Công văn 8895/BKH/VPXT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Công văn 8895/BKH/VPXT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8895/BKH/VPXT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đấu thầu mua sắm hàng hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8895/BKH/VPXT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t sè 8895 BKH/VPXT ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 vÒ viÖc ®Êu thÇu mua s¾m hµng ho¸ KÝnh göi: - C¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ - UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng GÇn ®©y mét sè tæ chøc quèc tÕ vµ nhµ thÇu cung cÊp hµng ho¸ cã th khiÕu n¹i vÒ viÖc trong hå s¬ mêi thÇu cung cÊp hµnh ho¸, mét sè chñ ®Çu t ®a ra tiªu chuÈn hµng ho¸ ph¶i thuéc c¸c n íc nhãm G7 hoÆc EU, v× vËy ®· lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh vµ kh«ng t¹o ®îc sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c nhµ thÇu. §Ó lùa chän ®îc nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña Bªn mêi thÇu trªn c¬ së ®¶m b¶o môc tiªu c¹nh tranh, c«ng b»ng vµ minh b¹ch cña c«ng t¸c ®Êu thÇu, víi chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n íc vÒ ®Êu thÇu, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ò nghÞ c¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cÇn lu ý ®èi víi hå s¬ mêi thÇu cung cÊp hµng ho¸ (kh«ng phô thuéc vµo yªu cÇu cña nhµ tµi trî), cô thÓ nh sau: 1. Néi dung hå s¬ mêi thÇu cung cÊp hµng ho¸ ph¶i b¶o ®¶m theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 24 NghÞ ®Þnh 88/1999/N§-CP ngµy 1/9/1999 cña ChÝnh phñ, Ch¬ng I vµ Ch¬ng II PhÇn thø ba Th«ng t Híng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ ®Êu thÇu sè 04/2000/TT-BKH ngµy 26/5/2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 2. C¸c côm tõ Nhãm G7, EU ®îc sö dông khi nãi vÒ c¸c níc trong tæ chøc kinh tÕ chÝnh trÞ, kh«ng ®îc dïng lµm tiªu chuÈn hay ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cña hå s¬ mêi thÇu.
Đồng bộ tài khoản