intTypePromotion=1

Công văn 898/CV-NHNN10 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
95
lượt xem
18
download

Công văn 898/CV-NHNN10 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 898/CV-NHNN10 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 898/CV-NHNN10 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  898/CV­N H N N 1 0 N n g µ y 28 th¸ng 9 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c th ù c hi Ö n  lu Ët N g © n  h µ n g  N h µ   íc n  v µ   u Ë t c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g L KÝnh  öi: g  Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët c¸c tæ    h Nh n     v Lu     chøc  Ýn  ông  îc td ®  Quèc  éi  íc Céng  µ    éi  ñ  H n  ho x∙ H ch nghÜa  Öt Nam   Vi   kho¸ X,  ú  äp    k h thø    2 th«ng  qua  µy  ng 12/12/1997. Theo  Òu  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt    §i 62  Ng h Nh n   Nam   µ  iÒu  v® 130  Ët c¸c tæ  Lu     chøc  Ýn  ông, th×  Ët Ng ©n   µng  µ   íc td   Lu   h Nh n   ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn  ông  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy    v Lu c¸c tæ  td c hi l     k t  01/10/1998. Theo  ù  ©n     s ph c«ng  ña  Ýnh   ñ,  c Ch ph trong  ¬n  th¸ng  h 9  qua   Ng ©n   µng  µ   íc ®∙  Ëp  h Nh n   t trung x©y  ùng      d c¸c NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph ®Ó   ô  Ó      c th ho¸ c¸c quy  nh  ña  LuËt.Bªn  ¹nh  ,  ét  è      ®Þ c 2    c ®ã m s c¸c v¨n b¶n  ­ h íng dÉn    µnh  éc thÈm  Òn    thih thu   quy ban  µnh  ña  ©n   µng  µ   íccòng  h c Ng h Nh n   ®∙  îcso¹n th¶o,c¸cv¨n b¶n  ®        kh¸csÏtiÕp tôc® îcban  µnh    öa  æi,thay         h ®Ó s ®   thÕ      c¸cv¨n b¶n  Ön  µnh. hi h ViÖc  iÓn  tr khai thùc  Ön  Ët  Çn  îc tiÕn  µnh    hi Lu c ®  h nghiªm  óc, thËn  t  trängtheo nguyªn t¾c:       ­ Nh÷ng    quy  nh  ña  Ët ®∙  â rµng,cô  Ó  Çn  ®Þ c Lu   r     th c nhanh  ãng  iÓn ch tr   khai®ång  êic¨n cø  µo  ×nh  ×nh  ùc tiÔn ®Ó   ã  ÷ng  íc®iÒu    th     v t h th     c nh b  chØnh  cho  ïhîp,kh«ng  ©y    ÷ng    én,m Êt    nh  ña  Ö   èng. ph     g ra nh x¸o tr   æn ®Þ c h th ­ Nh÷ng    quy  nh  ®Þ chung, cÇn  îc Ch Ýnh  ñ, Ng ©n   µng  µ   íc h­   ®  ph   h Nh n   íng  Én  ùc hiÖn, viÖc  iÓn khaithùc hiÖn  Ï c¨n  vµo  éidung  ña    d th     tr       s   cø  n  c c¸c v¨n b¶n  ªnquan.   li   ­ Nh÷ng  éidung  µ   Öc  iÓn khaithùc hiÖn  Çn  ã  ícqóa    ng    n  m vi tr       c cb  ®é nh cha  ã  c v¨n  b¶n  íng  Én,    ¶m   h d ®Ó ® b¶o  ¹t®éng  èng  Êt,Ng ©n   µng  ho   th nh   h Nhµ   íc sÏ cã  n     b¸o  c¸o    Ýnh  ñ  îc tiÕp  ôc  ùc  Ön  xin Ch ph ®   t th hi theo     c¸c quy ®Þnh  Ön  µnh  hi h cho  íkhicã    t     v¨n b¶n  íi. i m §Ó   b¶o  ¶m   Öc  iÓn khaic¸c quy  nh  ña  ® vi tr      ®Þ c C¸c  Ët ng©n  µng  îc Lu   h ®  th«ng  èt,c¨n  trªn c¸c nguyªn  ¾c  su   cø      t nªu  trªn,c¨n  §iÒu    cø  129  Ët    Lu Tæ chøc  Ýn  ông, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc yªu  Çu  td   ®è Ng h Nh n   c Gi¸m  c      ®è c¸c chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc,Thñ  ëng  n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Chñ  Ng h Nh n   tr ®¬ v thu   h Nh n   tÞch  éi ®ång  H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tæ  ®è   chøc  Ýn  ông      td c¨n cø c¸c nguyªn  ¾c    y     íng  Én, tr Ón khaithùc  Ön    Ët  ©n     t trªn®© ®Ó h d  i     hi c¸c Lu Ng hµng.§èivíi ÷ng  Ên    ã  Ó  ã  ù       nh v ®Ò c th c s kh«ng  èng  Êt trong nhËn  th nh     thøc,  Ng ©n  µng  µ   ícl ý  h Nh n  u  trongqu¸ tr×nh tr Ónkhaithùc hiÖn        i       nh sau: I­ è i v íi hi n h¸nh N g © n  h µ n g  N h µ  n í c t Ø n h,   §  c th µ n h p h è , c¸c ® ¬ n  v Þ  thu é c N g © n  h µ n g  N h µ  n í c Vi Ö t N a m : 1/ C¸c      chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  Ng h Nh n     ph tr     ­ ¬ng  Õp  ôc ho¹t®éng  ti t     theo    c¸c quy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng  Ön  µnh, ch tæ  v ho   hi h  
  2. 2 bao  å m   nghiÖp  ô  ©n  ü  g c¶  v ng qu cho kh¸ch hµng,thùc hiÖn  Þch  ô  Òn tÖ        d v ti   cho  Ýnh  ñ. §èivíic¸c nhiÖ m   ô  ña    Ch ph         v c chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc ® îc Ng h Nh n     quy  nh  ®Þ trongLuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ng  Ön      h Nh n     nh hi nay    Chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc cha  ùc  Ön  ×  h Nh n   th hi th chØ   îc thùc  Ön    ã  ù  û  ®  hi khi c s u quyÒn, cho  Ðp    ph b»ng   v¨n b¶n  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c th ®è Ng h Nh n 2/ §èi víinghiÖp  ô       v b¶o  l∙nh:K Ó   õ ngµy    t  01/10/1998,Ng ©n   µng  µ     h Nh níckh«ng  îcthùc hiÖn    ®    b¶o    l∙nhcho  chøc,c¸ nh©n  tæ     vay  èn  trong níc v c¶     vµ  µiníc;kÓ   õ ngµy  ngo     t   01/10/1998,Ng ©n   µng  µ   íc chØ    h Nh n   b¶o      l∙nhcho c¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  td vay  èn  íc ngoµi khi cã  v n      chØ   nh   ña  ñ   íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ  ph . 3/ §èivíiho¹t®éng    Òn:viÖc    Òn vµ         inti   inti   gi¸m      Òn tiÕp tôc thùc s¸tinti        hiÖn theo      nh   Ön  µnh  c¸c qui ®Þ hi h cho  n     ã    nh   íi.Sau    ®Õ khi c qui ®Þ m  khi ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  Þ   nh  Ò   Öc    c  h ngh ®Þ v vi in,®ó b¶o  qu¶n, vËn    chuyÓn,  tiªuhuû,viÖc    Òn sÏthùc hiÖn      inti       theo  quy  ×nh ® îcqui®Þnh  ¹ NghÞ   nh   tr       t i ®Þ nµy. 4/ §èivíiviÖc    û  Òn:TËp       tiªuhu ti   trung hoµn  µnh  Öc    û  è  Òn   th vi tiªuhu s ti   r¸ch n¸t,h  áng     h theo  Õ   ¹ch,lÖnh    û  ∙  Öt  íc ngµy  k ho   tiªuhu ® duy tr   01/10/1998   nhng  a  ùc hiÖn  ch th   xong.Qui  ×nh tiªuhuû,gi¸m    Én  ùc hiÖn    tr       s¸tv th   theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  hi h cho  n       û  ®Õ khitiªuhu xong  µn  é  è  Òn        áng  to b s ti r¸ch n¸th h ®∙  îc duyÖt  ®  theo  Õ   ¹ch  k ho n¨m 1998. ­ ViÖc    û  Òn     tiªuhu ti r¸ch n¸t,h  áng     h theo  Önh  l sau  µy  ng 01/10/1998  Ï thùc  Ön  s  hi theo  ng  ®ó quy  nh   ña    ®Þ c " NghÞ   nh  Ò     c, b¶o  ®Þ v in,®ó   qu¶n, vËn    chuyÓn, tiªuhuû  Òn"sÏ ® îc Ch Ýnh     ti       phñ ban  µnh. h 5/ViÖc  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ©n  µng  ña      c gi   th l   ho   ng h c Tæ chøc  tÝn  ông:ViÖc  Õp nhËn  å  ¬    Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng      d   ti   h s xingi   th l   ho   c¸ctæ chøc  Ýn  ông  îcthùc hiÖn  td ®    theo      nh  Ön  µnh  µ    c¸c qui®Þ hi h v c¸c quy  nh   ®Þ li   ªnquan  ña  Ët c¸ctæ  c Lu     chøc  Ýn  ông. td 6/ V Ò   Öc  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ©n  µng  ña    chøc    vi c gi ph ho   ng h c c¸c tæ  kh¸c:  ViÖc  Õp nhËn  å  ¬    ¹t®éng  ©n  µng  ña  chøc  ti   h s xinho   ng h c tæ  kh¸c sÏ® îcthùc        hiÖn theo      nh  ªnquan  ña  c¸c qui®Þ li   c NghÞ   nh  Ò   ¹t®éng  ©n  µng  ®Þ v ho   ng h cña    chøc  c¸ctæ  kh¸csÏ® îcCh Ýnh  ñ       ph ban  µnh. h 7/ ViÖc  ¹t®éng  ña  éi  ng    ho   c H ®å qu¶n  Þ Ng ©n   µng  µ   íc:kÓ   õ tr   h Nh n   t   ngµy  01/10/1998 Héi ®ång     qu¶n  ÞNg ©n  µng  µ   íckh«ng  ùc hiÖn    tr   h Nh n   th   c¸c c«ng  Öc,nhiÖm   ô  vi   v theo quy  nh  ¹  ®Þ tiPh¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc,chØ   l Ng h Nh n   thùc hiÖn      c¸c c«ng  Öc  vi cßn  ån t¹  ®∙ph¸tsinh tr cngµy  t  i     (   í  01/10/1998  µ  a  v ch kÕt  óc)cho  n       th   ®Õ khic¸cc«ng  Öc  µy  µn  µnh. vi n ho th   8/ C¸c    Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc phèi hîp  íic¸c c¬  Ng h Nh n     v     quan  µ  íc nh n   trªn®Þa   µn    b ph¸thiÖn  µ    v yªu  Çu    chøc  c c¸c tæ  kh«ng  ph¶i lµ tæ      chøc  Ýn  t dông, c¸ nh©n  Ê m      ch døt ngay  Öc  ùc  Ön  vi th hi nghiÖp  ô  ©n  µng  Õu  v ng h (n cã). 9/  Öc  ùc  Ön    nh   Ò   ù  ÷ b ¾t  éc: Tríc m ¾t  ùc  Ön  Vi th hi qui ®Þ v d tr   bu     th hi theo      nh  Ön  µnh  Ò   ù  ÷b ¾t  éc.ViÖc      Òn  öidù  ÷ c¸c qui®Þ hi h v d tr   bu   tr¶l∙ ti g   tr   i b ¾t  éc  Ïthùc hiÖn  bu s     theo qui®Þnh  ña  Ýnh  ñ.    c Ch ph 10/ Xö   ýviph¹m    l    trong ho¹t®éng  ©n  µng: TiÕp  ôc thùc hiÖn     ng h   t    theo  c¸c qui®Þnh  Ön  µnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvµ  éidung       hi h c Th ®è Ng h Nh n   n   c¸c qui®Þnh  ªnquan  ña    li   c Ph¸p  Ëtcho  n     ã  lu   ®Õ khic NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph híng dÉn  ô  Ó  ¬n  Ò   éidung  µy.   c th h v n   n
  3. 3 11/ V Ò   ¹t®éng    ho   thanh  to¸n,dÞch  ô    v cho  kho  ¹c:Thùc  Ön  b  hi theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h 12/ V Ò   ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n: Trícm ¾t,  Õp tôc thùc   ho   c Qu t d nh d    ti       hiÖn theo  quy  nh  Ön  µnh  µ  ®Þ hi h v theo  chØ  o  ña  èng  c  ©n  µng  ®¹ c Th ®è Ng h Nhµ   íc vÒ   Ên  n   ch chØnh  ¹t®éng  ña    Ü   Ýn  ông  ©n  ©n.  Ých  ho   c c¸c Qu t d nh d T cùc  Èn  Þ   iÒu  Ön    Õn hµnh  chu b ® ki ®Ó ti   tæng  Õt  Ò   ¹t®éng  ña  ü   Ýn  k v ho   c Qu t dông  ©n  ©n    ã  ¬  ë  µn  nh d ®Ó c c s ho chØnh  ù  d th¶o  NghÞ   nh  Ýnh  ñ  ®Þ Ch ph vÒ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n. tæ  v ho   c Qu t d nh d II. è i v íi  §  c¸c t æ  c h ø c  t Ý n d ô n g: 1/V Ò     äi:   tªng Tªn  äic¸c TCTD   îcnªu  g    ®  trong LuËt lµ tªngäicña      ×nh           c¸c m« h TCTD,  nh»m     nh  Ýnh  Êt ho¹t®éng, néidung  ¹t®éng  ña  õng  ¹  ×nh  x¸c ®Þ t ch        ho   ct lo ih TCTD   µ   m kh«ng  ph¶ilµ tªn riªngcña           c¸c TCTD,  ¬n  ÷a  ôc    ña  Ët hnm tiªuc Lu   c¸c tæ    chøc  Ýn  ông  µx©y  ùng  Ö   èng  ©n  µng  a  td l  d h th ng h ® n¨ng,kinh doanh      tæng  îp phôc  ô  a  µnh  Çn  h  v ® th ph kinh tÕ.Do  Ëy,viÖc  iÒu    v  ® chØnh    ña  tªnc tõng TCTD     kh«ng  Æt  ® ra. 2/V Ò   Æt   chøc:  m tæ  a)  Ò   ¬  Êu  èn: C¸c  chøc  Ýn  ông    Çn  Õu   a  ã    V cc v  tæ  td cæ ph n ch c cæ ®«ng  éc së  ÷u  µ  íccÇn  ×m  Õm    thu   h nh n   t ki bæ sung  Çn  èn    Çn  õc¸c ph v cæ ph t    cæ   «ng  éc  ë  ÷u  µ  íc ®Ó   ® thu s h nh n   b¶o  ¶m   ã  èn    Çn  ña  µ  íc ® c v cæ ph c nh n   trong c¸c tæ      chøc  Ýn  ông    Çn. Thêih¹n  iÒu  td cæ ph    ® chØnh  ù  Õn  µ2    d ki l   n¨m kÓ   õngµy  Ët cã  Öu  ùc. t  Lu   hi l b)  Ò   chøc  ña    V tæ  c Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi:Tríc m ¾t,      Ng h n      c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµivÉn  Õp  ôc ho¹t®éng  Ng h n    ti t     theo      nh  Ön  c¸c qui®Þ hi hµnh cho  n     ã  ®Õ khic NghÞ   nh  íivÒ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  chøc  ®Þ m   tæ  v ho   c tæ  tÝn  ông  ícngoµicña  Ýnh  ñ. d n    Ch ph c) V Ò     quy  nh  i víi   ®Þ ®è     thay ® æi  c¸c   ph¶ixinphÐp: VÉn  ùc hiÖn       th   theo  c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò       ®Þ hi h v c¸c thay ® æi  Çn  ã  ù  Êp  Ën  ña  ©n     c c s ch thu c Ng hµng  µ   íc.§èivíic¸c thay ® æi  µ   Ët míiquy  nh  :chuyÓn  îng Nh n           m Lu     ®Þ nh   nh   cæ   Çn  ã        û lÖ  ph c ghi tªn qu¸ t   quy  nh,  û lÖ    Çn  ña    «ng  ínsÏ ®Þ t   cæ ph c cæ ® l   vËn  ông  d theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h d) VÊn    µnh  Ëp      ®Ò th l c¸c c«ng    tycon  ña  chøc  Ýn  ông:Thùc  Ön  c tæ  td   hi theo quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ hi h c Ng h Nh n e)  Ên    chøc  µ    Èn  ña  µnh    éi  ng  V ®Ò tæ  v tiªuchu c th viªn H ®å qu¶n  Þ, tr   Ban  Óm  ki so¸t: +  êng  îp  Õu  è  µnh    éi ®ång  Tr h thi s th viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm     ×  tr   ki so¸tth ph¶ibæ     sung  trongvßng  th¸ngkÓ   õngµy    3    t  01/10/1998. +  êng  îp  ñ   Þch  éi  ng  Tr h Ch t H ®å qu¶n  Þ kiªm  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   tham    iÒu  µnh  chøc  Ýn  ông  gia ® h tæ  td kh¸c (nh    nh  ¹    qui®Þ ti kho¶n    §iÒu  4, 5  37)  ×  Çn  th c ph¶i ®iÒu    chØnh ngay  ét  m trong   hai chøc danh  trong vßng    3 th¸ngkÓ   õngµy    t  01/10/1998.
  4. 4 +   Õ u   µnh  N th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ, Ban  Óm   tr   ki so¸t kh«ng        ®ñ tiªu chuÈn theo    nh  ×  qui®Þ th ph¶imiÔn  Öm   µ      nhi v bæ sung  µnh    íitrong th viªnm     vßng  th¸ngkÓ   õngµy  3    t  01/10/1998. +  µnh  Th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t thuéc  êng  îp      tr h qui ®Þnh   ¹  t ikho¶n  §iÒu  ph¶i ® îc ®iÒu  2  40     chØnh trong vßng  th¸ng  Ó   õ 3  k t  ngµy  01/10/1998. g)  Ên    chøc  Óm     éi bé: C¸c  chøc  Ýn  ông  a  ×nh  V ®Ò tæ  ki tra n     tæ  td ch h thµnh  ét  chøc  Óm     éi bé  m tæ  ki tra n   hoÆc   ∙  ã  ng  ® c nh kh«ng  ng  íiquy  ®ó v  ®Þnh  ¹  iÒu  LuËt tæ  ti ® 41    chøc  Ýn  ông  ×  td th ph¶ithiÕtlËp      ngay    Ët cã  khiLu   hiÖu  ùc. l 3/V Ò   ¹t®éng    ho   nghiÖp  ô  µ  v v b¶o  ¶m   toµn: ® an  a­  Ò     ¹  Òn  öitheo  V c¸c lo iti g   quy  nh  ¹  Òu  LuËt c¸c tæ  ®Þ ti §i 45      chøc  Ýn  t dông: §èi víic¸c tæ        chøc  Ýn  ông  µ Ng ©n   µng: Tríc m ¾t    ©n   µng  td l  h     c¸c Ng h vÉn  ùc hiÖn  th   huy  ng  èn  ®é v theo qui®Þnh  Ön  µnh;    hi h ­ §èi víitæ        chøc  Ýn  ông    ©n  µng: theo  Ët,c¸c tæ  td phi ng h   Lu     chøc  Ýn  t dông    ©n  µng  phing h chØ  ùc hiÖn  th   huy  ng  Òn  öicã  ú  ¹n  õ m ét    ®é ti g   k h t   n¨m trëlªn. vËy,sau  µy     Do    ng 01/10/1998,c¸cc«ng    µichÝnh  Ó   C«ng    µi    tyt   k c¶  tyt   chÝnh  éc Tæng  thu   c«ng    ty,kh«ng  îcthùc hiÖn  ®    huy  ng  íilo¹ tiÒn göicã  ®é m   i      kú  ¹n díi n¨m. h   01  b) ViÖc    kh¸ch hµng  än  ©n  µng    ë   µi   ch Ng h ®Ó m t   kho¶n  Ýnh: ch Tríc m ¾t,    chøc  Ýn  ông  Én  Õp  ôc thùc hiÖn  Õ     ë   µi   c¸c tæ  td v ti t     ch ®é m t   kho¶n cho kh¸ch hµng      nh quy  nh  Ön  ®Þ hi nay  ©n   µng  µ   ícsÏsím  ã  Ng h Nh n     c quy  nh  ªnquan  n   Öc  ë   µikho¶n  ña  ®Þ li   ®Õ vi m t   c kh¸ch hµng.   c)  èi víic¸c  §   kho¶n vay  îc thÕ   Êp,  Ç m   è  ®  ch c c b»ng    Õu  ña  cæ phi c chÝnh  chøc  Ýn  ông    tæ  td ph¸tsinhtr cngµy    í  01/10/1998: ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶iyªu cÇu  vay  èn     bªn  v thay thÕ  µis¶n    t  b¶o  ¶m   ® trongvßng  th¸ngkÓ   õngµy    03    t  01/10/1998. ­ Trêng  îp kh«ng  Ó    h  th thay thÕ  µis¶n    t  b¶o  ¶m   ×  chøc  Ýn  ông  ® th tæ  td ph¶i cã  Ön    bi ph¸p    ö  ý c¸c kho¶n  ®Ó x l     vay  µy  n trong  vßng  th¸ng kÓ   õ 06    t  ngµy  Ët cã  Öu  ùc. Lu   hi l d) V Ò   Öc    vi cho  vay  µ  v quy  ×nh xÐt duyÖt cho  tr       vay,b¶o  ¶m   Òn vay:   ® ti   ­  Ò   Öc  V vi cho  vay  õ tr ng  îp  Þ   Ê m   tr   ê hbc cho vay theo    nh   ña  qui ®Þ c LuËt,viÖc    cho vay  Én  ùc hiÖn  v th   theo    nh  Ön  µnh  qui®Þ hi h cho  n     ã  ®Õ khic qui®Þnh  íicña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   m  Th ®è Ng h Nh n ­ Qui  ×nh  Ðt  Öt  tr x duy cho  vay sau  µy  ng 01/10/1998,c¸c tæ      chøc  Ýn  t dông  ph¶i ban  µnh    h ngay hoÆc   iÒu  ® chØnh quy  ×nh  Ðt  Öt  tr x duy cho    vay theo c¸cqui®Þnh  ¹ ®iÒu      LuËt c¸ctæ      t  i 53,54,55      chøc  Ýn  ông. td ­ ViÖc    b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay:ViÖc    b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  Én  ùc hiÖn  v th   theo  quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h cho  n     ã    nh  íicña  Ýnh  ñ. ®Õ khic qui®Þ m  Ch ph e)  Ò   ×nh  Vh thøc b¶o    ña    chøc  Ýn  ông: Trong    a  ã  l∙nhc c¸c tæ  td   khich c NghÞ   nh  Ò     Ön  ®Þ v c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay,c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  Én  td v thùc hiÖn    b¶o    l∙nhtheo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h
  5. 5 f)V Ò     "nghiÖp  ô  v qu¶n  ývèn  u    ña    l  ®Ç t c Tæ chøc, c¸ nh©n"     theo  Òu  §i 72  Ët    chøc  Ýn  ông: Trõ    n  Þ   ang  ùc  Ön  Lu c¸c tæ  td   c¸c ®¬ v ® th hi nghiÖp  ô  v nµy theo chÊp  Ën  ña  ©n  µng  µ   íc,c¸ctæ    thu c Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông  td chØ  îc ®  thùc hiÖn    NghiÖp  ô  µy    ã  íng dÉn  ô  Ó  ña  ©n  µng  µ   íc. v n khic h   c th c Ng h Nh n g) Xö  ýc¸ctr ng  îp "cÊm    l    ê h   cho  vay"theo qui®Þnh  ¹ ®iÒu       t  i 77: ­ K Ó   õ ngµy    t  01/10/1998,cÇn  ©n  ñ  iÖt®Ó     tu th tr   quy  nh  ¹  iÒu    ®Þ ti ® 77 LuËt      c¸c Tæ chøc  Ýn  ông, TCTD   td   kh«ng  îc thùc  Ön  ÷ng  ®  hi nh kho¶n    cho vay  i víic¸c ®èi t ng ®∙  îc quy  nh  ¹  iÒu  hoÆc   ùa  µo  ®è        î   ®   ®Þ ti® 77  d v b¶o    l∙nh cña    i t ng nµy    Êp  Ýn  ông. c¸c®è  î   ®Ó c t d ­ §èivíic¸c kho¶n         cho vay    i t ng m µ   c¸c ®è  î   theo  Ët tæ  Lu   chøc  Ýn  ông  td bÞ   Ê m:    c Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶i cã  Ön    bi ph¸p    ö  ý c¸c kho¶n  ®Ó x l     vay  ªn li   quan  trong thêih¹n 6        th¸ngkÓ   õngµy    t  01/10/1998.Trêng  îp kh«ng  Ó  ö  ý   h  th x l   ®Ó   ©n  ñ quy  nh  ña  Ët,th× cÇn  iÒu  tu th   ®Þ c Lu     ® chØnh  chøc danh  ña  ÷ng  c nh ®èi t ng thuéc tr ng  îp quy  nh  ¹ ®iÒu   î    ê h   ®Þ t i 77. ­ §èivíic¸c kho¶n         cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ña  ÷ng  i îng thuéc  iÒu  ® c nh ®è t   ® 77: Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶iyªu  Çu     c c¸c bªn vay  èn  v thay thÕ  Ön    bi ph¸p   b¶o ®¶m.  êng  îp  Tr h bªn  vay kh«ng  Ó  th thay  Õ  Ön  th bi ph¸p  b¶o  ¶m   ×  ® th trong  vßng  th¸ng kÓ   õ ngµy  6    t  01/10/1998,Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶ixö  ýc¸c kho¶n    l    vay  µy  n hoÆc   ph¶i®iÒu    chØnh  chøc danh  ña    i t ng li   c c¸c®è  î   ªnquan. h) V Ò   í h¹n    gi   b¶o    ña  chøc  Ýn  ông    nh  iÒu  i l∙nhc tæ  td qui®Þ ® 79.2:Tríc    m ¾t    chøc  Ýn  ông  Én  ùc hiÖn  c¸c tæ  td v th   theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p  ËthiÖn  lu   hµnh cho  n     ã    nh  íi. ®Õ khic qui®Þ m i)V Ò   í h¹n    gi   møc  ãp  èn,mua    Çn  i gv  cæ ph theo  Òu    Ön  ¹       §i 80:Hi t ic¸ctæ , chøc  Én  ùc hiÖn  v th   theo    nh  Ön  µnh. Tuy  qui®Þ hi h   nhiªn,trong khicha  ¸nh       ® gi¸® îc gi¸trÞ thùc  ã  ña  èn  ù cã, cÇn  ¹n  Õ   Öc  ãp  èn, mua           cc V t    h ch vi g v   cæ phÇn.   k) C¸c    quy  nh  Ò     nh  èn  ù cã, c¸c tû lÖ  toµn:Tríc m ¾t, ®Þ v x¸c ®Þ v t         an        vÉn    ông      nh  Ön  µnh  ¸p d c¸cqui®Þ hi h cho  n     ©n  µng  µ   íccã    ®Õ khiNg h Nh n   qui ®Þnh  íi. m l)C¸c    quy  nh  Ò   ù  ®Þ v d phßng  ñiro  µ  r   v c¸ch xö  ýc¸c kho¶n  µis¶n  ã     l    t  C cha  îcdù  ®   phßng:V Ò     ph¸p  ý,kÓ   õ ngµy  l   t  01/10/1998,c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  td "ph¶i"dù    phßng  cho    ñiro  c¸c r   trong  ¹t®éng  ©n  µng. ViÖc  Ých    ho   ng h   tr chi phÝ  ®Ó  dù  phßng rñi  ro trong ho¹t ®éng  ng©n  hµng míi ph¸t    sinh tõ  01/10/1998  µ    v c¸c kho¶n  b¶o  Ó m   Òn göicho    èn  hi ti     c¸c v huy  ng  ®é sau  µy  ng 01/10/1998 sÏ® îcthùc hiÖn         theo nh÷ng  íng dÉn  ¾p  í .   h  s ti III.N h ÷ n g  vi Ö c c Ç n  l µ m  n g a y:   C¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td ph¶i: a) Rµ     µn  é    ¹t®éng  Ön  ¹ cña  chøc  × nh,  nh    so¸tto b c¸c ho   hi t i   tæ  m ®× chØ   tÊtc¶    ¹t®éng  µo  íc®©y       c¸c ho   n tr   Tæ chøc  Ýn  ông  ∙,®ang  ùc hiÖn  ­ td ®  th   nh ng  Ön  ¹ theo qui®Þnh  ña    Ët lµkh«ng  ïhîp. hi t   i    c haiLu     ph   b) Rµ     µn  é  ¬  Õ   ¹t®éng, c¸c qui®Þnh  íng dÉn    so¸tto b c ch ho       h  nghiÖp  ô  v néibé  ña  chøc  × nh    c tæ  m nh»m   iÒu  ® chØnh, söa  æi, bæ     ®   sung hoÆc     ban
  6. 6 hµnh      c¸c v¨n b¶n kh¸c thay thÕ      nh  éibé  ï hîp víic¸c qui®Þnh       ®Ó qui®Þ n   ph           cña  Ët. Lu Trªn ®©y  µm ét  è  éidung  Çn  îcl ý    ùc hiÖn  Ët Ng ©n  µng    l  sn  c ®  u  khith   Lu   h Nhµ   ícViÖt Nam,  Ët c¸ctæ  n    Lu     chøc  Ýn  ông.Trong    ×nh thùc hiÖn    td   qu¸ tr     hai LuËt n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ  c¸o ngay  èng  c  ©n  µng  µ   ­   cv   ®Ò ngh b¸o    Th ®è Ng h Nh n ícViÖtNam     ã  íng dÉn.     ®Ó c h  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2