intTypePromotion=1

Công văn 9031/TC-QLCS của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
48
lượt xem
1
download

Công văn 9031/TC-QLCS của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9031/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý phát hành hoá đơn bán tài sản thanh lý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9031/TC-QLCS của Bộ Tài chính

 1. C «ng v¨n  c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  9031/TC­Q L C S  n g µ y 24  BT S th¸ng 9 n¨ m  2001  v Ò   Ö c H í ng d É n  vi Ö c q u ¶ n   ý, h¸t h µ n h   o¸ ® ¬ n   vi l  p H b¸n  µi t  s¶ n thanh lý KÝnh  öi: Së  µichÝnh   Ët    g  T   ­V gi¸tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 544  TC/Q§­ C§KT   µy  ng 2/8/1997  ña  é   ëng  c B tr Bé  µichÝnh  Ò   Öc  T  v vi ban  µnh  Õ     èng  Êt ph¸thµnh  µ  h Ch ®é th nh     v qu¶n  ýc¸c  l  lo¹  Óu  É u   ibi m chøng tõ thu, chi ng©n      s¸ch  µ   íc  µ   Nh n v Quy Õt  nh   è  ®Þ s 55/2000/Q§­ BTC   µy  ng 19/4/2000  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  Ò   c B tr BT  v ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý, ö  ýtµis¶n  µ   íct¹ c¸cc¬  l   l    x Nh n       quan  µnh  Ýnh  ù  i h ch s nghiÖp;  ®Ó   ùc hiÖn  th   kho¶n  §iÒu  cña  3  19  Quy  Õ,  é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  ch B T   h d vi qu¶n  ý, l     µnh  ph¸th Ho¸  n    µis¶n  ®¬ b¸n t   thanh  ýt¹ c¸cc¬  l       quan  µnh  Ýnh  ù  i h ch s nghiÖp    nh sau: 1.§èit ng sö  ông     î   d Ho¸  n    µis¶n  ®¬ b¸n t   thanh  ý: l §èi t ng  îc sö  ông   î ®   d Ho¸  n   ®¬ b¸n  µis¶n  t  thanh  ý lµ nh÷ng  ¬  l    c quan  qu¶n  ýNhµ   íc,®¬n  Þ  ù  l  n  v s nghiÖp,tæ    chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ ch tr     x∙ héi,tæ      chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi ­ nghÒ   x∙ h     nghiÖp  äichung  µ c¬  (g   l   quan  HCSN)  ùctiÕp b¸n tµis¶n  tr        thanh  ý, µis¶n  l    t kh«ng  Çn  ïng vµ  c d   kh«ng  cßn  ö  s dông  îc(gäichung  µtµi ®    l   s¶n thanh  ý)cho  êimua. l  ng   2.M É u   Óu    bi Ho¸  n: ®¬ ­ M É u   Óu    bi Ho¸  n  tµis¶n  ®¬ b¸n    thanh  ýdo  é   µichÝnh  ôc  l  B T   (C Qu¶n  ý l  c«ng  s¶n)thùc hiÖn  Öc    n  µ    µnh.     vi inÊ v ph¸th ­ Ho¸  n  tµis¶n    ®¬ b¸n    thanh  ý® îcph¸thµnh  l      theo  É u   m H§/TSTL­ ban  3L  hµnh  theo Quy Õt  nh   ®Þ 55/2000/Q§­BTC   µy  ng 19/4/2000  ña  é   ëng  é  c B tr B TµichÝnh    (theo phô  ôcsè    l   7). 3.Tr×nh  ùph¸thµnh    t    Ho¸  n    µi ®¬ b¸n t   s¶n  thanh  ý: l ­ Bé   µi chÝnh  ôc    T  (C Qu¶n  ýc«ng  l  s¶n) cung  Êp    c Ho¸  n  ®¬ b¸n  µis¶n  t  thanh  ýcho    ë   µi chÝnh    Ët    l  c¸c S T   ­ V gi¸tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng. ­ Së   µi chÝnh    Ët      T  ­ V gi¸cung  Êp  c Ho¸  n  tµis¶n  ®¬ b¸n    thanh  ýcho    l  c¸c Phßng  µi chÝnh  Ën, huyÖn,  Þ    µnh  è  éc  T  qu   th x∙,th ph thu tØnh  äichung  µ (g   l  Phßng  µichÝnh  Ön). T  huy ­ Phßng Tµi chÝnh huyÖn  cung cÊp Ho¸ ®¬n  b¸n tµi  s¶n thanh lý  (kh«ng  tiÒn)cho    ¬  thu    c¸c c quan, ®¬n  Þ  ö  ông    vsd Ho¸  n  ng    a   ®¬ ®ã trªn®Þ bµn  Ön      ¬  huy khic¸c c quan  µy  tµis¶n  n b¸n    thanh  ývµ  ã  l   c c«ng      Þ  v¨n ®Ò ngh cÊp Ho¸  n.  ®¬ Phßng  µi chÝnh  Ön  ö    é  T  huy c c¸n b mang  Ón  quy Ho¸  n    ®¬ b¸n tµis¶n    thanh  ý ®Õ n   ¬  l  c quan  b¸n  µis¶n  t  thanh  ý ®Ó   ¬  l  c quan  b¸n  µis¶n  t  thanh  ýlËp  l   Ho¸  n:     u  èng  ®¬ Liªn1: l cu Ho¸  n  îcc¸n bé  ®¬ ®     Phßng  µi chÝnh  T  huyÖn  ÷ l¹   ªn2: giao  gi   ili     ; cho  êi mua   µis¶n  ng   t  thanh  ý;li     µm  l   ªn3: l chøng  õt  kÕ     ¹ ®¬n  Þ    µis¶n  to¸nt  i v b¸n t   thanh  ý. l
 2. Ho¸  n  îclËp    ®¬ ®   khibªn  mua   µis¶n  ∙  t  ® thanh      Òn cho  to¸n®ñ ti   bªn    b¸n (cã  Õu  phi thu  Òn  ti b¸n  µis¶n  t  thanh  ý)vµ  îc ®¬n  Þ  l  ®   v b¸n  µis¶n  t  thanh  ý l  thùc hiÖn  ng  Êu  ®∙thu tiÒn"trªntêHo¸  n.   ®ã d "          ®¬ Phßng  µi  Ýnh  T ch huyÖn   ö  ông  sd kinh  Ý   ©n   ph Ng s¸ch  µ   íc cÊp  Nh n   (ngoµikinhphÝ  êng      th xuyªn)®Ó     mua  Ho¸  n    µis¶n  ®¬ b¸n t   thanh  ý. l 4.Thñ  ôcph¸thµnh    t    Ho¸  n    µis¶n  ®¬ b¸n t   thanh  ý l  ­Khi®Õ n   Ën     nh Ho¸  n    µis¶n  ®¬ b¸n t   thanh  ýt¹ c¬  l     quan  µichÝnh,ngêi i T      nhËn  ph¶ixuÊttr×nh c¸cgiÊy têsau:           +  Êy  íthiÖu cña  ñ  ëng  ¬  Gi gi  i   Th tr c quan,®¬n  Þ  Ò   Öc    Þ    v v vi ®Ò ngh cung  cÊp    n; ho¸ ®¬ +  Êy  Gi chøng  minh    ©n  ©n  thnh d hoÆc   Êy têtuú th©n  ã  gi       c ¶nh; ­ Riªng ®èi víi ¬          quan,®¬n  Þ  ùctiÕp sö  ông  c   v tr    d Ho¸  n      Þ   ®¬ khi®Ò ngh Phßng  µi chÝnh  Ön  T  huy cung  Êp  c Ho¸  n  ®¬ b¸n  µis¶n  t  thanh  ýph¶icã    l    v¨n b¶n    Þ  Êp  ®Ò ngh c Ho¸  n  ®¬ theo  É u   è  m s 06/CV§N­TSTL  Ìm  k theo  C«ng    v¨n nµy. 5.Qu¶n  ý, ö  ông    l  ds Ho¸  n    µis¶n  ®¬ b¸n t   thanh  ý; l ­ C¬     quan  µi chÝnh    Êp  T  khic Ho¸  n  tµis¶n  ®¬ b¸n    thanh  ýcho  ¬  l  c quan  TµichÝnh  Êp  íi   c d ph¶ilËp Sæ      theo  âib¸n    n  tµis¶n  d   ho¸ ®¬ b¸n    thanh  ýtheo  l  m É u   è  s 03/TD­TSTL  Ìm  k theo C«ng    µy.   v¨n n ­ C¬     quan  µi chÝnh  T  ph¶iqu¶n  ýchÆt  Ï sè    l  ch   Ho¸  n  ∙  Ën  µ  ∙  ®¬ ® nh v ® sö  ông; kh«ng    Êt l¹c,h háng. XuÊt  ×nh  d   ®Ó th       tr ho¸  n   ang  ïng  ®¬ ® d hoÆc   ®ang u  l cho  ¬  c quan  µichÝnh  µ  ¬  T  v c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Óm    Nh n   th quy ki tra khi cÇn  Õt.N Õ u   ¬    thi   c quan  µi  Ýnh  T ch hoÆc   ¬  c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  Çn    ÷ Ho¸  n    ôc  ô  c thu gi   ®¬ ®Ó ph v cho  c«ng    Óm      t¸cki tra,x¸c minh  ×  th ph¶ilËp biªnb¶n.     ­ Thùc  Ön  Öc u  ÷ Ho¸  n  èc: Toµn  é  Ón    hi vi l gi   ®¬ g   b quy Ho¸  n  ®¬ b¸n  µi t  s¶n  thanh  ýgèc  å m   ªnl (l ªn   µ  è  êho¸ ®¬n  ÕtsaibÞ  ¹ch bá      l  g li  u  i   v s t     1) vi     g   (c¶ 3 li   Phßng  µi chÝnh  Ön u  ÷ b¶o  ªn)do  T  huy l gi   qu¶n theo quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h vÒ  b¶o  qu¶n u  ÷chøng  õkÕ   l gi   t   to¸n. ­ Khi c¬      quan  µi chÝnh  ang  ùc tiÕp  T  ® tr   qu¶n  ýlµm  Êt  l  m Ho¸  n  ×  ®¬ th lËp biªnb¶n  Êt     m Ho¸  n  µ      íi   ¬  ®¬ v b¸o c¸o v   c quan:C«ng    c¸c   an,Qu¶n  ýthÞ  ­ l   tr êng, Thu Õ  cïng cÊp  vµ  c¬  quan  Tµi chÝnh  cÊp  trªn theo m É u  sè  03/BC/TSTT­ kÌm  LT  theo C«ng    µy.   v¨n n Së  µichÝnh   Ët    Ëp th«ng    Öc  Êt  T  ­V gi¸l   b¸o vi m Ho¸  n ®¬ theo m É u   è    s 04/ TB/TSTL  öiCôc  g  Qu¶n  ýc«ng  l  s¶n,Së   µichÝnh    Ët    µ  ôc    T  ­ V gi¸v C Thu Õ     c¸c ®Þa   ¬ng  ph kh¸c,®Ó     th«ng b¸o  ÷ng  è  nh s Ho¸  n  ∙  Þ   Êt  ®¬ ® b m kh«ng  cßn    gi¸ trÞ sö  ông  ÷a, vµ  èi hîp  Óm     Óm    d n   ph   ki tra,ki so¸t,ng¨n    chÆn   Öc  ö  ông  vi s d bÊt hîp ph¸p sè       Ho¸  n  ∙  Þ  Êt. ®¬ ® b m 6.Ch Õ         ×nh  ×nh  ö  ông    ®é b¸o c¸o t h sd Ho¸  n    µis¶n  ®¬ b¸n t   thanh  ý: l ­ Phßng  µi chÝnh  Ön    T  huy b¸o c¸o  ×nh  ×nh  ö  ông  t h sd Ho¸  n  ®¬ b¸n  µi t  s¶n  thanh  ý®Þnh  ú  µng  l  kh n¨m  ícngµy  (tr   15/1 hµng    n¨m)  öiSë  µichÝnh    g  T  ­ VËt    gi¸theo m É u   Óu    bi 01/BC/TSTL  Ìm  k theo C«ng    µy.   v¨n n … ….   Ho¸  n    µis¶n  ®¬ b¸n t   thanh  ýBé  µichÝnh  ôc  l  T   (C Qu¶n  ýc«ng  l  s¶n)  ®Þnh   ú  µng  kh n¨m  íc ngµy  (tr   30/1  µng  h n¨m) theo  É u   Óu  m bi 02/BC/TSTL  kÌm  theo C«ng    µy.   v¨n n
 3. 7.Tæ     chøc  ùc hiÖn: th   ­ Bé   µi chÝnh  ôc    T  (C Qu¶n  ýc«ng  l  s¶n):KiÓ m     nh  ú    tra®Þ k hoÆc   t  ®é xuÊtviÖc    qu¶n  ý, ö  ông  l  d s Ho¸  n    µis¶n  ®¬ b¸n t   thanh  ýtrongph¹m    níc. l    vic¶  ­  ë   µi chÝnh    Ët    Êp  ST  ­ V gi¸c tØnh  Óm     nh  ú  ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt ®é xu   t×nh  ×nh  h qu¶n  ý, ö  ông  l  d s Ho¸  n    a  µn. Gi¸m  c  ë   µichÝnh    ®¬ trªn®Þ b   ®è S T   ­ VËt    gi¸tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh  nh    ph tr     ¬ quy ®Þ ®× chØ  Öc  ö  vi s dông  Ho¸  n  ®¬ b¸n  µis¶n  t  thanh  ý®èi  íic¸c c¬  l  v     quan  ö  ông    n    sd ho¸ ®¬ trªn ph¹m    a   ¬ng    ¹m  vi®Þ ph viph quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýHo¸  n  µ  c¸o Bé   µi l  ®¬ v b¸o    T   chÝnh  ôc  (C Qu¶n  ýc«ng  l  s¶n). ­ C¸c  chøc,c¸ nh©n    ¹m  Öc    tæ     viph vi qu¶n  ý,ph¸thµnh  l    Ho¸  n  tµi ®¬ b¸n    s¶n thanh  ý:Tuú  l  theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  u   t ch   ®é viph ®Ò ph¶ibÞ   ö  ýhµnh    x l  chÝnh  hoÆc   ã  Ó  Þ     c th b truy cøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  µ   ícvÒ   c Nh n   qu¶n  ý, ö  ông  l  d s Ho¸  n. ®¬ C«ng    µy  v¨n n thay thÕ    C«ng    è  v¨n s 314  TC/QLCS   µy  ng 15/11/2000 cña    Bé  µichÝnh  Ò   íng dÉn  ¹m  êiviÖc  T  vh   t th   qu¶n  ý, ö  ông  l  ds Ho¸  n    µis¶n  ®¬ b¸n t   thanh  ý. Ò   Þ    ë  µichÝnh    Ët    a  ¬ng,c¬  l   ngh c¸cS T   § ­ V Gi¸®Þ ph   quan  µichÝnh  T  cÊp  Huy Ön  yªu  Çu    ¬  c c¸c c quan, ®¬n  Þ    v HCSN   ùc tiÕp  ö  ông  tr   sd ho¸  n   ®¬ b¸n  µis¶n  t  thanh  ýlËp  l   b¸o    Õt    Öc  ö  ông  c¸o quy to¸nvi s d Ho¸  n  n   µy  ®¬ ®Õ ng 30/9/2001,C¬     quan  µichÝnh  ã  T  c tr¸chnhiÖm   Óm    µ    åitoµn  é  è    ki trav thu h   bs ho¸ ®¬n  ∙  ö  ông  µ  è    ®sd v s cßn  ¹ t¹  n  Þ    ùc hiÖn  Öc  l  i i ®¬ v ®Ó th   vi qu¶n  ý,ph¸t l    hµnh  theo ®óng    quy  nh  ¹ C«ng    µy. ®Þ t i v¨n n Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,    tr th hi n cv m ®Ò nghÞ  c¸c  ¬  c quan,   ®¬n  Þ  v qu¶n  ýsö  ông, Ho¸  n  l  d   ®¬ b¸n  µis¶n  t  thanh  ýph¶n  l  ¸nh  Ò   é   µi vBT  chÝnh  ôc  (C Qu¶n  ýc«ng  l  s¶n)®Ó   Þp  êigi¶i   k th     Õt. quy
 4.    
 5. M Éu  è  s 06/CV§N/TSLT Tªn  ¬  c quan  Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:... V/v:§ Ò   Þ  Êp    ngh c Ho¸  n   ®¬                                          ..  µy..                       . ng .th¸ng..   .. b¸n tµis¶n     thanh  ý l n¨m... ... KÝnh  öi: g  Phßng  µichÝnh  Ön... . ... T  huy . . .. Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è..   ®Þ s .(C«ng    è.. . .  ña.. . . Ò   Öc  ng  . v¨n s . . .c ) . .  vi ®å . v ý  thanh  ýtµis¶n. l    ­C¬     quan: ­§Þa    chØ:.. . ...........  è  iÖn  ¹i . .................. . . ...........S ® . . tho : . .................. Tæ   chøc    b¸n thanh  ýnh÷ng  µi l  t  s¶n  sau: STT Tªn  µi t  s¶n  Sè îng l  Sè  Òn ti 1 2 3               éng             C (Tr ng  îp  è îng  µis¶n  Òu  ×  ã  ê h s l t  nhi th c b¶ng  chi tiÕttheo  éi dung  kª      n  nµy  öikÌm  g  theo C«ng    v¨n). § Ò  nghÞ  Phßng Tµi chÝnh huyÖn  (quËn, thÞ x∙, µnh phè  thuéc  th   tØnh)..  Êp  .c cho  è îng ho¸ ®¬n    µis¶n  . sl     b¸n t   thanh  ýlµ. .tê(b»ng  ÷.. tê). l   .   . ch .   Chóng      t«i cam  Õt  Ëp ho¸ ®¬n  xin k l    theo ®óng    quy  nh. ®Þ Ký    ng  Êu tªn,®ã d N¬i nhËn:   ­Nh     trªn. ­Lu   
 6.                               
 7. M É u   è  s 05/TB/TSTL Së  µichÝnh   Ët  T  ­V gi¸….  Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph                                          ..  µy..                       . ng .th¸ng..   .. n¨m... ... T h « n g  b¸o vi Ö c m Ê t  H o¸ ® ¬ n  b¸n t µi ¶ n thanh l ý  s Theo  c¸o vÒ   Öc  Êt  b¸o    vi m Ho¸  n  tµis¶n  ®¬ b¸n    thanh  ý, è  l   Ho¸  n    s ®¬ b¸n tµis¶n    thanh  ýbÞ  Êt    l   m nh sau: Tªn  ¬  c Quy Ón   Sè îng tê Ký  Öu l  hi Tõ  Seri § Õn Seri Thêigian     quan  sè  bÞ  Êt m 1 2 3 4 5 6 7 Nay th«ng b¸o      ¬  ®Ó c¸c c quan, ®¬n  Þ  Õt sè    v bi   Ho¸  n    ®¬ trªnkh«ng  ã  c gi¸trÞ sö  ông. Trong    d   qu¸  ×nh  Óm     Óm     Õu   tr ki tra,ki so¸tn ph¸thiÖn  è      s Ho¸ ®¬n    ang  îc l hµnh  ×    Þ   trªn® ®  u  th ®Ò ngh thu  åi vµ  h   b¸o ngay cho  ¬  c quan  chøc n¨ng,®Ó   ö  ýtheo quy  nh  ña    x l    ®Þ c ph¸p luËt.    Thñ  ëng  ¬  tr c quan  µichÝnh T  (Ký,ghirâ hä,tªn, ng  Êu)          ®ã d N¬i nhËn:          ­Bé  µichÝnh  ôc    T  (C QLCS,  Tæng  ôc  Õ) c thu   ­Së    TC­VG,  ôc  Õ     C Thu c¸ctØnh,tp.. .   .. .. . .. . . .. ­Lu  
 8. M É u   è  s 04/BC/TSTT­TL Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ..   µy.. . . .ng . . . . th¸ng.. .  ... n¨m... . . B¸o c¸o vi Ö c m Ê t  H o¸ ® ¬ n  b¸n t µi ¶ n thanh l ý  s K Ýnh  öi: ¬igöitheo ghichó    Çn  íi . g  (N        ë ph d ) Tªn  ¬  c quan:.. . .........................................   . . ........................................ §Þa  chØ:  . . ...................  Ön  ¹i.. . ............ .. . ....................§i tho   . . ........... .. : Håi.. . .. g ê . .... µy.. .th¸ng.. . .. . . .. i . .... ng . . . ..n¨m  ¬    c quan  ∙  Þ   Êt  è    ®bm s Ho¸ ®¬n    µis¶n  b¸n t   thanh  ýnh  l   sau: STT Quy Ón  è s Sè îng tê l  Ký  Öu hi Tõ    seri § Õn Seri 1 2 3 4 5 6 Lý  m Êt:.. . ......................................... do    . . ......................................... Nay  c¸o sè    n    b¸o    ho¸ ®¬ trªnkh«ng cßn    Þ sö  ông  µ    Þ    gi¸tr   d v ®Ò ngh c¸c c¬ quan  èihîp kiÓm    ph     tranh»m   ng¨n  chÆn   Öc  îdông  è    n  Þ  Êt  vi l   i s ho¸ ®¬ b m trªn. Thñ  ëng  ¬  tr c quan,®¬n  Þ   v (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d Ghi chó:   ­ N¬i göi:C¬         quan  µichÝnh  Êp    µ    ¬  T  c trªnv c¸c c quan  C«ng    an,Qu¶n  ý l  thÞ  êng,Thu Õ   ïng cÊp. tr   c 
 9. M É u   è  s 03/TD/TSTL S æ  theo d â i b¸n H o¸ ® ¬ n  t µi ¶ n thanh l ý  s Tªn  ¬  c quan,®¬n  Þ    v mua    n: .. . ....................... ho¸ ®¬   . . ...................... §Þa  chØ:  . . ..................Sè  iÖn  ¹i . . .......... .. . ..................  ® . . tho   . ........... .. Sè  µi t  kho¶n:.. . .......  ¹iKho  ¹c Nhµ   íc.. . ..........   . . .......T   .. b  n   . . .......... Ngµy, Sè îng Tõ    l  § Õn   Tõ  § Õn  Ng êib¸n ký  Ng êimua   Ghi        th¸ng,n¨m quyÓn quyÓn  quyÓn  seri Seri (ghirâ hä, ký    â chó        (ghir   sè sè tªn) hä,tªn)   1 2 3 4 5 6 7 8 9
 10. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA M É u   Óu:  bi 01/BC/TSTL B¸o c¸o t × nh h × n h  s ö  d ô n g  h o¸ ® ¬ n  b¸n t µi ¶ n thanh l ý  s Phßng  µichÝnh:.. . ........................ … … … … … … T    . . ......................… … . §Þa  chØ:  . . ....................§iÖn  ¹i . . ......... . .. . .................... . . tho   . ..........…. .. B¸o    ×nh  ×nh  ö  ông  c¸o t h sd Ho¸  n    µis¶n  ®¬ b¸n t   thanh  ýn¨m...    l  .nh sau: . Sè îng ho¸ l   Sè îng ho¸ ®¬n   l   Sè îng Ho¸  n xuÊttrong kú (tê) l  ®¬        Tæng  è  Òn b¸n  s ti   TSTL  Tæng  éng  ån c t  ®¬n  ån ®Ç u   t  nhËn trongkú    ghitrªnHo¸  n     ®¬ t¹ phßng  µi   i T  kú  ê) (t (tê) (§ång) chÝnh  ê) (t Sè îng thùc Sè îng viÕtháng, Sè îng l    l      l  sö  ông  d tæn  Êtkh¸c(tê) m Êt  ê) th     (t 1 2 3 4 5 6 7=1+2­ 4­ 3­ 5 Ghi chó:Ghi râ ký  Öu,sè          hi   (seri cña  õng sè    n  Þ  áng,tæn  Êt, Êt  ¹ cét4,5.   ) t   ho¸ ®¬ b h   th   m t      i Ngµy...   th¸ng..n¨m... . .   . . .. Ng êilËp   P/tr¸chk Õ     to¸n Thñ   ëng  ¬  tr c quan, ®¬n  Þ   v Ký,ghirâ hä        tªn Ký,ghirâ hä        tªn Ký    ng  Êu tªn,®ã d
 11. 11 M É u   Óu:  bi 02/BC/TSTL B¸o c¸o t × nh h × n h  s ö  d ô n g  h o¸ ® ¬ n  b¸n t µi ¶ n thanh l ý  s Së  µichÝnh   Ët    . . ..................................... T  ­V gi¸: . ..................................... .. §Þa  chØ:  . . ....................§iÖn  ¹i . . ................ .. . .................... . . tho   . ................ .. B¸o    ×nh  ×nh  ö  ông  c¸o t h sd Ho¸  n    µis¶n  ®¬ b¸n t   thanh  ýn¨m...    l  .nh sau: . Sè îng Sè îng Sè îng l  l  l               è  ö  ông             S s d trongkú   Sè îng tån Sè îng tån cuèikú  Tæng  éng  l   l     c tån ®Ç u   nhËn    xuÊt  cuèikú  ¹   t   t¹   a  µn    tån cuèikú  ¹ i  ®Þ b c¸c i     t  i kú  ê) trong kú  trong kú  (t     Së TC­VG   Phßng  µichÝnh  ®Þa  µn  ê) T  b (t (tê) (tê) (tê) (tê) Sè îng Tæng  è  Òn Sè îng viÕt Sè îng l  x ti   l    l  thùc sö  b¸n TSTL    háng,tæn  m Êt  ê)     ghi   (t dông  trªnho¸ ®¬n   thÊtkh¸c        (tê) (®ång) (tê) 1 2 3 4 5 6 7 8=1+2­3 9 10=8+9 Ghi chó:Ghi râ ký  Öu,sè          hi   (seri cña  õng sè    n  Þ  áng,tæn  Êt, Êt  ¹ cét6,7.   ) t   ho¸ ®¬ b h   th   m t      i Ngµy...   th¸ng..n¨m... . .   . . .. Ng êilËp   P/tr¸chk Õ     to¸n Thñ   ëng  ¬  tr c quan, ®¬n  Þ   v
 12. 12 Ký,ghirâ hä        tªn Ký,ghirâ hä        tªn Ký    ng  Êu tªn,®ã d
 13. M É u  bi Ó u  01/B C­T S T L M Éu   B¸o    µy  Phßng  µichÝnh  Ön  Ëp ®Ó   c¸o t×nh  ×nh  c¸o n do  T  huy l  b¸o    h sö  ông    n    µis¶n  d ho¸ ®¬ b¸n t   thanh  ýtrªn®Þa  µn. l    b +  ét    C 1: Ph¶n  ¸nh  è îng  ê Ho¸  n  ån  u   ú  ¹  s l t  ®¬ t ®Ç k t i Phßng  µi chÝnh  T  huyÖn. §îclÊy tõcét7      ú  íc.           b¸o c¸o k tr +  ét    C 2: Ph¶n  sè îng tê Ho¸  n  ¸nh  l     ®¬ Phßng  µi chÝnh  Ön  Ën  õ T  huy nh t   Së  µichÝnh   Ët    T  ­V gi¸trong kú.   +  ét    C 3:Ph¶n    è îng têHo¸  n  ùc sö  ông  ¸nh s l     ®¬ th   d trongkú.   +  ét      C 4, 5: Ph¶n ¸nh  è îng  ê Ho¸  n  Þ   Õt háng, tæn  Êt,m Êt  s l t  ®¬ b vi     th   trongkú.   +  ét    C 6: Ph¶n ¶nh tæng  è  Òn    îc do  s ti thu ®   b¸n  µis¶n  t  thanh  ý® îc ghi l      trªnsè    n  ùc sö  ông.   ho¸ ®¬ th   d +  ét    C 7: Ph¶n  ¸nh  è îng  ê Ho¸  n  ån  èikú  ¹  s l t  ®¬ t cu   t i Phßng  µi chÝnh  T  huyÖn. Cét  +     ­4     1  2 ­3   ­5.                           
 14. LËp  Ho¸  n  ®¬ b¸n  µis¶n  t  thanh  ý l ­ Ho¸  n    ®¬ b¸n  µis¶n  t  thanh  ý,m É u   è  l  s H§/TSTL­ ® îc lËp  µm  li : 3L    l 3  ªn  Liªn1 u  èng    l cu Ho¸  n,  ªn2  ®¬ li   giao cho  êimua  îctµis¶n  µ  ªnsè  lµm    ng   ®   v li   3  chøng  õkÕ     ña  n  Þ  ã  µi t   to¸nc ®¬ v c t   s¶n  thanh  ý. l ­ KhilËp Ho¸  n      ®¬ ph¶ighirâ tªn,®Þa         chØ,  è  iÖn  ¹itµikho¶n  ña  s® tho     , c c¬ quan, ®¬n  Þ    v b¸n  µ  chøc, c¸ nh©n  v tæ     mua   µis¶n  t  thanh  ý;h×nh  l  thøc  thanh    to¸nb»ng  Ðc,tiÒn m Æt. s    ­LËp    n    ho¸ ®¬ ph¶iph¶n    y      éidung,chØ    ¹ ho¸ ®¬n:   ¸nh ®Ç ®ñ c¸cn     tiªut     i +  ét  ­  è TT: Ghi thø  ùcña  õng lo¹ tµis¶n  C A  S       t   t      i thanh  ý. l +  ét  ­Tªn  µi C B   t  s¶n  thanh  ý:     ña  õng lo¹ tµis¶n  l  Ghi tªnc t   i    thanh  ý. l +  ét     ¬n  Þ  Ýnh:Ghi ®¬n  Þ  Ýnh  C C ­§ v t    vt theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n +  ét  ­Sè îng:Ghi sè îng theo ®¬n  Þ  Ýnh  ña  õng lo¹ tµi C 1   l     l     vt c t   i    s¶n. +  ét  ­ §¬n    C 2    gi¸:Ghi  n    ®¬ gi¸b¸n  ña  õng  ¹  µis¶n  ct lo i   t b»ng  ng  Öt ®å Vi   Nam. Trêng  îp  h b¸n  l« theo  ×nh  c¶    h thøc b¸n  u     ã    ®Ê gi¸c gi¸b¸n  ùc tÕ    th   cao h¬n    ëi®iÓ m   × xö  ýnh  gi¸kh   th   l   sau:Ghi  y    Êtc¶    Æt   µng  íi n     ®Ç ®ñ t   c¸cm h v ®¬ gi¸vµ  è  Òn    s ti theo  biªn b¶n  nh    ëi®iÓ m,    ®Þ gi¸kh   sau    èiHo¸  n    ®ã cu   ®¬ ghi thªm dßng chªnh  Öch  ÷a gi¸thùc tÕ  víi   ëi®iÓ m.  l gi       b¸n    kh   gi¸ +  ét  ­Thµnh  Òn:B»ng  ét(1)x  ét(2). C 3   ti   c    c   ­Sau      y      éidung,g¹ch chÐo  Çn  á  èng tõph¶iqua    khighi®Ç ®ñ c¸cn       ph b tr       tr¸ . i
 15. M É u  bi Ó u  02  C/T S T L B Do  ë   µi chÝnh    Ët    Ëp  c¸o Bé   µi chÝnh  ôc  ST  ­ V gi¸l b¸o    T   (C Qu¶n  ýc«ng  l  s¶n)vÒ   ×nh  ×nh  ö  ông   t h sd Ho¸  n    µis¶n  ®¬ b¸n t   thanh  ýtrªn®Þa  µn. l    b +  ét    C 1: Ph¶n ¸nh  è îng tê Ho¸  n  ån ®Ç u   ú  ¹  ë   s l    ®¬ t   k t i TC­VG.  îclÊy S §    tõcét8  c¸o kú  íc.     b¸o    tr +  ét    C 2: Ph¶n  sè îng tê Ho¸  n  ë   µichÝnh    Ët    Ën  ¸nh  l     ®¬ S T   ­ V gi¸nh trong  kú  õBé  µichÝnh. t  T   +  ét    C 3: Ph¶n ¸nh  è îng  ê Ho¸  n  Êt trong kú  s l t  ®¬ xu     cho    c¸c Phßng  µi T  chÝnh  Ön. huy +  ét    C 4: Ph¶n  ¸nh  è îng  ê Ho¸  n  ùc sö  ông  s l t  ®¬ th   d trong kú. §îc lÊy tõ          cét3  É u        m b¸o c¸o 04/BC/TSTL. +  ét    C 5: Ph¶n ¸nh tæng  è  Òn  ® îc do  s ti thu    b¸n  µis¶n  t  thanh  ý® îc ghi l      trªnsè    n  ùc sö  ông.§îclÊytõcét6  ña  É u         ho¸ ®¬ th   d         c m b¸o c¸o 04/BC/TSTL. +  ét      C 6, 7: Ph¶n  sè îng tê Ho¸  n  Þ   Õtháng, tæn  Êt,m Êt….  ¸nh  l     ®¬ b vi     th   trongkú,tæng  îp tõcét4,5  ña  É u   Óu     h      c m bi 04/BC­TSTL +  ét    C 8: Ph¶n  sè îng tê Ho¸  n  ån cuèikú  ¹  ë   µi chÝnh    Ët  ¸nh  l     ®¬ t     ti T   S ­V gi¸: ét   C 1+2­ 3. +  ét    C 9: Ph¶n ¸nh  è îng tê Ho¸  n  ån cuèikú    a   µn  ña    s l    ®¬ t     trªn®Þ b c c¸c Phßng  µichÝnh  Ön, tæng  îp tõcét7  ña    É u   Óu  T  huy   h       c c¸cm bi 04/BC/TSTL. +  ét    C 10: Ph¶n ¸nh tæng  è  ê Ho¸  n   ån  èi kú  ¹  a   µn  Êp  s t  ®¬ t cu   t i®Þ b c tØnh:Cét    8+9. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2