Công văn 8854/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Công văn 8854/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8854/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8854/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 8854/VPCP-ĐMDN V/v thời điểm xác định giá trị Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008 doanh nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Xét đề nghị của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại công văn số 1258/TT-CPH ngày 08 tháng 12 năm 2008 về thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Đồng ý thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là ngày 31 tháng 12 năm 2008. Giao Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện việc cổ phần hóa Ngân hàng này trong năm 2009. Văn phòng Chính phủ thông báo để Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: TC, KHĐT; - Ngân hàng Nhà nước VN; - Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, TTĐT; Phạm Viết Muôn - Lưu: VT, ĐMDN (3).
Đồng bộ tài khoản