Công văn 8841/TC/VP của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Công văn 8841/TC/VP của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8841/TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8841/TC/VP của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  sè 8841 T C/V P  n g µy  25 th¸ng 08 n¨ m  2003  vÒ  viÖc ® Ý n h  ch Ý n h  q u y Õt ® Þ n h  sè 110/2003/Q§­B T C KÝnh      göi:­ C¸c Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh  phñ ­UBND       c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc TW   ­ Côc H¶i quan, côc    thuÕ c¸c tØnh, thµnh    phè trùc  thuéc TW   Ngµy  25/07/2003,  Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh  ®∙ ký QuyÕt ®Þnh  sè  110/2003/Q§­ BTC     vÒ viÖc  ban hµnh BiÓu  thuÕ thuÕ nhËp khÈu  ®∙i.Do   u    s¬ xuÊt trong qu¸      tr×nh so¹n th¶o,nªn  mét  saisãt,Bé      cã  sè      Tµi chÝnh  xin  ®Ýnh  chÝnh    sau: l¹nh  i I. h Ç n  D a n h  m ô c  h µ n g  h o¸  P §∙in   §Ýnh  chÝnh M∙  hµng M«     t¶hµng  ho¸ M∙ hµng M«     t¶hµng 4011 94 ­    ­ Lo¹idïng cho  vµ  xe  m¸y 401 94 ­­ Lo¹i  dïng cho xe vµ  x©y  dùng  hoÆc  xÕp  dì 1   m¸y  x©y  dùng  hoÆc   c«ng  nghiÖp, kÝch  th   íc xÕp  dì c«ng  nghiÖp,   vµnh  kh«ng    cm qu¸ 61  kÝch th íc vµnh trªn  61  cm 7605 29 10 ­ ­ Cã  ® êng kÝnh kh«ng 760 ­ 29 10 ­ ­ Cã   êng  ­  ® kÝnh kh«ng  qu¸ 0,254    m 5 qu¸ 0,254  m   m 8438 90 11 ­ ­ Cña  hµng  ho¸ thuéc 843 ­   90 11 ­ ­ Cña  hµng ho¸ thuéc ­   ph©n   nhãm   8438.30  (ho¹t 8   ph©n   nhãm   8438.30   ®éng  b»ng  tay hoÆc   søc  (ho¹t ®éng  b»ng  tay   kÐo   ®éng   vËt)  hoÆc   hoÆc  søc  kÐo  ®éng  8438.80.00 (m¸y    xay  cµ  vá  vËt)hoÆc     8438.80  (m¸y  phª) xay  cµ  vá  phª) 8438 90 21 ­ ­ Cña  hµng  ho¸ thuéc 843 ­   90 21 ­ ­ Cña  hµng ho¸ thuéc ­   ph©n   nhãm   8438.30  (ho¹t 8   ph©n   nhãm   8438.30   ®éng  b»ng  tay hoÆc   søc  (ho¹t ®éng  b»ng  tay   kÐo   ®éng   vËt)  hoÆc   hoÆc  søc  kÐo  ®éng  8438.80.00 (m¸y    xay  cµ  vá  vËt)hoÆc     8438.80  (m¸y  phª) xay  cµ  vá  phª) 8481 80 96 ­ ­ ­ ­ Cã  ® êng kÝnh  trong 848   80 96 ­ ­     êng  ­ ­ Cã ® kÝnh  trong  cña  cöa  n¹p  cöa  vµ  tho¸t 1   cña  cöa n¹p  cöa    vµ  tho¸t   trªntõ1        cm ®Õn    2,5 cm tõ1      cm ®Õn    2,5 cm 8481 80 97 ­ ­ ­ ­ Cã  ® êng kÝnh  trong 848   80 96 ­ ­     êng  ­ ­ Cã ® kÝnh  trong  cña  cöa  n¹p  cöa  vµ  tho¸t 1   cña  cöa n¹p  cöa    vµ  tho¸t   trªndíi1        cm hoÆc       trªn2,5 díi 1 cm  hoÆc  trªn  2,5  cm cm
  2. 2 8481 80 98 ­ ­ Lo¹i kh¸c, ®iÒu  ­ ­      khiÓn 848 80 98 ­ ­ Lo¹ikh¸c,®iÒu  ­      khiÓn  b»ng tay,  träng lîng díi  3  1 b»ng    tay,träng l díi3   îng    kg, ®∙  îc xö      Æt     ®   lý bÒ m kg, ®∙  îc xö      Æt     ®   lýbÒ m hoÆc   lµm   b»ng   thÐp  hoÆc  lµm  b»ng  thÐp  kh«ng  hoÆc     gØ  niken kh«ng  hoÆc     gØ  niken 8481 80 99 ­ ­     ­ ­Lo¹ikh¸c 848 80 99 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    1 Dßng  phÝa ­ ­  ­ ­ Tæng   träng îng  t¶i l cã    Dßng  phÝa ­ ­ Tæng  träng l ­­ îng cã  trªn   ph©n    trªn6  tèi ®a    tÊn trªn   ph©n   tèi t¶i  ®a  kh«ng qu¸ 6  nhãm  hµng  nhãm  hµng  tÊn 8704.22.41  8704.22.41  (trang614)   (trang614)   II. h Ç n  c h ó  gi¶i a n h  m ô c  h µ n g  h o¸  P  D 1. Chó      gi¶iCh¬ng    25,trang 97:chó    (h)söa      gi¶i2    côm     tõ “S¸p ch¬ibi­     a”  thµnh “PhÊn ch¬ibi­   a”. 2. Chó    gi¶iCh¬ng   29, trang 127: chó    (c)“C¸c s¶n    gi¶i1      phÈm  thuéc  nhãm   29.36 ®Õn  29.39  hoÆc   ete  êng, acetal® êng  este ® êng  c¸c ®     vµ    vµ    muèi cña    chóng,c¸c s¶n      phÈm   thuéc nhãm     29.40 hoÆc  29.41  hoÆc   ®∙  cha  x¸c vÒ   Æt     m ho¸ häc” ® îc söa  i sau: “C¸c s¶n      l¹ nh        phÈm  thuéc nhãm  29.36  ®Õn   29.39 hoÆc   ete  êng,  ® acetal® êng  este  êng  c¸c    vµ  ® vµ  muèi  cña  chóng,cña    nhãm  29.40,hoÆc       c¸c s¶n phÈm  cña nhãm  2941, ®∙    hoÆc   cha  x¸c®Þnh  m Æt       vÒ  ho¸ häc”. 3. Chó      gi¶iCh¬ng    76, trang 447: Gép        néi dung ®iÓm   vµ    2  3, chó    gi¶i ph©n nhãm   thµnh:“2.Theo      chó    (c)cña  gi¶i1    ch¬ng nµy  môc  vµ  ®Ých cña  ph©n nhãm  7616.91,kh¸iniÖm       “d©y” chØ      ¸p dông cho    c¸c s¶n  phÈm   d¹ng  ë  cuén hoÆc  kh«ng,cã    h×nh  d¹ng  Æt   m c¾t      bÊt kú,kÝch  ícm Æt   th   c¾t ngang  kh«ng    m m”. qu¸ 6  4. Chó      gi¶iCh¬ng    84, trang 479: ®iÓm       1, phÇn chó    gi¶iph©n nhãm,  söa  côm     tõ“chó gi¶i (B)”thµnh      5    “chó gi¶i     5”. Bé    TµichÝnh    xinch©n  thµnh      c¸o lçi.
Đồng bộ tài khoản