Công văn 870/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
31
lượt xem
3
download

Công văn 870/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 870/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc kê khai khấu trừ và quyết toán thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 870/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ tæng côc thuÕ sè 870 TCT/DNNN  ngµy 26 th¸ng 03 n¨m 2004 vÒ viÖc kª khai khÊu trõ  vµ quyÕt to¸n thuÕ GTGT KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Tæng côc ThuÕ nhËn ®îc C«ng v¨n cña mét sè Côc thuÕ   ®Þa ph¬ng vµ mét sè doanh nghiÖp hái vÒ thêi ®iÓm kª khai   khÊu   trõ   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   (GTGT)   vµ   mÉu   tê   khai   quyÕt to¸n thuÕ GTGT n¨m 2003. VÊn ®Ò nµy Tæng côc ThuÕ   híng dÉn cô thÓ nh sau: 1.   VÒ   thêi   ®iÓm   kª   khai   khÊu   trõ   thuÕ   gi¸   trÞ   gia  t¨ng Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.2c, môc III, phÇn B Th«ng t sè 120/2003/TT­BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng  dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003  cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT  vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ GTGT  th×: ThuÕ ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô ®îc khÊu trõ ph¸t  sinh trong th¸ng nµo ®îc kª khai khÊu trõ khi x¸c ®Þnh sè  thuÕ ph¶i nép cña th¸ng ®ã, kh«ng ph©n biÖt ®∙ xuÊt dïng  hay cßn ®Ó trong kho. Trêng hîp hãa ®¬n GTGT hoÆc chøng  tõ nép thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo  ph¸t   sinh  trong   th¸ng  nhng   cha  kª   khai  kÞp  trong   th¸ng  th×   ®îc   kª   khai   khÊu   trõ   vµo   c¸c   th¸ng   tiÕp   sau,   thêi  gian tèi ®a lµ 03 th¸ng kÓ tõ thêi ®iÓm kª khai cña th¸ng  ph¸t sinh. VÝ   dô:   Hãa   ®¬n   GTGT   hoÆc   chøng   tõ   nép   thuÕ   GTGT   ë  kh©u nhËp  khÈu  cña hµng hãa, dÞch  vô mua vµo ph¸t  sinh  trong th¸ng 1 n¨m 2004 th× sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc kª  khai khÊu trõ vµo tê khai thuÕ GTGT cña th¸ng 1 n¨m 2004,  nÕu c¬ së cha kª khai kÞp vµo tê khai thuÕ GTGT cña th¸ng  1 th× ®îc kª khai khÊu trõ vµo tê khai thuÕ cña th¸ng 2,  th¸ng 3 hoÆc chËm nhÊt vµo tê khai thuÕ GTGT cña th¸ng 4  n¨m 2004. 2. VÒ mÉu tê khai quyÕt to¸n thuÕ GTGT cña n¨m 2003. MÉu tê khai dïng ®Ó quyÕt to¸n thuÕ GTGT cña n¨m 2003  ®îc thùc  hiÖn  theo mÉu tê khai sè 11/GTGT  ban hµnh kÌm  theo   Th«ng   t  sè   122/2000/TT­BTC   ngµy   29/12/2000   cña   Bé  Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   79/2000/N§­CP  ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh  LuËt thuÕ GTGT.
  2. 2 Tæng   côc   thuÕ   ®Ò   nghÞ   Côc   thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh   phè  trùc thuéc Trung  ¬ng híng dÉn c¸c c¬ së kinh doanh thùc  hiÖn.
Đồng bộ tài khoản