Công văn 8821/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 8821/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8821/TC/CST của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tái nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8821/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña bé tµi chÝnh sè 8821/TC-CST ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2003 vÒ viÖc xö lý thuÕ TT§B hµng t¸i NK KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng C¨n cø qui ®Þnh t¹i c¸c NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993, sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998, sè 84/1998/N§-CP ngµy 12/10/1998 cña ChÝnh phñ, c¸c Th«ng t sè 168/1998/TT-BTC ngµy 21/12/1998, sè 172/1998/ TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh, Bé Tµi chÝnh híng dÉn xö lý thuÕ TT§B ®èi víi hµng ®· xuÊt khÈu, nay t¸i nhËp khÈu nh sau: Hµng ®· xuÊt khÈu nhng v× lý do nµo ®ã buéc ph¶i nhËp khÈu trë l¹i ViÖt Nam kh«ng ph¶i nép thuÕ TT§B khi t¸i nhËp khÈu. §iÒu kiÖn, thñ tôc hå s¬ xÐt kh«ng thu thuÕ TT§B vµ thÈm quyÒn xö lý kh«ng thu thuÕ TT§B thùc hiÖn thèng nhÊt nh ®èi víi kh«ng thu thuÕ nhËp khÈu qui ®Þnh t¹i tiÕt k, ®iÓm 1, ®iÓm 2, môc I, phÇn E Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998, Th«ng t sè 151/1999/TT-BTC ngµy 30/12/1999 cña Bé Tµi chÝnh. Hµng ho¸ nµy khi tiªu thô trªn thÞ trêng néi ®Þa c¸c ®¬n vÞ ph¶i kª khai nép thuÕ TT§B.
Đồng bộ tài khoản