Công văn 890-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Công văn 890-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 890-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc tính tiền thuê đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 890-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  æ n g  c ô c thu Õ  s è   T 890­T C T/N V 7   g µ y  20 th¸ng 5 n¨ m  1996  Ò   n V vi Ö c  Ý nh ti Ò n thuª ® Ê t t V Ò   Öc:"§Þnh    t    Ýnh  Òn thuª®Êt"m µ   ôc  Õ  µnh  è  vi   gi¸®Ê ®Ó t ti       C thu th ph Hå   Ý   Ch Minh  nªu  ¹  ti c«ng  sè  v¨n  1199 CT/Ng.V  µy  4­ ng 9­ 1996. Sau        khib¸o c¸o l∙nh®¹o  é  µichÝnh,Tæng  ôc  Õ  ã    Õn       BT    c thu c ý ki nh sau: T¹i§iÒu  B¶n    5  quy  nh   ®Þ khung    gi¸cho thuª ®Êt  i  íic¸c tæ    ®è v     chøc  trong níc® îcNhµ   íccho    t      n  thuª®Ê (ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1357  TYC/Q§/TCT  µy  12­ ng 30­ 1995  ña  é   ëng  é   µichÝnh) quy  nh..."møc c B tr BT    ®Þ   tiÒn thuª®Êt    ông     ¸p d cho  Ön  ¹ngcña  t  ¹ thêi®iÓ m   hi tr   ®Ê t     i cho thuª. . " . .. Gi¸®Êt  µm    tÝnh  Òn thuª®Êt  µgi¸cña  õng    t  ®Þa  ­   l c¨n cø  ti     l    t l«®Ê do  ph ¬ng quy  nh  ®Þ theo khung      ¹  t  ¹  gi¸c¸c lo i®Ê t iNghÞ   nh  ®Þ 87/CP  µy  8­ ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ. HiÖn  ¹ngcña  t    y   Üa  µgi¸®Êt  c Ch ph   tr   ®Ê ë ®© ngh l    theo  Ön  hi tr¹ngt¹  êi®iÓ m    i  th cho thuªvµ  a  Ó   Òn  n   ï thiÖth¹icho  êicã  t    ch k ti ®Ò b      ng   ®Ê bÞ    åi. thu h Ph Çn  èi®iÓ m     ôc  , cu   2, M II Th«ng   è  TT/LB  µy  11­ t s 94  ng 14­ 1994  ña  c Liªn Bé   µi  Ýnh  Bé   ©y   ùng  Tæng   ôc  Þa  Ýnh  Ban  Ët      T ch ­  X d ­  c§ ch ­  V gi¸ ChÝnh  ñ  íng  Én    µnh  ph h d thih NghÞ   nh  è  /CP  µy  th¸ng 8  ®Þ s 87  ng 17    n¨m   1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ®Þ khung      ¹  t  gi¸c¸c lo i®Ê quy  nh:  êng  îp ®Þ Tr h  ® îcc¬    quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho  Ðp  ph thay ® æi  ôc  ch  ö  ông    m ®Ý sd th×    t  îcx¸c ®Þnh  gi¸®Ê ®     theo b¶ng    ã  ïng m ôc  ch  ö  ông  íikÓ   õ gi¸c c   ®Ý sd m   t  ngµy  chuyÓn  ôc  ch  ö  ông, nhng  ã  Ýnh  n   iÒu  Ön  ô  Ó  ña  m ®Ý sd   ct ®Õ ® ki c th c tõng thöa ®¸t®Ó     nh          x¸c®Þ gi¸cho  Ých  îp. th h Nh   Ëy, tr ng  îp  Ön  ¹nglµ ®Êt  v   ê h hi tr     n«ng nghiÖp, l©m    nghiÖp, ®Êt      b∙i hiÖn  cßn  hoang    íc®©y,  ho¸ tr   nay  ∙  îcquy  ¹ch  µnh  ®®  ho th khu  c«ng  nghiÖp,  ®ùoc  cho thuª®Ó   ö  ông  µo  ôc  ch      sd vm ®Ý phi n«ng nghiÖp, th×  t    ∙    ®Ê ®ã ® ® îcchuyÓn  ôc  ch  ö  ông. V×   Ëy,gi¸®Êt    Ýnh  Òn    m ®Ý sd   v    ®Ó t ti thuª®Êt    ph¶i  lµ®Êt    khu c«ng  nghiÖp,th ng  ¹i.   éc ®Êt  «  Þ  Ýnh    ¬ m .thu   . ® th (t theo  ôc  ch  m ®Ý sö  ông  íi). d m C¸c    t  l«®Ê cho  thuªcha  îcquy  nh    ®  ®Þ trong b¶ng      gi¸hoÆc     t  a  gi¸®Ê ch phï hîp  ×    th b¸o c¸o  û   U ban  ©n  ©n  µnh  è  iÒu  nh d th ph ® chØnh  ¹ cho  îp  ý li  h l  theo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh    ®Þ t i 5  ®Þ 87/CP  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph C¨n  vµo  íng  Én    y,  ôc  Õ  èi hîp  íic¸c ngµnh  cø  h d trªn®© C thu ph   v    chøc  n¨ng  ã  ªnquan  ë  Þa  Ýnh, Së   µi chÝnh  c li   (S § ch   T  v,v. .x¸c ®Þnh    t  Ýnh  .    ) gi¸®Ê t tiÒn thuª®Êt     cho  îp lý, ng  Ýnh  h   ®ó ch s¸ch.
Đồng bộ tài khoản