Công văn 8800/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 8800/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8800/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn thuế hàng quà tặng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8800/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 8800/TC-TCT ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2003 vÒ viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu hµng quµ tÆng KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, Th«ng t sè 172/1998/TT- BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993, sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu th×: hµng nhËp khÈu lµ quµ biÕu, quµ tÆng cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cho tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam thuéc ®èi tîng ®îc xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu. §Ó thèng nhÊt viÖc gi¶i quyÕt miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mÆt hµng lÞch, bu thiÕp, sæ tay nhËp khÈu, tr¸nh t×nh tr¹ng lîi dông, gian lËn, nhËp khÈu phôc vô môc ®Ých kinh doanh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ vÒ ®Þnh møc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi c¸c c¬ quan, tæ chøc níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; c¬ quan, tæ chøc ViÖt Nam (trõ tæ chøc kinh tÕ, doanh nghiÖp kinh doanh); c¸c c¸ nh©n ngêi níc ngoµi, c¸ nh©n ViÖt Nam ®îc gi¶i quyÕt miÔn thuÕ nhËp khÈu trong mét n¨m c¸c lo¹i nh sau: 1. C¸c c¬ quan, tæ chøc níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; c¸c c¬ quan, tæ chøc ViÖt Nam (trõ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc miÔn thuÕ trong trêng hîp nµy) ®îc gi¶i quyÕt miÔn thuÕ nhËp khÈu trong mét n¨m c¸c lo¹i nh sau: - 300 (ba tr¨m) b¶n lÞch c¸c lo¹i (gåm lÞch ®Ó bµn, lÞch treo têng c¸c lo¹i). - §èi víi c¸c lo¹i sæ tay, bu thiÕp, lÞch nhá bá tói th× trÞ gi¸ l« hµng ®îc miÔn thuÕ kh«ng qu¸ 100USD (mét tr¨m ®« la Mü). 2. C¸c c¸ nh©n ngêi níc ngoµi ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam c«ng t¸c, häc tËp ë níc ngoµi vµ ngêi ViÖt Nam cã th©n nh©n ë níc ngoµi trong n¨m cã nhËp c¶nh vµo ViÖt Nam ®îc phÐp nhËp khÈu miÔn thuÕ trong mét n¨m c¸c lo¹i nh sau: - 20 (hai m¬i) b¶n lÞch c¸c lo¹i (gåm lÞch ®Ó bµn, lÞch treo têng...) - §èi víi c¸c lo¹i sæ tay, bu thiÕp, lÞch bá tói th× trÞ gi¸ l« hµng ®îc miÔn thuÕ kh«ng qu¸ 50USD (n¨m m¬i ®« la Mü) §Þnh møc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng quµ tÆng lµ lÞch, bu thiÕp, sæ tay ®îc thùc hiÖn tõ ngµy v¨n b¶n nµy ®îc ký ban hµnh vµ n»m trong ®Þnh møc miÔn thuÕ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản