intTypePromotion=1

Công văn 9026/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Công văn 9026/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9026/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc nộp thuế nhập khẩu đối với tài sản cố định chuyển nhượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9026/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  9026 T C/T C T   g µy  24 th¸ng 9 n¨ m  2001  c n v Ò  viÖc n é p  thu Õ   h Ë p  K h È u  ® èi víi S C §   h u y Ó n  n h îng N  T c KÝnh    Bé  göi:   Th¬ng    ­ m¹i ­   Tæng  côc    H¶i quan  Bé    Tµi chÝnh nhËn  îc v¨n b¶n  ®     cña mét  doanh  sè  nghiÖp  viÖc  vÒ  xin  ® îc miÔn    thuÕ  nhËp khÈu, thuÕ    GTGT  ®èi      víitµis¶n  ®Þnh    cè  khichuyÓn  nhîng;Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo  quy  ®Þnh   i§iÒu  t¹  57, §iÒu  NghÞ   60  ®Þnh   24/2000/N§­   sè  CP ngµy 31/7/2000 cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt  §Çu   níc t   ngoµit¹ ViÖt Nam       i     th× doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµinhËp    khÈu m¸y  mãc, thiÕtbÞ          ®Ó t¹o tµis¶n  ®Þnh  cè  h×nh thµnh  doanh  nghiÖp  îc miÔn  ®   thuÕ nhËp khÈu. Doanh    nghiÖp  kh«ng  îc nhîng  ®   b¸n m¸y mãc  thiÕtbÞ  îc   ®   miÔn thuÕ  nhËp  khÈu  i t¹ thÞ  êng  tr ViÖt Nam.    Trêng  hîp  îc Bé  ®   Th¬ng    m¹i chÊp thuËn  cho phÐp  nhîng  b¸n  ithÞ  êng  t¹  tr ViÖt Nam     th× doanh  nghiÖp  ph¶itruythu nép  thuÕ        ®ñ  theo quy    ®Þnh. Trêng  hîp doanh  nghiÖp  îc hëng  ®∙imiÔn  ®   u    thuÕ nhng  kh«ng nhËp  khÈu      tõ níc ngoµimµ     mua   i l¹ cña    doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tníc ngoµi® îc     phÐp  b¸n  i t¹ ViÖt Nam   Bé      th×  Tµi chÝnh    ®Ò nghÞ  kh«ng thùc hiÖn        truythu thuÕ  nhËp  khÈu,  thuÕ GTGT   ®èi    víidoanh  nghiÖp  îc phÐp   ®   b¸n hµng.  Doanh  nghiÖp  îc phÐp  ®   tiÕp nhËn      ®Ó t¹oTSC§   îc xö    ®   lýmiÔn  thuÕ  nhËp  khÈu  theo LuËt  §TNN   t¹    i ViÖt Nam,    QuyÕt  ®Þnh  37/2000/Q§­ sè  TTg  ngµy  24/3/2000  cña  Thñ  íng  t ChÝnh   phñ, c¸c v¨n b¶n  híng dÉn  hiÖn hµnh  vµ  nh÷ng  hµng  ho¸ nµy  ph¶i® îc tÝnh        trõtrong danh    môc hµng  ho¸ miÔn  thuÕ  ® îcBé    Th¬ng   m¹ihoÆc   quan  c¬  chøc n¨ng duyÖt cho    doanh nghiÖp Bé    Tµi chÝnh    ®Ò nghÞ  Th¬ng    Bé  m¹i,Tæng  côc H¶i quan híng dÉn  thùc hiÖn    thèng nhÊt.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2