸c ®Ó       thµnh  lËp doanh  nghiÖp      míi lµ doanh  nghiÖp   t nh©n  H ng  Tõ  th× doanh  nghiÖp   t nh©n  H ng  îc miÔn  Tõ  ®   thuÕ, gi¶m    thuÕ  cho kho¶ng    thêigian  ®∙icßn    u    l¹i mµ   doanh  nghiÖp   tnh©n  HiÖp Thµnh  îchëng  ®   theo quy    ®Þnh. Tæng  côc  thuÕ  th«ng    b¸o Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2