Công văn 901/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
4
download

Công văn 901/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 901/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc miễn giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh có thu nhập thấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 901/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  ­  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 901/tct/nv6  n g µ y 12  th¸ng 03 n¨ m   2003 v Ò  viÖc  i Ô n   m gi¶ m  thu Õ   ® èi   c¸ n h © n  kinh d o a n h  cã  víi thu n h Ë p  thÊp KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh, thµnh  c¸c    phè  trùc thuéc    TW Theo quy  ®Þnh   i®iÓm   môc     t¹  26  IIphÇn   A Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC  ngµy 29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn    thihµnh  NghÞ   ®Þnh  sè  79/2000/N§­   CP ngµy  29/12/2000  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ GTGT   tiÕtb  vµ    ®iÓm     6, môc    I phÇn  Th«ng   sè  §  t 18/2002/TT­ BTC  ngµy 20/2/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh   sè  26/2001/N§­  ngµy  4/6/2001 cña  ChÝnh  phñ  vµ  NghÞ  ®Þnh  sè  CP 30/1998/N§­   CP ngµy  13/5/1998 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt thuÕ      thu nhËp doanh  nghiÖp    th× hµng    ho¸,dÞch  cña  vô  nh÷ng   c¸ nh©n  kinh doanh  møc   nhËp    cã  thu  b×nh qu©n  th¸ng thÊp    h¬n møc  ¬ng    l tèithiÓu  Nhµ    nícquy  ®Þnh      ®èi víi c«ng chøc Nhµ    nícthuéc ®èi t      îng kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT   ® îcmiÔn  vµ    thuÕ  TNDN. Ngµy  15/01/2003  ChÝnh  phñ ban  hµnh NghÞ  ®Þnh  03/2003/N§­   sè  CP vÒ  viÖc ®iÒu  chØnh  tiÒn l  ¬ng,trî    cÊp      ®æi    x∙héivµ  míimét    chÕ  bícc¬  qu¶n  lý tiÒn ¬ng. NghÞ     l   ®Þnh  quy ®Þnh    tõ ngµy 01/01/2003 n©ng  møc  ¬ng    l tèi thiÓu    tõ 210.000 ®ång/th¸ng theo    quy  ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  77/2000/N§­ sè  CP   ngµy 15/12/2000  cña ChÝnh  phñ    lªn290.000 ®ång/th¸ng ¸p    dông  ®èi    víi c¸c®èi t      îng hëng ¬ng  phô  l vµ  cÊp    tõnguån  kinh phÝ    thuéc Ng©n    s¸ch nhµ    n­ ícvµ    ngêilao®éng      trong c¸cdoanh      nghiÖp. C¨n  c¸c quy  cø    ®Þnh  trªn,tõ 1/1/2003          c¸c c¸ nh©n  kinh doanh  thu cã    nhËp  b×nh qu©n  th¸ng díi290.000®      thuéc  ®èi îng  t kh«ng  chÞu thuÕ GTGT   vµ miÔn thuÕ TNDN,  Tæng  côc  thuÕ    ®Ò nghÞ    c¸cCôc  thuÕ  chØ ®¹o      c¸cchi côc thuÕ phèihîp víi         ®ång   Héi tvÊn  thuÕ  c¬  ®Ó   ë  së  ®iÒu    traxem     xÐt tõng  tr êng    thÓ  hå  ®Çy  hîp cô  cã  s¬  ®ñ,    x¸c®Þnh  ®óng  thùc tÕ    cã      lµhé  thu nhËp  thÊp    ®Ó lµm  cø    c¨n  gi¶iquyÕt  kh«ng  thuÕ  thu  GTGT   miÔn  vµ  thuÕ TNDN   ®óng  chÝnh s¸ch,chèng      lîdông. i
Đồng bộ tài khoản